Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

2906. Pravilnik o hišnem redu Azilnega doma, stran 8926.

Na podlagi šestega odstavka 80. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o hišnem redu Azilnega doma
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določa hišni red Azilnega doma (v nadaljnjem besedilu: hišni red).
(2) S hišnim redom se določa organizacija bivanja prosilcev za mednarodno zaščito (v nadaljnjem besedilu: prosilci), ki so nastanjeni v Azilnem domu kot notranji organizacijski enoti Sektorja za mednarodno zaščito (v nadaljnjem besedilu: sektor), in tujcev, ki so prvič izrazili namen, da podajo prošnjo za mednarodno zaščito (v nadaljnjem besedilu: vlagatelji namere), in so nastanjeni v sprejemnih prostorih Azilnega doma skladno z Zakonom o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: zakon), njihove pravice in obveznosti v zvezi s tem ter ukrepi za izvajanje določb hišnega reda. Hišni red velja tudi za obiskovalce prosilcev.
(3) Za javne uslužbence, zaposlene v Ministrstvu za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), zunanje sodelavce sektorja in obiskovalce se smiselno uporablja tudi Hišni red Ministrstva za notranje zadeve.
2. člen
(1) Hišni red velja na celotnem območju sektorja s pripadajočimi objekti na lokaciji Cesta v Gorice 15, Ljubljana. Območje sektorja obsega: ograjeno pripadajoče zemljišče s parkiriščem, dvoriščem, športnim igriščem in kolesarnico ter objekte, ki obsegajo sprejemne prostore, sanitarno-dezinfekcijski in zdravstveni trakt, izolirnico, prostore uprave, recepcijo, jedilnico z razdelilnico hrane, večnamenski prostor, prostor za religiozne dejavnosti in nastanitvene oddelke. Tloris navedenega območja je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
(2) Parkirišče je označen in varovan prostor, namenjen parkiranju službenih vozil sektorja, uslužbencev, zunanjih sodelavcev in poslovnih strank.
(3) Dvorišče obsega prostor med objekti in okoli njih.
(4) Športno igrišče je ograjen prostor znotraj dvorišča.
(5) Kolesarnica je prostor za shranjevanje koles.
(6) Sprejemni prostori obsegajo prostore za sprejem oseb in prostor za prtljago in so razdeljeni glede na kategorije prosilcev.
(7) Sanitarno-dezinfekcijski in zdravstveni trakt obsega kopalnice, dezinfekcijske prostore, prostor za zdravnika in medicinske tehnike.
(8) Izolirnica obsega fizično ločene prostore v sanitarno-dezinfekcijskem traktu, namenjene osebam z nalezljivimi obolenji.
(9) Prostori uprave obsegajo pisarniške prostore uslužbencev sektorja in druge prostore namenjene tehnični podpori pri zagotavljanju oskrbe in nastanitve prosilcev (skladišče, pralnica, likalnica in kurilnica).
(10) Recepcija je prostor ob vhodu v objekt.
(11) Jedilnica z razdelilnico hrane je prostor, namenjen prehranjevanju prosilcev.
(12) Večnamenski prostor je namenjen prostočasnim dejavnostim, izobraževanju in druženju prosilcev, v primeru prenapolnjenosti nastanitvenih kapacitet pa se lahko uporabi tudi za nastanitev prosilcev, o čemer odloča vodja Azilnega doma.
(13) Prostor za religiozne dejavnosti je prostor, namenjen verski dejavnosti prosilcev.
(14) Nastanitveni oddelki so prostori, namenjeni nastanitvi prosilcev.
3. člen
(1) Nastanitveni oddelki so naslednji: oddelek za mladoletnike brez spremstva, ženski oddelek, moški oddelek, oddelek za osebe s posebnimi potrebami in oddelek za družine. Nastanitveni oddelki obsegajo: sobe, čajno kuhinjo, družabni prostor, pralnico za strojno in ročno pranje ter sanitarne prostore.
(2) Soba je prostor, ki je namenjen nastanitvi prosilcev.
(3) Čajna kuhinja je namenjena pripravi toplih napitkov.
(4) Družabni prostor je namenjen izvajanju družabnih dejavnosti in spremljanju televizijskih programov.
(5) Pralnica za strojno in ročno pranje je namenjena pranju perila.
(6) Sanitarni prostori obsegajo umivalnice s tuši in stranišča.
4. člen
Osebe, zadolžene za nadzor in izvajanje hišnega reda (v nadaljnjem besedilu: pristojne osebe), so vsi uslužbenci sektorja in službe varovanja.
5. člen
(1) Služba varovanja izvaja svoje naloge skladno s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, pri čemer upošteva določbe hišnega reda, Hišnega reda Ministrstva za notranje zadeve ter načrta varovanja območja sektorja.
(2) Naloge službe varovanja so:
– varovanje ljudi in premoženja na območju sektorja;
– nadziranje, evidentiranje in ugotavljanje upravičenosti vstopanja in izstopanja v območje sektorja;
– skladno z zakonskimi pooblastili površinsko pregledovanje vrhnjih oblačil in prtljage;
– nadziranje in varovanje na območju sektorja s pomočjo tehničnih sredstev in z obhodi;
– ukrepanje v skladu z zakonskimi pooblastili v primeru ogroženosti oseb, ki so na območju sektorja;
– izvajanje ukrepov za varstvo pred požarom, ki so določeni s požarnim redom;
– izvajanje zaščitnih in evakuacijskih ukrepov;
– izvajanje ukrepov za zagotavljanje javnega reda in miru v skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– vodenje seznama dnevne prisotnosti prosilcev v Azilnem domu;
– druge naloge, ki jih določi vodja sektorja ali vodja Azilnega doma in so opredeljene s pogodbo o izvajanju službe varovanja in hišnim redom.
6. člen
Prosilci, ki so nastanjeni v Azilnem domu, so poleg določb hišnega reda dolžni spoštovati tudi navodila in ukrepe pristojnih oseb, ki so potrebne za organizacijo, izvajanje in vzdrževanje hišnega reda.
7. člen
Pristojne osebe enkrat dnevno preverjajo prisotnost prosilcev v nastanitvenem delu Azilnega doma. Azilni dom vodi seznam prisotnosti prosilcev.
8. člen
(1) Dejavnosti prosilcev v Azilnem domu potekajo od 7.30 do 21.30 ure. Med 22.00 in 06.00 uro je nočni mir in počitek. V tem času niso dovoljene dejavnosti, ki motijo nočni mir in počitek. Odsotnost prosilcev brez dovolilnice je ob delovnikih dovoljena do 23.00 ure, ob petkih, sobotah, nedeljah in praznikih pa do 06.00 ure zjutraj. Odsotnost mladoletnikov brez spremstva je brez dovolilnice dovoljena ob delovnikih do 22.00 ure, ob petkih, sobotah, nedeljah in praznikih pa do 24.00 ure.
(2) Vsebinski in časovni razpored dejavnosti prosilcev ter razdelitve obrokov prehrane določa vodja Azilnega doma in je objavljen na oglasni deski Azilnega doma in nastanitvenih oddelkov.
II. VSTOP IN IZHOD IZ AZILNEGA DOMA
9. člen
(1) Vstop prosilcev v območje sektorja in izhod iz njega sta dovoljena z veljavno izkaznico prosilca (v nadaljnjem besedilu: izkaznica) samo z najavo na recepciji, in sicer ob delavnikih od 6.00 do 23.00 ure oziroma za mladoletnike brez spremstva do 22.00 ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa do 06.00 ure oziroma za mladoletnike brez spremstva do 24.00 ure.
(2) Prosilec ob izhodu receptorju izroči ključe svoje sobe in prevzame svojo izkaznico, ob vstopu pa izkaznico vrne in prevzame ključ.
10. člen
(1) Vstop in izhod na območje sektorja izven v prejšnjem členu določenih ur je možen z dovolilnico, ki jo lahko na predlog pristojnega socialnega delavca Azilnega doma za največ sedem dni izda vodja Azilnega doma. Dovolilnica mladoletniku brez spremstva se izda samo s pisnim soglasjem zakonitega zastopnika.
(2) Obrazec dovolilnice je določen v prilogi 2 tega pravilnika.
(3) Dovolilnica za vstop in izhod se lahko prvič izda šele po enotedenskem bivanju v Azilnem domu v naslednjih primerih:
– če je prosilec zaposlen v skladu s 85. členom zakona in narava dela zahteva odsotnost izven ur, določenih v prejšnjem členu;
– iz drugih opravičljivih razlogov, ki se ne nanašajo na prenočitev izven Azilnega doma.
(4) Prošnjo za izdajo dovolilnice sprejme pristojni socialni delavec Azilnega doma v času uradnih ur.
(5) Prosilci so pred izdajo dovolilnice dolžni socialnemu delavcu Azilnega doma posredovati podatke o naslovu, kjer se bodo zadrževali, in telefonsko številko, kjer bodo ves čas odsotnosti dosegljivi. Prav tako morajo predložiti dokazila, ki opravičujejo izdajo dovolilnice iz tega člena. Pristojni socialni delavec Azilnega doma je dolžan pred pripravo predloga za izdajo dovolilnice navedene podatke tudi preveriti.
(6) Kopijo dovolilnice prejme služba varovanja. Pristojni organ vodi seznam izdanih dovolilnic.
III. GIBANJE V AZILNEM DOMU IN OBISKI
11. člen
(1) Prosilcem ni dovoljeno vstopati v prostore uprave, prostore, ki so označeni kot upravno območje, ter prostore, ki so posebej označeni z oznako prepovedi vstopa, ki je določena v prilogi 3 tega pravilnika.
(2) Prosilcem ni dovoljeno prehajati v nastanitvene oddelke, kamor niso nastanjeni, razen zaradi izvajanja določenih prostočasnih dejavnosti in obiska socialnega delavca Azilnega doma.
12. člen
(1) Obiski prosilcev so dovoljeni vsak delovnik od 13.00 do 20.00 ure, v soboto, nedeljo in praznikih pa od 10.00 do 20.00 ure. Prosilci praviloma sprejemajo svoje obiskovalce v prostoru pri recepciji, izjemoma pa tudi v prosilčevi sobi, a le s predhodno izdano dovolilnico za obisk, ki jo izda pristojni socialni delavec Azilnega doma. Obrazec dovolilnice za obisk je določen v prilogi 4 tega pravilnika.
(2) Obiskovalci ne smejo ostati v Azilnem domu izven dovoljenega časa.
13. člen
(1) Obiskovalci prosilca morajo na recepciji predložiti svoj identifikacijski dokument. Obiskovalca se vpiše v seznam obiskovalcev in se mu dodeli identifikacijska kartica obiskovalca prosilca. Obiskovalci so dolžni identifikacijske kartice obiskovalca prosilca nositi na vidnem mestu in se v primeru izdanega dovoljenja za obisk v sobi prosilca gibati v objektu samo v spremstvu prosilca.
(2) Identifikacijska kartica obiskovalca prosilca vsebuje grb Republike Slovenije, naziv organa, številko kartice in je bele barve z napisom »OBISKOVALEC PROSILCA«. Oblika identifikacijske kartice obiskovalca prosilca je določena v prilogi 5 tega pravilnika.
IV. BIVANJE V AZILNEM DOMU
14. člen
(1) Prosilcu socialni delavec Azilnega doma dodeli sobo, ki je prosilec ne sme samovoljno zamenjati z drugo sobo, niti odstraniti ali predelati opreme v njej. Prosilec je dolžan v sobo sprejeti sostanovalce, če tako odredi pristojni socialni delavec Azilnega doma.
(2) Pristojne osebe imajo pravico in dolžnost vstopiti v sobe prosilcev zaradi opravljanja svojih nalog. Vstopajo praviloma v prisotnosti prosilcev, ob izrednih dogodkih, kršitvah hišnega reda, pri vzdrževanju objektov in prostorov pa lahko tudi med prosilčevo odsotnostjo.
(3) Ob dodelitvi sobe socialni delavec Azilnega doma seznani prosilca s hišnim in požarnim redom ter mu proti podpisu izroči ključ sobe in izvlečke hišnega in požarnega reda v njemu razumljivem jeziku.
(4) Uporaba sob, skupnih prostorov in zunanjih površin je dovoljena skladno z njihovim namenom.
(5) Uporaba skupne opreme se določi s posebnim razporedom, ki ga določi pristojni socialni delavec Azilnega doma.
15. člen
Prosilci morajo v Azilnem domu:
– upoštevati urnik obrokov hrane in dejavnosti;
– skrbeti za osebno higieno in higieno oblačil;
– dnevno čistiti svoje sobe, vsaj enkrat tedensko jih temeljito pospraviti in omogočiti kontrolo čistoče;
– čistiti skupne prostore in sanitarije;
– sporočiti poškodovanje skupnih prostorov in opreme pristojnemu socialnemu delavcu Azilnega doma;
– dopustiti in izvajati potrebne sanitarno-dezinfekcijske ukrepe;
– v primeru suma oziroma nalezljive bolezni o tem obvestiti socialnega delavca Azilnega doma;
– varovati premoženje Azilnega doma pred okvarami in poškodbami;
– varčno uporabljati vodo in elektriko;
– ob vstopu v Azilni dom na zahtevo službe varovanja pokazati vsebino prtljage in omogočiti površinski pregled;
– ob zapustitvi Azilnega doma očistiti sobo, vrniti ključe, prejeto posteljnino, brisače in druge predmete socialnemu delavcu Azilnega doma;
– o izgubi izkaznice nemudoma obvestiti socialnega delavca Azilnega doma, ki prosilca napoti na uslužbenca, pristojnega za operativne zadeve;
– skrbeti za podaljšanje veljavnosti izkaznice;
– sušiti perilo in oblačila na za to določenih sušilnih mestih;
– ravnati se po določbah požarnega reda;
– shranjevati kolesa v kolesarnici;
– v skladu z veljavno zakonodajo ločevati odpadke;
– imeti spoštljiv odnos do pristojnih in drugih oseb;
– upoštevati navodila in odredbe pristojnih oseb.
16. člen
Prosilci so sami dolžni skrbeti za svojo lastnino. Denar in vrednostne predmete lahko v prisotnosti uslužbenca Azilnega doma, pristojnega za operativne zadeve, shranijo v varno omaro Azilnega doma. V tem primeru se prosilcu izda potrdilo. Obrazec potrdila je določen v prilogi 6 tega pravilnika.
17. člen
S predmeti, ki so jih prosilci zapustili po izselitvi iz Azilnega doma, se ravna v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z najdenimi predmeti.
18. člen
Starši oziroma skrbniki so dolžni skrbeti, da se otroci ne gibljejo brez nadzora. Predšolski otroci lahko v jedilnico vstopajo samo v spremstvu staršev oziroma skrbnikov.
19. člen
Zaradi zagotavljanja varnosti in reda je v prostorih Azilnega doma prepovedano:
– izražanje rasne, verske, nacionalne, spolne, politične nestrpnosti ali druge nestrpnosti v kakršnikoli obliki;
– imeti žaljiv ali nasilen odnos do sostanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev;
– posedovanje ali uporaba orožja ali eksplozivnih snovi;
– vlamljanje v prostore Azilnega doma;
– odtujevanje predmetov;
– namerno uničevanje prostorov in opreme Azilnega doma;
– omogočanje bivanja drugim osebam;
– neupoštevanje navodil in odredb pristojnih oseb;
– vnašanje ali uživanje prepovedanih drog;
– vnašanje in uživanje alkoholnih pijač;
– igranje iger za denar;
– oviranje kontrole prisotnosti (v tem času ključ od sobe ne sme biti v ključavnici);
– neupoštevanje časa prihoda in odhoda iz Azilnega doma;
– zanemarjanje sobe;
– kajenje, razen v nastanitvenih sobah, v katerih so nastanjeni samo kadilci;
– kuhanje v sobah;
– kuhanje obrokov v času nočnega miru in počitka;
– vnašanje in vodenje živali;
– vnašanje grelnih aparatov, pohištva, električnih aparatov, preprog in druge opreme, razen avdio-video naprav, računalnika in tehničnih pripomočkov za osebno higieno;
– vnašanje oporečnih živil;
– odnašanje hrane, jedilnega pribora in posode iz jedilnice in čajnih kuhinj (hrana iz jedilnice se lahko odnaša v izjemnih primerih, ki so odobreni iz zdravstvenih razlogov, potrdilo o tem prejmeta kuhinja in varnostna služba; otroci do 14. leta starosti oziroma njihovi zakoniti zastopniki lahko iz jedilnice odnašajo otroško malico);
– namerno pisanje ter namestitev samolepilnih nalepk ali plakatov po stenah in opremi;
– vodenje obiskovalcev brez dovolilnice iz 12. člena tega pravilnika po sobah nastanitvenega dela Azilnega doma;
– neupravičeno gibanje izven oddelka Azilnega doma, kjer je prosilec nastanjen;
– samovoljna zamenjava ključavnice;
– kršenje nočnega miru in počitka.
20. člen
Če prosilec vnese ali poskuša vnesti v Azilni dom alkoholno pijačo, jo proti potrdilu začasno odvzame služba varovanja ter jo shrani v varno omaro Azilnega doma. Začasno odvzeta alkoholna pijača se prosilcu na njegovo zahtevo vrne ob izhodu iz Azilnega doma, vendar ne prej kot v 12 urah od začasnega odvzema. Obrazec potrdila je določen v prilogi 7 tega pravilnika.
21. člen
(1) Prosilci lahko v prostoru za religiozne dejavnosti izvajajo verske dejavnosti na način, ki ne moti drugih prosilcev oziroma njihove okolice.
(2) Po potrebi vodja Azilnega doma določi razpored posameznih verskih dejavnosti in ga izobesi na oglasni deski.
V. SPREJEMNI PROSTORI
22. člen
(1) V sprejemnih prostorih je izjemoma dovoljena nastanitev prosilcev po odredbi vodje Azilnega doma.
(2) Zaradi preprečevanja širjenja morebitne okuženosti z nalezljivo boleznijo vlagatelju namere, nastanjenem v sprejemnih prostorih, ni dovoljeno vzpostavljati fizičnih stikov z drugimi osebami.
VI. DOMSKA SKUPNOST
23. člen
V Azilnem domu se ustanovi domska skupnost. Namen domske skupnosti je pomoč pri organizaciji življenja prosilcev, ki so nastanjeni v Azilnem domu.
24. člen
Domsko skupnost sestavljajo predstavniki nastanitvenih oddelkov in predstavniki Azilnega doma. Na domsko skupnost so lahko povabljeni tudi predstavniki nevladnih organizacij, ki izvajajo svoje dejavnosti v Azilnem domu.
25. člen
(1) Domska skupnost spodbuja dejavnosti na naslednjih področjih:
– medsebojno povezovanje prosilcev v Azilnem domu in z drugimi zainteresiranimi zunanjimi institucijami;
– sodelovanje prosilcev pri načrtovanih dejavnostih v Azilnem domu (skrb za ustrezno urejenost bivalnih prostorov in okolice, zagotavljanje strpnosti in spoštljivega odnosa med samimi prosilci, kot tudi med prosilci in zaposlenimi ter zunanjimi izvajalci …);
– skrb za dosledno spoštovanje hišnega reda in drugih navodil, ki jih izdaja Azilni dom;
– na kulturnem, izobraževalnem in športnem področju;
– spodbuja tudi razvoj drugih dejavnosti, ki so v interesu prosilcev.
(2) Podrobnejše pogoje za delovanje domske skupnosti določi vodja Azilnega doma v navodilu o delovanju domske skupnosti.
26. člen
(1) Besedilo tega pravilnika se izobesi na oglasni deski Azilnega doma, nastanitvenih oddelkih in sprejemnih prostorih v slovenskem in angleškem jeziku.
(2) Izvlečki besedila tega pravilnika se izobesijo na oglasni deski Azilnega doma, nastanitvenih oddelkih in sprejemnih prostorih v slovenskem, angleškem, francoskem, bosanskem, srbskem, ruskem, albanskem, turškem in farsi jeziku ter po potrebi v drugih, prosilcem razumljivih jezikih.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Navodilo iz drugega odstavka 25. člena se izda v roku treh mesecev po uveljavitvi tega pravilnika.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Hišni red Azilnega doma št. 007-285/2006/87 (1351-01) z dne 14. 5. 2008.
29. člen
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Podpisan pravilnik se objavi elektronsko na intranetu Policije, obvestilo o sprejetju pa se objavi na oglasni deski MNZ.
Št. 007-10/2011
Ljubljana, dne 27. julija 2011
EVA 2011-1711-0011
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti