Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

Ob-4214/11 , Stran 1954
Ob-4214/11
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in 6. člena Statuta družbe HTG d.d. Sežana, upravni odbor družbe sklicuje
13. skupščino delničarjev družbe,
ki bo v petek, 9. 9. 2011, ob 10. uri, na sedežu družbe v Sežani, Partizanska cesta 1, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa št. 1: skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine in preštevalki glasov. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljeni notar. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2010 ter s poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Predlog sklepa št. 2.1: skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2010 in s poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2010. Predlog sklepa št. 2.2: po sklepu Okrožnega sodišča v Kopru z dne 10. 11. 2009, Pg 369/2008, družba izplača delničarjem dividende za leto 2007 v znesku 41.028,04 EUR iz dobička za leto 2007. 3. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravnemu odboru. Predlog sklepa št. 3: skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za delo v poslovnem letu 2010. 4. Obravnava posebnega revizorjevega poročila o vodenju posameznih poslov družbe v petletnem obdobju. Predlog sklepa št. 4.1: skupščina se seznani s posebnim revizorjevim poročilom o vodenju posameznih poslov družbe v petletnem obdobju. Predlog sklepa št. 4.2: zaradi neutemeljene posebne revizije družba zahteva povračilo stroškov v skupnem znesku 27.600,00, in sicer v znesku 23.000,00 EUR od Kapitalske družbe d.d. ter v znesku 4.600,00 EUR od Gama Tera d.o.o. 5. Razrešitev članov upravnega odbora ter imenovanje članov upravnega odbora. Predlog sklepa št. 5.1: zaradi izteka mandata se z dnem 9. 9. 2011 razrešijo dosedanji člani upravnega odbora družbe. Predlog sklepa št. 5.2: z dnem 9. 9. 2011 se za člane upravnega odbora izvolijo: Rok Habinc, Aleš Musar, Franc Musar. 6. Seznanitev skupščine z ukrepi za odpravo nelikvidnosti. Predlog sklepa št. 6: skupščina se seznani z ukrepi uprave za odpravo nelikvidnosti. 7. Razno Udeležbo na skupščini ali uresničevanje glasovne pravice na njej morajo delničarji prijaviti najkasneje tri dni pred datumom, določenim za izvedbo skupščine, in sicer s priporočenim pismom ali osebno v tajništvu družbe, sicer ne morejo biti prisotni na skupščini, oziroma uresničevati glasovalnih pravic. Pravico udeležbe imajo vsi delničarji, ki so na dan 6. 9. 2011 vpisani v KDD-ju. Pooblaščenci za zastopanje delničarjev se v enakem roku prijavijo s pooblastilom, ki mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov in EMŠO pooblastitelja in vse iste podatke pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg podatkov o pooblaščencu in števila glasov še firmo, sedež ter podpis in žig pooblastitelja. Materiali za skupščino so na vpogled v tajništvu družbe »HTG« Hoteli, turizem in gostinstvo, d.d. Sežana, vsak delavni dan, od 9. do 10. ure, od dneva objave sklica skupščine, do 6. 9. 2011.
HTG d.d. Sežana Uprava družbe

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti