Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4332. Zakon o letalstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZLet-UPB4)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4333. Uredba o informacijah o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki so na voljo potrošnikom ob nakupu novih osebnih vozil
4370. Uredba o začasni shemi omejene pomoči ob finančni in gospodarski krizi v kmetijstvu v letu 2009
4371. Uredba o državnem prostorskem načrtu za ureditev regionalne ceste R2-428/1249 Radmirje–Luče in zagotavljanje poplavne varnosti naselja Luče
4372. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom

Sklepi

4334. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Belfastu
4335. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Belfastu
4373. Sklep o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije

MINISTRSTVA

4374. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2010

USTAVNO SODIŠČE

4336. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani
4337. Odločba o delni razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani

BANKA SLOVENIJE

4338. Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

4339. Razpis drugega kroga rednih volitev županov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4340. Akt o dopolnitvi Akta o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Radovljica, Občine Slovenska Bistrica, Občine Komenda, Občine Vodice, Občine Beltinci, Občine Tržič, Občine Turnišče, Občine Slovenske Konjice in Občine Odranci

OBČINE

Gorenja vas-Poljane

4341. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu
4342. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za izgradnjo obvoznice Gorenja vas
4343. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4344. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti in o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti

Gornji Petrovci

4345. Odlok o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Gornji Petrovci

Ig

4346. Odlok o rebalnasu proračuna Občine Ig za leto 2010

Jezersko

4347. Odlok o začasni razglasitvi cerkve Sv. Andreja v Ravnah, za kulturni spomenik lokalnega pomena

Kranj

4348. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
4349. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
4350. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Matije Čopa Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
4351. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Predoslje Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
4352. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Orehek Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
4353. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
4354. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
4355. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
4356. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj (uradno prečiščeno besedilo)

Ljubljana

4357. Odlok o določitvi oblike, barve in velikosti napisnih tabel za označevanje ulic in hišnih tablic za označevanje stavb s hišno številko v območju Mestne občine Ljubljana
4358. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog
4359. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču – za del območja urejanja CS 10/3 Prule – Šola Janeza Levca
4360. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4361. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4362. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4363. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Moravske Toplice

4364. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2010
4365. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Močvar v Moravskih Toplicah

Mozirje

4366. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Puconci

4367. Razpis naknadnih volitev članov sveta krajevne skupnosti na območju Občine Puconci

Slovenj Gradec

4368. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Sušilnica

Slovenske Konjice

4369. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Slovenske Konjice

POPRAVKI

4375. Popravek Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje občinska taksa

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti