Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010

Kazalo

4365. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Močvar v Moravskih Toplicah, stran 12337.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi – (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2 in 76/08) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02, in 28/03) je župan Občine Moravske Toplice sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Močvar v Moravskih Toplicah
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom župan Občine Moravske Toplice določa začetek in način priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Močvar v Moravskih Toplicah (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OPPN).
(2) Prostorski akt, katerega se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Močvar v Moravskih Toplicah (Uradni list RS, št. 19/08).
(3) Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni z določili tega zakona.
(4) Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN)
(1) S prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 43/98) je območje sprememb in dopolnitev OPPN opredeljeno kot zazidljivo. V naravi je zemljišče deloma pozidano.
(2) V veljavnem prostorskem aktu, občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Močvar v Moravskih Toplicah (Uradni list RS, št. 19/08), je na območju sprememb in dopolnitev OPPN dopustna gradnja stanovanjskih objektov, stanovanjsko turističnih objektov, poslovnih objektov in otroškega vrtca.
(3) Razlog za pripravo spremembe in dopolnitve OPPN je sprememba lokacije otroškega vrtca in dovozne ceste do stanovanjskih objektov.
3. člen
(območje sprememb in dopolnitev OPPN)
(1) Območje sprememb in dopolnitev OPPN obsega naslednje parcele oziroma dele parcel 3557/1, 3557/2, 3032/3, 3032/4, 3032/5, 3032/1, 3555, 3554/1, 3554/2, 3547/1, 3547/2 in 3684 vse k.o. Moravci.
(2) Območje sprememb in dopolnitev OPPN se v času postopka priprave lahko spremeni.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi idejne projektne dokumentacije, prikaza stanja v prostoru in izraženih investicijskih namer občine in drugih oseb ter tudi občinskega prostorskega načrta, ki je v pripravi.
5. člen
(postopek in roki za pripravo OPPN)
+-------------------------------------------+-----------------+
|Postopek priprave             |   Rok trajanja|
+-------------------------------------------+-----------------+
|Objava Sklepa o začetku priprave OPPN   |   oktober 2010|
+-------------------------------------------+-----------------+
|Izdelava osnutka OPPN           |   oktober 2010|
+-------------------------------------------+-----------------+
|Pridobitev smernic in odločbe o postopku  |      30dni|
|CPVO                    |         |
+-------------------------------------------+-----------------+
|Dopolnitev osnutka OPPN v skladu      |  november 2010|
|z zahtevami iz smernic           |         |
+-------------------------------------------+-----------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi in   |  november 2010|
|javni razpravi               |         |
+-------------------------------------------+-----------------+
|Javna razgrnitev              |      30 dni|
+-------------------------------------------+-----------------+
|Javna obravnava              |  december 2010|
+-------------------------------------------+-----------------+
|Izdelava stališč do pripomb        |  december 2010|
+-------------------------------------------+-----------------+
|Sprejem stališč do pripomb na občinskem  |  december 2010|
|svetu                   |         |
+-------------------------------------------+-----------------+
|Izdelava predloga OPPN           |  december 2010|
+-------------------------------------------+-----------------+
|Pridobitev mnenj              |      30 dni|
+-------------------------------------------+-----------------+
|Izdelava usklajenega predloga OPPN     |   januar 2011|
+-------------------------------------------+-----------------+
|Sprejem na občinskem svetu         |   februar 2011|
+-------------------------------------------+-----------------+
|Objava odloka o OPPN v Uradnem listu RS  |   februar 2011|
+-------------------------------------------+-----------------+
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) V postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev OPPN sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora in upravljavci javne gospodarske infrastrukture, ter drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za pridobitev odločbe CPVO),
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek za porečje Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Elektro Maribor, Podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Čista narava d.o.o., Tešanovci 32b, 9226 Moravske Toplice,
– Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota,
– UPC Telemach d.o.o., Lendavska ulica 29, 9000 Murska Sobota,
– Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave tega prostorskega akta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen
(obveznosti s financiranjem OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN zagotovi Občina Moravske Toplice iz svojih proračunskih sredstev.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-00006/2010-2
Moravske Toplice, dne 30. septembra 2010
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti