Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

2910. Sklep o dopolnitvah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic, stran 8949.

Na podlagi 11. točke 129. člena v povezavi s 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12. in 13. točko prvega odstavka 195. člena in drugega odstavka 98. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11 in 59/11) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o dopolnitvah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
1. člen
V Sklepu o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 42/09 in 85/10; v nadaljevanju: sklep) se v 1. členu doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Poročila in obvestila iz tega sklepa banka posreduje Banki Slovenije v papirni obliki ali na elektronski način, razen če v posameznih primerih ta sklep izrecno določa drugače.«.
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
Za 1. členom sklepa se dodata nova 1.a in 1.b člen, ki se glasita:
»1.a člen
(Prenos direktiv EU)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2010/76/EU z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES v zvezi s kapitalskimi zahtevami za trgovalno knjigo in za relistinjenja ter v zvezi z nadzorniškim pregledom politik prejemkov (UL L št. 329 z dne 14. decembra 2010, str. 3–35).
1.b člen
(Opredelitve pojmov)
Za namen 14.a člena tega sklepa se uporabljajo opredelitve pojmov, kot jih določa Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06, 28/07, 104/07, 85/10 in 62/11; v nadaljevanju: sklep o upravljanju s tveganji).«.
3. člen
Za 14. členom sklepa se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
(Prejemki zaposlenih)
(1) Banka letno obvešča Banko Slovenije o številu zaposlenih z najvišjimi prejemki, višini njihovih prejemkov in področju dela z obrazcem POR – 195/3, ki je sestavni del tega sklepa.
(2) Prejemki posameznega zaposlenega v določenem razredu prejemkov so enaki vsoti prejemkov tega zaposlenega v preteklem letu. Banka poroča o skupnih zneskih prejemkov zaposlenih na določenem področju dela, ki se razvrščajo v isti razred prejemkov. Razredi prejemkov so:
(a) 50.000 do 100.000 eurov,
(b) 100.001 do 250.000 eurov,
(c) 250.001 do 500.000 eurov,
(d) 500.001 do 1,000.000 eurov,
(e) nad 1,000.000 eurov vseh prejemkov posameznega zaposlenega.
(3) Znesek skupnih prejemkov iz posameznega razreda prejemkov se razčleni po vrstah prejemkov.
(4) Rok za predložitev poročila iz prvega odstavka tega člena za preteklo leto je 31. marec tekočega leta.«.
4. člen
Vsebina in oblika obrazca POR – 195/3 sta razvidni iz priloge, ki je sestavni del tega sklepa.
5. člen
Banka prvič predloži obrazec POR – 195/3 za leto 2011.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 2. avgusta 2011
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti