Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

2918. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju podjetništva v Občini Brežice, stran 8954.

Na podlagi 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 8. redni seji dne 11. 7. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju podjetništva v Občini Brežice
1. člen
V tretji alineji 2. točke 5. člena Pravilnika o spodbujanju podjetništva v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 39/07) se število »5« nadomesti s številom »2« in na koncu 5. člena se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»Stroške udeležbe podjetnikov na sejmih za predstavitev inovativnih proizvodov in storitev. Sofinanciranje je lahko do največ 50 % upravičenih stroškov.«
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za razvoj lahko pridobijo mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so opredeljena v Zakona o gospodarskih družbah s sedežem v Občini Brežice in krajem investicije na območju Občine Brežice.
Do sredstev so upravičena tudi mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki imajo sedež dejavnosti izven Občine Brežice, kolikor ima poslovno enoto v Občini Brežice, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz Občine Brežice (stalno bivališče) in investira na območju Občine Brežice.
Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednja podjetja, ki so v skladu z zakonom, ki ureja o finančno poslovanje podjetij, prisilno poravnavo, stečaj in likvidacijo, v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
Do sredstev so upravičena neodvisna podjetja. Neodvisno podjetje je gospodarska družba, v kateri posamezna gospodarska družba ali povezava družba, ki ne ustreza pogojem za majhna podjetja, razpolaga z lastniškimi deleži ali glasovalnimi pravicami, manjšimi od 25 %. Meja se lahko prekorači, če je podjetje v lasti podjetniških družb ali institucionalnih investitorjev in pri tem ne izvajajo aktivne lastniške politike. Pri podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za majhna podjetja smiselno upoštevajo.
Pomoči se dodeljujejo po pravilu »de minimis«.
Splošna določila za ukrepe pomoči »de minimis« so naslednja:
– pomoči se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč »de minimis« (Uradni list EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5–10),
– skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR),
– pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– dajalec pomoči pisno obvesti prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«.
– priglasitelj mora od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobiti pisno izjavo o:
– že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
– do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in ribogojstva,
– cestnoprometnem sektorju za nabavo vozil za cestni prevoz tovora,
– premogovništva,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce
– podjetja v težavah (podjetje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico osnovnega kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije).
Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Brežice.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2011
Brežice, dne 11. julija 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti