Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

Št. 478-79/2010-1508 Ob-4203/11 , Stran 1941
Št. 478-79/2010-1508 Ob-4203/11
Občina Kočevje na podlagi določb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter občinskega letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2011, razpisuje
javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin v njeni lasti
1. Predmet prodaje: Solastniški delež v lasti Občine Kočevje na kmetijskih zemljiščih, po katastrski kulturi gozd, razreda 4 in 3, v k.o. Rog, Željne in Stari log. Prodaja na podlagi metode javne dražbe bo potekala pod pogoji III. poglavja (17.–25. člen) Zakona o kmetijskih zemljiščih (postopek prodaje, upoštevanje predkupnih pravic) (Uradni list RS, št. 36-1718/03). Izklicne cene na javni dražbi, v katere ni vključen 2% davek na promet nepremičnin, so po posameznih parcelah naslednje: 1 – parcela št. 111 (442331 m2), k.o. Rog. Izklicna cena: 39.520,37 EUR. Solastniški delež prodajalca: 5771925/11500606-in ali 50,2%, 2 – parcela št. 143/1 (124612 m2), k.o. Željne. Izklicna cena: 28.203,65 EUR. Solastniški delež prodajalca: 25/26 ali 96,1%, 3 – parcela št. 144/1 (85763 m2), k.o. Željne. Izklicna cena: 31.210,56 EUR. Solastniški delež prodajalca: 25/26 ali 96,1% 4 – parcela št. 403 (316226 m2), k.o. Stari log Izklicna cena: 66.490,77 EUR. Solastniški delež prodajalca: 25/26 ali 96,1% 5 – parcela št. 405 (193638 m2), k.o. Stari log. Izklicna cena: 30.562,06 EUR. Solastniški delež prodajalca: 2700425/5034588-in ali 53,6%, 2 – Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo odvijala v četrtek, 18. avgusta 2011, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 (1. nadstropje). Podatke oziroma potrdila iz 3. točke tega razpisa pa je potrebno predložiti najkasneje do dneva pred dnevom javne dražbe, tj. vključno do srede, 17. avgusta 2011 do 17. ure, osebno v vložišče ali pa morajo do tedaj prispeti v vložišče priporočeno po pošti. 3 – Pogoji za sodelovanje na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe, ki vplačajo varščino v višini 10% od izklicne cene za posamezno nepremičnino, za nakup katere kandidirajo (v primeru, če oseba izrazi interes za nakup več nepremičnin, mora položiti varščino za vsako od njih). Vsem dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od dneva javne dražbe, uspelim dražiteljem pa se varščina vračuna v kupnino. Varščino je potrebno vplačati na podračun proračuna Občine Kočevje, št. 01248-0100005213, odprtega pri UJP Novo Mesto, skupaj z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo kmetijskih zemljišč – avgust 2011«. Vse osebe, sodelujoče na javni dražbi, morajo imeti do poteka roka za oddajo prijave poravnane vse obveznosti do Občine Kočevje (potrdilo občinskega Oddelka za proračun, finance in upravljanje premoženja po uradni dolžnosti pridobi komisija, ki vodi javno dražbo), sicer na javni dražbi ne morejo sodelovati. Na javni dražbi lahko sodelujejo zgolj osebe, ki lahko pridobivajo nepremičnine v Republiki Sloveniji (državljani držav članic Evropske unije in drugih držav, ki lahko pridobivajo nepremičnine na podlagi načela vzajemnosti). Na javni dražbi kot dražitelji v skladu z 32. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi povezane osebe (sorodstvena razmerja ali druga razmerja, ki lahko vzbudijo dvom v nepristranskost cenilca ali osebe, ki vodi javno dražbo). Dražitelja lahko na dražbi zastopa pooblaščenec, če pred pričetkom dražbe predloži njegovo pisno pooblastilo z overjenim podpisom, razen če je pooblastilo za zastopanje dano že po predpisih ali ustanovnem aktu. Za sodelovanje na javni dražbi morajo dražitelji predložiti naslednje: – potrdilo o vplačilu varščine, – osebne podatke oziroma za pravne osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebivališča oziroma sedeža) – fizične osebe morajo predložiti fotokopijo osebne izkaznice, pravne osebe pa predložiti izpisek iz sodnega registra, – davčno številko, številko transakcijskega računa, – izjavo, da je oseba državljan ali drug pravni subjekt države članice EU ali druge države, ki v skladu s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo nepremičnine na območju Republike Slovenije, – izjavo (velja za pravne osebe), da niso v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. Udeleženec na javnem razpisu lahko zgornje podatke navede na pripravljenem pomožnem obrazcu, ki se ga pridobi v vložišču Občine Kočevje ali na uradni občinski spletni strani, ali na svoji lastni listini. Podatke in potrdila je potrebno predložiti oziroma morajo prispeti najkasneje do dneva pred dnevom javne dražbe, tj. vključno do srede, 17. avgusta 2011 do 17. ure, osebno v vložišče ali priporočeno po pošti! Za resničnost izjav je ponudnik kazensko in materialno odgovoren. Na zahtevo naročnika je tisti, s katerim se bo po vseh izvedenih postopkih sklenila pogodba, dolžan predložiti zahtevane listine, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo na razpisu. 4 – Znesek višanja izklicne cene na javni dražbi: znesek višanja izklicne cene na javni dražbi znaša 3.000,00 EUR. 5 – Pravila poteka javne dražbe Javna dražba bo potekala pod naslednjimi pravili: – pravico do sodelovanja pri draženju za posamezno nepremičnino imajo le osebe, ki izpolnijo pogoje iz 3. točke tega razpisa, – izklicna vrednost nepremičnine in vsaka nadaljnja zvišana cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem cene, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat – s tem je dražba glede določenega predmeta končana. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan, – dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni sprejeta nova višja izklicana cena, – ugovore na postopek javne dražbe, ki jih uradne osebe, ki vodijo dražbo, rešujejo sproti, je možno podati le do sklenitve zapisnika, – dražba se glede posameznega predmeta šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost. 6 – Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine: Po končani javni dražbi bo uspeli dražitelj v skladu z zahtevami Zakona o kmetijskih zemljiščih zaradi varovanja predkupne pravice predkupnih upravičencev iz 23. člena zakona dolžan podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe na pristojni Upravni enoti Kočevje, kjer bo ta ponudba objavljena, v nasprotnem primeru se njegova varščina zadrži. V primeru, da poda izjavo o sprejemu ponudbe za kakšno parcelo na upravni enoti tudi kateri od predkupnih upravičencev oziroma predkupnih upravičencev, ki so po vrstnem redu predkupnih upravičencev iz 23. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih pred uspelim dražiteljem (močnejša predkupna pravica), bo prodajna pogodba sklenjena s predkupnim upravičencem; uspelemu dražitelju se povrne vplačana varščina. Z najugodnejšim dražiteljem oziroma predkupnim upravičencem se sklene pogodba v 15 dneh po prejemu obvestila pristojne upravne enote o sprejemu ponudbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino; če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. Kupec (pogodbena stranka) mora v roku 7 dni od podpisa pogodbe podati vlogo za odobritev pravnega posla na pristojno Upravno enoto. Kupec (pogodbena stranka) mora plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni od dneva, ko pristojna Upravna enota odobri pravni posel, in sicer na račun Občine Kočevje, št. 01248 – 0100005213. Pravočasno plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe (neplačilo v tem roku pomeni razdrtje pogodbe in zadržanje vplačane varščine)! Po poplačilu celotne kupnine bo občina kupcu izročila zemljiškoknjižno dovolilo, ki je podlaga za vpis lastništva v zemljiško knjigo. 7 – Drugo Občina jamči, da so nepremičnine brez pravnih napak. Notarske stroške overitve pogodbe in stroške zemljiškoknjižnega prenosa plača kupec. Dodatne informacije o javni dražbi je možno pridobiti na Občini Kočevje pri pristojnih občinskih službah ter Damirju Marinču, tel. 01/89-38-245 (pravna vprašanja in vprašanja glede javne dražbe), v času uradnih ur. Pomožni obrazec za prijavo (prijavitelji nanj niso vezani in lahko podajo ustrezne izjave ter dokažejo izpolnjevanje pogojev na lastnih listinah) je možno pridobiti na vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 (pritličje – levo) vsak delovni dan od 8. do 13. ure, ob sredah od 8. do 16.30. Pomožni obrazec za prijavo se nahaja tudi na uradnih spletnih straneh Občine Kočevje. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali druga pooblaščena oseba s soglasjem župana, lahko ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem do sklenitve pravnega posla (pogodbe). Dražiteljem se v takem primeru povrnejo izkazani potrebni stroški za prevzem razpisne dokumentacije in sodelovanje na javni dražbi.
Občina Kočevje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti