Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

Ob-4253/11 , Stran 1921
Ob-4253/11
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10 in 20/11), prvega odstavka 11. člena Zakona o slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10) in drugega odstavka 18. in prvega odstavka 47. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/2011), Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih projektov za leto 2011
Naziv in sedež naročnika: Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija). 1. Predmet razpisa Predmet tega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih projektov za leto 2011. Namen sofinanciranja realizacije manjšinskih koprodukcij je omogočanje filmske ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe produkcije igranih, dokumentarnih in animiranih filmov ne glede na njihovo trajanje. Pri izboru projektov bo agencija upoštevala merila in pogoje, določene s Pravilnikom o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/11; v nadaljevanju: Pravilnik) in objavljene v tem razpisu. Realizacija slovenskih manjšinskih koprodukcijskih projektov po tem razpisu se sofinancira na podlagi sheme državnih pomoči N 454/2009 – Shema podpore slovenski filmski industriji. 2. Razlaga izrazov Producent je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki organizira in produkcijsko vodi ustvarjanje projekta in je odgovoren za njegovo dokončanje. Realizacija projekta je proces, ki zajema priprave na snemanje, snemanje, in postprodukcijo filma. Manjšinska koprodukcija je proces ustvarjanja filma, v katerem znaša slovenski delež najmanj 10 odstotkov in največ 49 odstotkov stroškov celotne produkcije filma in če znaša število soavtorjev, avtorjev prispevkov in igralske zasedbe filma vsaj 10 odstotkov celotne avtorske in igralske zasedbe filma. Scenarij je oštevilčeno zaporedje podrobno opisanih prizorov, ki vsebuje vse dialoge, opise oseb in prizorišč, podatke, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan, noč) se prizor dogaja, ter vse druge vsebinske podatke. Sinopsis je besedilo, ki povzema bistvo zgodbe in njene najpomembnejše elemente ter opisuje glavne like, njihove ključne odločitve in dejanja. Obsega do dve tipkani strani. Predračun je ovrednotenje vseh stroškov, potrebnih za celovito realizacijo projekta, vključno z morebitnimi predhodnimi fazami, potrebnimi za realizacijo projekta. Finančni načrt je prikaz virov financiranja projekta, vključujoč vse stroške, potrebne za realizacijo projekta ter pojasnila, na kakšen način namerava producent zagotoviti finančna in druga sredstva za zaključeno finančno konstrukcijo projekta. Dokazila o zaprtju finančne konstrukcije za realizacijo projekta so vse verodostojne listine (pred/pogodbe s financerji, koproducenti, predkupci predvajalskih pravic, z donatorji, s sponzorji itn.), iz katerih je razvidno, v kakšnem obsegu so v skladu s finančnim načrtom že zagotovljena finančna in druga sredstva, potrebna za realizacijo projekta. Terminski načrt je časovno natančno opredeljen opis vseh aktivnosti ustvarjalnih in tehnoloških postopkov, ki zagotavljajo celovito realizacijo projekta. Izrazi, ki so uporabljeni v tem razpisu, imajo pomen, kot je določeno z Zakonom o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10), Pravilnikom ter drugimi veljavnimi predpisi. 3. Pogoji sodelovanja na razpisu 3.1. Splošni pogoji sodelovanja na razpisu: Agencija sofinancira projekte s področja slovenskih filmskih in avdiovizualnih dejavnosti. Za slovenski film se šteje film, pri katerem ima večinski producentski delež slovenski producent ali je pretežno posnet v slovenskem jeziku ali gre za dela, ki so producirana v madžarskem in italijanskem jeziku, če so namenjena madžarski ali italijanski narodni skupnosti, ki živita na območju Republike Slovenije ter manjšinske koprodukcije. Do sredstev agencije po tem razpisu so upravičeni producenti, registrirani za dejavnosti produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110). Za sredstva agencije na tem razpisu ne morejo kandidirati prijavitelji s projekti, ki so namenjeni marketingu ali ekonomski propagandi ali projekti s pornografsko vsebino. Če se na ta razpis prijavi veliko ali srednje podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je potrebno tako pomoč pred dodelitvijo priglasiti Evropski komisiji. Podjetja morajo o izvajanju oziroma neizvajanju tovrstnega programa podati izjavo, ki je sestavni del prijavnega obrazca. Na tem razpisu ne morejo sodelovati fizične ter pravne osebe in z njimi povezane osebe, opredeljene v 4. členu ZSFCJA, ki ob prijavi na razpis nimajo poravnanih vseh zapadlih pogodbenih obveznosti do agencije, Ministrstva za kulturo in Filmskega studia Viba film Ljubljana, kar bo agencija preverila po uradni dolžnosti. V primeru kršitve pogojev, navedenih v tej točki tega razpisa, agencija odstopi od pogodbe, sklenjene s prejemnikom sredstev, in zahteva vračilo vseh že izplačanih sredstev. 3.2. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisu: Na tem razpisu lahko kandidirajo: – prijavitelji z največ dvema projektoma. Prijavitelj mora za vsak projekt oddati samostojno vlogo. Kolikor bo prijavitelj prijavil več kot dva projekta, se bo obravnavalo tiste tri, ki bodo prispeli prvi, vse naslednje vloge pa se zavržejo. V primeru, da je oddanih več vlog istočasno, se zavržejo vse vloge. V kolikor gre za dopolnitev, mora prijavitelj to označiti na ovojnici. 4. Merila Pri ocenjevanju projektov za sofinanciranje manjšinskih koprodukcij bo strokovno programska komisija (v nadaljevanju: SPK) ocenila prijavljene projekte po naslednjih merilih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Posamezni projekt je lahko ocenjen z največ 100 točkami. Najmanjše število točk, ki ga mora posamezni prijavljeni projekt na tem razpisu doseči, da ga SPK predlaga direktorju v financiranje, je 65 točk. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, SPK direktorju ne more predlagati v sofinanciranje projekta, ki pri merilu a v tej točki tega razpisa ni dosegel vsaj 20 točk. 5. Obvezne priloge: – Prijavni obrazec z izjavami; – finančni načrt z dokazili o zaprtju finančne konstrukcije realizacije manjšinskih koprodukcijskih projektov; – predračun realizacije manjšinskih koprodukcijskih projektov; Poleg zgoraj navedenih prilog, ki so tudi sestavni del razpisne dokumentacije, pa so obvezne priloge še: – dokazilo o zagotovljenih avtorskih pravicah na scenariju prijavljenega projekta; – sinopsis v slovenskem jeziku; – scenarij v slovenskem jeziku; – navedba vseh slovenskih soavtorjev, avtorjev prispevkov in slovenskega dela igralske zasedbe prijavljenega projekta; – navedba angažiranosti tehničnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji (število predvidenih snemalnih dni v Republiki Sloveniji in morebitna postprodukcija zvoka in/ali slike); – reference režiserja; – reference glavnega producenta; – reference slovenskega koproducenta; – terminski načrt; – distribucijsko-promocijski načrt doma in v tujini; – predvideni seznam vseh avtorjev, soavtorjev in (pri igranih filmih) navedba treh glavnih igralskih vlog. Prijavitelji lahko (neobvezno) oddajo tudi scenarij v izvornem ali angleškem jeziku. 6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za manjšinske koprodukcijske projektov po tem razpisu, je 150.000,00 EUR. Najvišji možni znesek za posamezni prijavljeni projekt, ki bo sofinanciran na podlagi tega razpisa, znaša 100.000,00 EUR. Najvišji možni znesek sofinanciranja promocije in distribucije sofinanciranega projekta po tem razpisu znaša 10.000,00 EUR. Razliko med predračunsko vrednostjo projekta ter deležem agencije zagotovi producent. Sredstva za realizacijo slovenskih manjšinskih koprodukcijskih filmskih projektov morajo biti porabljena najkasneje v roku dveh let od dneva podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji. 7. Upravičeni stroški: Agencija bo stroške sofinanciranih projektov krila skladno s Pravilnikom Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije o upravičenih stroških sofinanciranih projektov (Uradni list RS, št. 60/11). Kot upravičeni stroški se priznajo vrednosti stroškov, ki so izkazane na računu, vendar brez obračunanega davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV). Upošteva se t.i. neto vrednost računa, razen v primeru, ko prijavitelj ne more odbiti celotnega DDV oziroma le ta ni v celoti povračljiv. V tem primeru se kot strošek prizna tudi del DDV, katerega si prijavitelj ne more povrniti. Agencija sofinancira projekte po tem razpisu največ do 50 odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov. Ne glede na prejšnji odstavek agencija sofinancira projekte nizko proračunskega, mladinskega ali otroškega oziroma zahtevnega filma največ do 80 odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov. Nizko proračunski film je vsak film, katerega proizvodna cena ne presega povprečne proizvodne cene celovečernega filma, večinsko sofinanciranega iz javnih sredstev v Republiki Sloveniji v zadnjih petih letih, kar za igrane filme znaša 1.272.108 EUR, za dokumentarne 242.966 EUR. V primeru, če bo prva tranša avans, mora prijavitelj sofinanciranega projekta pred izplačilom prve tranše predložiti listino o zavarovanju za kvalitetno izvedbo sofinanciranega projekta v višini 10% sofinanciranega zneska po tem razpisu. Prijavitelj, ki je pridobil proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev, ki jih sofinancira Republika Slovenija, ne sme s sredstvi agencije kriti istih stroškov kot jih je kril s sredstvi, ki jih je pridobil na drugem skladu s področja avdiovizualnih medijev, ki jih sofinancira Republika Slovenija. Prijavitelj sofinanciranega projekta mora agenciji oddati film na formatu, ki omogoča javno kinematografsko predvajanje ter na formatu, ki omogoča digitalno kinematografsko predvajanje (DCP). 8. Ta razpis se prične z dnem 5. 8. 2011 in se zaključi z dnem 5. 9. 2011. 9. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa; – prijavni obrazec z izjavami; – obrazca za finančni načrt in predračun realizacije manjšinskih koprodukcijskih projektov; – seznam ostalih obveznih prilog iz 5. točke tega razpisa. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v tajništvu v poslovnem času agencije (Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana). Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani agencije, http://www.film-center.si, v zavihku javni natečaji. 10. Oddaja in dostava vlog: vloge v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za financiranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih projektov«, se posamično za vsak projekt posebej lahko izročijo na sedežu agencije, pošljejo priporočeno po pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost. Vsaka prispela vloga ter njene morebitne dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva. Prijavitelj mora oddati en izvod popolne vloge, ki mora biti na za to predvidenih mestih podpisana in žigosana. V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod popolne vloge v elektronski obliki v pdf formatu na CD ali DVD nosilcu. Elektronska kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge (podpisane in žigosane strani morajo biti skenirane). Uradna oseba agencije, ki sprejema vloge, prispele na ta razpis, na vsaki vlogi jasno označi datum prejema. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo vloge. 11. Odpiranje vlog Vloge, prispele na ta razpis, odpre komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na agenciji imenuje direktor. Komisijo sestavljajo trije člani. Odpiranju vlog sme prisostvovati predstavnik prijavitelja, čigar projekt kandidira za sredstva agencije na podlagi tega razpisa. Komisija za odpiranje vlog za vse popolne in pravočasne vloge upravičenih oseb (v nadaljnjem besedilu: ustrezne vloge) pripravi skupno poročilo in ga skupaj z vlogami preda pristojnemu uslužbencu. Poročilo vsebuje šifro vloge, podatke o prijavitelju in naslov projekta. Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno in/ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo zavržene. Upravičena oseba je tista oseba, katere vloga izpolnjuje pogoje, določene v 3. točki tega razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi vloge, njenih prilog in podatkov iz uradnih evidenc ter pridobitvi podatkov od Ministrstva za kulturo in Filmskega studia Viba film Ljubljana. Za nepopolno se šteje vloga, ki ni v celoti izpolnjena ali ne vsebuje vseh obveznih prilog, ki jih zahtevata besedilo tega razpisa in besedilo razpisne dokumentacije. V primeru, da je pravočasna vloga upravičene osebe formalno nepopolna, bo agencija pozvala prijavitelja na dopolnitev vloge, z rokom petih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo pravočasno in/ali v celoti dopolnjene, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo skladne s 1. točko tega razpisa, se zavrnejo. Odpiranje prispelih vlog na ta razpis bo potekalo v prostorih agencije najpozneje 7 delovnih dni po končanem razpisnem roku. Datum odpiranja vlog iz prejšnjega stavka tega odstavka bo objavljen na spletni strani agencije, najpozneje 2 dni pred odpiranjem. 12. Ocenjevanje in odločanje Strokovno presojo in ocenjevanje vseh ustreznih vlog izvede pristojna strokovno programska komisija. SPK bo na podlagi ocen in razpoložljivih sredstev izdelala predlog sofinanciranih projektov. Po pridobitvi poročila SPK, direktor v roku osmih dni povabi prijavitelje projektov, ki jih je pristojna SPK predlagala v sofinanciranje, na usklajevanje finančnih, časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe prijavljenega projekta. Neizbranim prijaviteljem izda direktor odločbo najkasneje v roku 30 dni po pridobitvi poročila. Če se prijavitelj vabilu na izvedbeno usklajevanje iz tretjega odstavka te točke ne odzove ali če finančnih, časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe projekta ni mogoče uskladiti, se šteje, da je prijavitelj odstopil od zahteve za sofinanciranje projekta, na kar mora agencija prijavitelja v vabilu opozoriti. O sofinanciranju prijavljenih projektov odloča direktor na podlagi mnenj in obrazloženih ocen o prijavljenih projektih, podanih s strani pristojne SPK, razpoložljivih sredstev in poslovno-programskega načrta dela, zanesljivosti izpolnjevanja obveznosti producenta do agencije (in Filmskega sklada Republike Slovenije kot njenega pravnega predhodnika) po poprej sklenjenih pogodbah. Pri odločitvi mora direktor upoštevati tudi izvedljivost projekta glede na finančni načrt in predračun prijavljenega projekta. Ko se izvedbena usklajevanja končajo, direktor izda odločbe o sofinanciranju izbranih projektov. 13. Možnost pritožbe: prijavitelj lahko v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe iz prejšnje točke tega razpisa o (ne)izbiri vloži pritožbo. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za kulturo. Pritožba se vloži pisno, priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik pri agenciji. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji razpisa, niti merila za ocenjevanje vlog. 14. Sklenitev pogodbe Agencija bo na podlagi dokončne odločbe s prijavitelji, katerih projekti so bili sprejeti v sofinanciranje, sklenila pogodbo o sofinanciranju. Pred sklenitvijo pogodbe direktor agencije povabi izbranega prijavitelja projekta na uskladitev tistih določb pogodbe, ki jih je treba prilagoditi posebnostim posameznega projekta. O usklajevanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta izbrani prijavitelj projekta in direktor agencije. Če se izbrani prijavitelj projekta vabilu na usklajevanje ne odzove ali, če ni mogoče uskladiti besedila predlagane pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve za sklenitev pogodbe, na kar ga mora agencija v vabilu predhodno opozoriti. 15. Sofinanciranje osnovne promocije in distribucije sofinanciranih projektov po tem razpisu Po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti za sofinancirani projekt po tem razpisu, mora producent takega projekta pri agenciji vložiti zahtevo za sofinanciranje promocije in distribucije filma. Producent mora za sredstva osnovne promocije in distribucije v Sloveniji pisno zaprositi najkasneje 45 dni pred predvidenim začetkom predvajanja filma v kinodvoranah. Prošnja mora vsebovati: – finančni načrt osnovne promocije z oceno pričakovanega obiska in blagajniškega prejemka; – predračun stroškov s specifikacijo predvidenih stroškov osnovne promocije (po priloženem obrazcu, ki je dostopen na spletni strani agencije); – terminski in krajevni načrt distribucije s seznamom potrjenih premiernih kinematografov in z datumom premiere filma; – podpisana pogodba z distribucijskim podjetjem, ki prevzema distribucijo filma, za katerega producent zaproša sredstva za sofinanciranje osnovne promocije. Agencija sofinancira promocijo projektov iz nacionalnega filmskega programa po pravilu de minimis ali na podlagi druge ustrezne sheme državnih pomoči. Pristojna strokovno programska komisija za promocijo in distribucijo predlaga direktorju agencije višino zneska sofinanciranja osnovne promocije in distribucije po naslednjih merilih: – tržni potencial filma, – predlagani distribucijsko promocijski načrt plasmaja filma na slovenskem trgu, – dolgoročni kulturni potencial filma. Na podlagi predloga strokovno programske komisije, direktor odloči o višini sofinanciranja promocije in distribucije sofinanciranega projekta ter kateri stroški promocije in distribucije se sofinancirajo in izda dopolnilno odločbo k odločbi iz zadnjega odstavka 12. točke tega razpisa. Na podlagi odločbe iz prejšnjega odstavka tega člena skleneta agencija in izbrani prijavitelj pogodbo o sofinanciranju promocije in distribucije sofinanciranega projekta. 16. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili tega razpisa. 17. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Jelka Stergel, vodja trženja, jelka.stergel@film-center.si, (tel. 01/234-32-00).
Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti