Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

Št. 11141 Ob-4217/11 , Stran 1942
Št. 11141 Ob-4217/11
Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, na podlagi 20. in 41. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS; Uradni list RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 94/07, 55/09, 100/09 in 49/10), 94. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 – uradno prečiščeno besedilo) in sprejetih Letnih načrtov razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2010 in 2011 z dopolnitvami objavlja
2. javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Dravograd
I. Predmet prodaje je: a) nepremičnina – (dvosobno) stanovanje, z ident. št. 829-1345-001, posamezni del št. 1, v stavbi št. 1345, k.o. 829 – Dravograd, stanovanje št. 1, v izmeri 64,43 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Meža 156/b, 2370 Dravograd, z identifikacijsko številko stavbe 1345.ES, v izmeri 1101,82 m2, stoječi na parc. št. 1275/5 in 1288/5, k.o. 829 – Dravograd. Stanovanje se nahaja v pritličju. Izklicna cena za stanovanje znaša 48.600,00 EUR. b) nepremičnina – (dvosobno) stanovanje, z ident. št. 829-1345-013, posamezni del št. 13, v stavbi št. 1345, k.o. 829 – Dravograd, stanovanje št. 13, v izmeri 64,08 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu, Meža 156/b, 2370 Dravograd, z identifikacijsko številko stavbe 1345.ES, v izmeri 1101,82 m2, stoječi na parc. št. 1275/5 in 1288/5, k.o. 829 – Dravograd. Stanovanje se nahaja v mansardi. Izklicna cena za stanovanje znaša 49.500,00 EUR. c) Nepremičnina – nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 109/1 – travnik, v izmeri 764 m2, k.o. 841 – Otiški vrh II. Izklicna cena znaša 12.920,00 EUR (DDV ni vključen v ceno). d Nepremičnina – stavbno zemljišče parc. št. 348/2 – cesta v izmeri 570 m2, k.o. 831 – Vič. Izklicna cena znaša 6.545,00 EUR (Davek na promet nepremičnin ni vključen v ceno). e Nepremičnina – nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 136 – travnik, v izmeri 162 m2, k.o. 829 – Dravograd. Izklicna cena znaša 3.230,00 EUR (DDV ni vključen v ceno). II. Najugodnejši dražitelj je dolžan kupnino poravnati na transakcijski račun Občine Dravograd, št: 01225-0100009832, odprt pri Banki Slovenije, v roku, ki ne sme biti daljši kot 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupnina ni v celoti plačana v zahtevanem roku, lahko prodajalec zaračuna zakonite zamudne obresti ali odstopi od pogodbe in zadrži varščino. Varščina se uspešnemu dražitelju vračuna v kupnino. III. Javna dražba za nepremičnine opredeljene v I. točki javnega razpisa, bo potekala v četrtek, dne 8. 9. 2011 v sejni sobi Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, in sicer za nepremičnine: pod I a. ob 12. uri; pod I b. ob 12.30; pod I c. ob 13. uri; pod I d. ob 13.30; pod I e. ob 14. uri. Najnižji znesek višanja izklicne cene je 200,00 EUR. IV. Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti varščino (kavcijo), v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bo dražitelj dražil na javni dražbi, na transakcijski račun Občine Dravograd, št: 01225-0100009832 odprt pri Banki Slovenije, sklic: – pod točko I. a): 00 – 1 – 1, – pod točko I. b): 00 – 1 – 2, – pod točko I. c): 00 – 1 – 3, – pod točko I. d): 00 – 1 – 4, – pod točko I. e): 00 – 1 – 5. V. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo, varščina vrne v roku 15 dni brez obresti. VI. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do srede, dne 7. 9. 2011, do 14. ure, na tel. 02/87-23-554 (za zemljišča – Epšek Črtomir) ali tel. 02/87-23-558 (za stanovanji – Bernarda Grudnik). Natančnejši podatki o nepremičninah ter ostale informacije so na voljo na naslovu: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, in bodo objavljeni na spletni strani Občine Dravograd: www.dravograd.si/obcina/. Informacije o nepremičnin. VII. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki so se na javno dražbo pravočasno in pravilno prijavile. Prijave morajo prispeti na naslov organizatorja javne dražbe: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, v zaprtih kuvertah, najkasneje do 8. 9. 2011, do 10. ure, s pripisom »Javna dražba Občine Dravograd – Ne odpiraj!«. Prijavitelji morajo k svoji prijavi, dostaviti naslednje dokumente oziroma dokazila: – potrdilo o plačani varščini – za fizične in pravne osebe; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), ki ne sme biti starejše od 30 dni – za fizične in pravne osebe; – pravne osebe dostavijo dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše treh mesecev, samostojni podjetnik pa izpisek iz ustrezne evidence AJPES, kar ne sme biti starejše od 30 dni – za pravne osebe in samostojne podjetnike; – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih dražitelj ni imel blokade transakcijskega računa (tuja pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade transakcijskega računa) – za pravne osebe; – pooblastilo, če pravno ali fizično osebo na dražbi zastopa pooblaščenec – fizične in pravne osebe; – davčno in matično številko oziroma EMŠO in številko (transakcijskega) računa z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove – fizične in pravne osebe, – potrdilo Občine Dravograd, da ima pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba poravnane vse obveznosti do Občine Dravograd (za katerega zaprosi na Referatu za finance Občine Dravograd), – izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom pogodbe. Fizična oseba mora pred začetkom javne dražbe predložiti izvirnik osebnega dokumenta. Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov ne morejo pravočasno pridobiti dokazil iz druge, tretje ali četrte alinee te točke razpisa, lahko le-te predložijo na sami javni dražbi. Dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev, ne bodo mogli sodelovati v postopku javne dražbe. VIII. Pogodba o prodaji nepremičnine se sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko občina podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, občina zadrži njegovo varščino. IX. Davek na dodano vrednost (DDV) oziroma davek na promet z nepremičninami (DPN), stroške cenitve nepremičnine ter stroške notarja in vknjižbe v zemljiško knjigo plača kupec. X. Pravila javne dražbe: 1. javno dražbo vodi komisija, imenovana s strani županje, 2. draži lahko tisti, ki je do vključno dne 8. 9. 2011, do 10. ure, prijavil svoje sodelovanje na javni dražbi in plačal varščino za nepremičnino, ki jo draži ter je izpolnil pogoje iz VII. točke tega razpisa, 3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno notarsko overjeno pooblastilo, 4. dražitelji lahko dvigajo ceno pri nepremičninah pod točko I a, b, c, d in e za večkratnik zneska 200 EUR, 5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo dokler ni podana višja ponudba, 6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, 7. če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je nepremičnina prodana za izklicno ceno, 8. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene, 9. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo, 10. nepremičnine so na prodaj po načelu videno – kupljeno. 11. ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj. XI. Prehod posesti in lastništva: prehod posesti in lastništva (izdaja zemljiškoknjižnega dovolila) na nepremičninah preide na kupca po plačilu celotne kupnine in stroškov, ki izhajajo iz prodajne pogodbe. XII. Opozorilo – Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je dražiteljem vrniti varščino brez obresti. XIII. Dodatna pojasnila: vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo na tel. 02/87-23-554 (za zemljišča) ali tel. 02/87-23-558 (za stanovanji) in na spletni strani Občine Dravograd: www.dravograd.si/obcina/.
Občina Dravograd

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti