Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010

Kazalo

Št. 214/10 Ob-6262/10 , Stran 2631
I. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije (VURS), Ljubljana, Parmova 53. II. Predmet javnega razpisa: dodelitev koncesije veterinarski organizaciji, za območje Občine Brežice, ki je hkrati tudi upravna enota Brežice, za izvajanje: – dejavnosti javne veterinarske službe za izvajanje predpisanega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali na območju RS v tekočem letu (letna odredba), ki se opravlja v okviru mreže javne veterinarske službe in se financira iz proračuna VURS, razen za izvajanje posebnih koncesij; – ukrepov, ki jih odredi uradni veterinar veterinarski organizaciji ob zagotavljanju najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali; – nepretrgane veterinarske dejavnosti za terensko diagnostiko kužnih bolezni, za katere je treba takoj ugotoviti kužno bolezen ali vzrok pogina. III. Začetek in trajanje koncesije: koncesijska pogodba z izbrano veterinarsko organizacijo se sklene po pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja, vendar ne pred 1. 1. 2011 in se sklepa za obdobje do 30. 9. 2020. IV. Pogoji: na javni razpis se lahko prijavijo veterinarske organizacije, ki: – imajo veljavno odločbo o verifikaciji v skladu s pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije za veterinarsko ambulanto C, veterinarsko bolnico ali veterinarsko kliniko (v primeru podružnic velja navedeni pogoj glede verifikacije tudi za podružnice), – imajo zaposlenih najmanj pet veterinarjev z veljavno licenco, za polni delovni čas. Če je zaposleni veterinar tujec, mora imeti priznano poklicno kvalifikacijo, če ni študiral v Republiki Sloveniji in obvladati osnovno raven slovenskega jezika. V primeru, da se bodo na javni razpis prijavile tudi tiste veterinarske organizacije, ki so bile v letu 2010 že izbrane za koncesionarja po javnem razpisu VURS, za dodelitev koncesije glede zagotavljanja najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali na območju Republike Slovenije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 27/10, z dne 2. 4. 2010, in na spletnih straneh VURS (http://www.vurs.gov.si/, morajo izpolnjevati kadrovski pogoj za območje za katerega so že bile izbrane, poleg tega pa tudi še za območje upravne enote Brežice, – zagotavljajo dosegljivost enega veterinarja na mobilnem telefonu 24 ur skozi celo leto ne glede na proste delovne dni. Izrazi, uporabljeni v tem razpisu, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol. V. Prijava: prijavitelj poda prijavo za pridobitev koncesije na območju upravne enote Brežice na obrazcih, ki so kot priloga sestavni del tega razpisa, skupaj z zahtevanimi prilogami. Obrazci so objavljeni na spletnih straneh VURS, http://www.vurs.gov.si/: 1. prijava (izpolnjen Obrazec 1 – Prijava); 2. seznam vseh zaposlenih veterinarjev na dan 1. 10. 2010 (izpolnjen Obrazec 2 – Seznam veterinarjev); 3. seznam vseh zaposlenih veterinarskih pomočnikov na dan 1. 10. 2010 (izpolnjen Obrazec 3 – Seznam veterinarskih pomočnikov); 4. izjava o delovnih izkušnjah veterinarjev – navedba delovnih izkušenj na področju veterinarstva za veterinarje, (izpolnjen obrazec 4 – Delovne izkušnje veterinarjev); 5. če je zaposleni veterinar tuj državljan, ki je študiral v tujini, fotokopijo odločbe o priznavanju poklicne kvalifikacije ter potrdilo verificirane jezikovne organizacije o osnovnem znanju slovenskega jezika v skladu s pravilnikom, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij veterinarjev (izpolnjen Obrazec 5 – Tuji veterinarji); 6. prijava območja, kjer želi veterinarska organizacija opravljati veterinarsko dejavnost iz tega razpisa, (izpolnjen Obrazec 6 – Prijava območja); 7. izjava glede načina zagotavljanja nepretrgane veterinarske dejavnosti za terensko diagnostiko in preiskave, s katerimi se potrdi bolezen ali ovrže sum: navedba delovnega časa, števila veterinarjev, ki delajo na sedežu tekom delovnega časa od ponedeljka do petka in veterinarjev, dosegljivih na mobilnem telefonu 24 ur skozi celo leto ne glede na proste delovne dni in izjava glede izvajanja odrejenih ukrepov izven delovnega časa, kadar je ogroženo zdravje ljudi ali živali (izpolnjen Obrazec 7 – Zagotavljanje nepretrgane veterinarske dejavnosti); 8. izjava glede maksimalnega odzivnega časa ob pojavu bolezni živali za najbolj oddaljen KMG-MID na območju, za katerega se prijavlja (izpolnjen Obrazec 8 – Odzivni čas); 9. izjava glede višine popusta na ceno režijske ure, če ga ponudi (izraženo v % in celim številom) (izpolnjen Obrazec 9 – Popust na ceno režijske ure); 10. interni akt o organizaciji delovanja v primeru pojava bolezni živali z navedbo vrste in števila zaščitnih sredstev za obvladovanje bolezni živali, če obstaja (izpolnjen Obrazec 10 – Obvladovanje kriznih situacij); 11. navedba številke koncesijske pogodbe za opravljanje veterinarske dejavnosti DDD, če je pogodba sklenjena ali navedba številke odločbe in datuma izdaje, če ima odločbo VURS o izpolnjevanju pogojev za to dejavnost na dan objave razpisa, če obstaja (izpolnjen Obrazec 11 –DDD). Obvezne sestavine prijave so obrazci od 1 do vključno 11, skupaj z zahtevanimi dokazili. Vložena prijava z izjavami prijavitelja je zavezujoča in se bo upoštevala pri sklepanju koncesijske pogodbe. VI. Izbor Za območje upravne enote Brežice bo izbrana tista veterinarska organizacija, ki bo izpolnjevala vse pogoje in bo zbrala največ točk po prednostnih merilih iz VII. točke tega razpisa. Prijavo se bo ovrednotilo tako, da ima prednost veterinarska organizacija, ki lahko zagotovi izvajanje veterinarskih dejavnosti na območju upravne enote Brežice, ob upoštevanju prednostnih meril iz VII. točke tega razpisa. Če kandidira za isto območje več prijaviteljev, se izbira veterinarske organizacije izvede glede na večji seštevek točk po prednostnih merilih iz VII. točke tega razpisa. VII. Prednostna merila za območje upravne enote Brežice po petem odstavku 3. člena Uredbe (ob izpolnjevanju pogojev se točke iz posameznih podtočk seštevajo): 1. bližina in dostopnost veterinarske organizacije: – kdor ima sedež veterinarske organizacije ali njene podružnice znotraj upravne enote Brežice: 4 točke; 2. Izjava o odzivnem času (do prihoda na kmetijsko gospodarstvo) ob pojavu/sumu bolezni živali, šteto od klica uporabnika za najbolj oddaljeno gospodarstvo na območju, ki ga uveljavlja in zanj izpolnjuje pogoje (točke iz posameznih alinej se ne seštevajo): a) prihod do 90 min v času od 7. – 15. ure samo od ponedeljka do petka: 1 točka; b) prihod do 90 min 24 ur vsak dan, vključno sobote, nedelje in prazniki: 3 točke; 3) način zagotavljanja nepretrgane veterinarske dejavnosti za terensko diagnostiko in preiskave, s katerimi se potrdi bolezen ali ovrže sum (točke iz posameznih alinej se seštevajo): – dosegljivost dodatnega veterinarja na mobilnem telefonu 24 ur skozi celo leto ne glede na proste delovne dni: 2 točki (ne glede na število dodatnih veterinarjev); – dosegljivost veterinarja na sedežu ambulante tekom delovnega časa od ponedeljka do petka: 1 točka; 4) dejavnosti za obvladovanje kriznih situacij (točke iz posameznih alinej se seštevajo): – interni akt o organizaciji delovanja v primeru pojava in v primeru izbruha bolezni živali z navedbo vrste in števila zaščitnih sredstev za obvladovanje bolezni živali (če ga prijavitelj predloži): 1 točka; – koncesija VURS za opravljanje DDD dejavnosti (če obstaja): 2 točki; 5) kadrovske zmogljivosti (točke iz a. in b. se seštevajo, najvišji možen seštevek vseh točk je 3): a) Vsak nadaljnji veterinar nad izpolnjevanjem pogojev na dan 1. 10. 2010 (pogoj je: 1 veterinar s polnim delovnim časom na vsakih začetih 300 KMG-MID na območju upravne enote Brežice, kjer je 1336 KMG-MID), ki je: – zaposlen s polnim delovnim časom: 1,5 točke; – v primeru zaposlitve za krajši delovni časa od polnega, vendar najmanj 4 ure dnevno: 1 točka; (točke iz posameznih alinej se seštevajo). b) Za vsakega zaposlenega veterinarskega pomočnika na dan 1. 10. 2010: – zaposlen s polnim delovnim časom: 1 točka; – v primeru zaposlitve za krajši delovni časa od polnega, vendar najmanj 4 ure dnevno: 0,5 točke; (točke iz posameznih alinej se seštevajo) 6) delovne izkušnje zaposlenih veterinarjev (točke iz posameznih alinej se ne seštevajo): – do vključno 5 let: 1 točka; – nad 5 do vključno 15 let: 3 točke; – nad 15 let do vključno 20 let: 2 točki; – nad 20 let: 1 točka. Upošteva se skupno povprečje vseh zaposlenih veterinarjev na dan objave razpisa. 7) osnove za izračun cene za opravljanje veterinarskih dejavnosti iz javnega razpisa: Za vsak 1% popusta na veljavno ceno režijske ure, ki je za vsako leto določena s cenikom VURS: 0,5 točke vendar največ 5 točk. Popust velja za ves čas sklenitve koncesijskega razmerja. Veljavna cena režijske ure po ceniku VURS za leto 2010 je 32,21 EUR za veterinarja in 16, 41 EUR za veterinarskega pomočnika. 8) izvajanje koncesije v skladu s predpisi – velja za vse vrste koncesij, ki jih ima VURS sklenjene z veterinarskimi organizacijami (negativne točke iz posameznih alinej se ne seštevajo): – enkratni odvzem koncesije (delno ali v celoti) v zadnjih 5 letih: manj 2 točki; – dvakratni odvzem koncesije v zadnjih 5 letih (delno ali v celoti): manj 4 točke. Upoštevajo se pravnomočne odločbe VURS o odvzemu koncesije od 1. 1. 2005 dalje. VIII. Razpisna dokumentacija: na območju upravne enote Brežice je 1336 registriranih kmetijskih gospodarstev, ki so redila rejne živali, razen rib in čebel, v letu 2009. Obrazci za prijavo so objavljeni na spletnih straneh VURS (http://www.vurs.gov.si). Zainteresirani prijavitelji lahko brezplačno dvignejo navedeno dokumentacijo tudi v glavni pisarni VURS, Parmova 53, Ljubljana, II. nadstropje, vsak delavnik, med 9. in 12. uro, do vključno 25. 10. 2010. IX. Rok javnega razpisa Rok prijav je odprt do 25. 10. 2010. V primeru priporočene pošiljke se štejejo za pravočasne prijave, ki bodo poslane do izteka dneva 25. 10. 2010, v primeru osebne dostave v glavno pisarno VURS, Parmova 53, Ljubljana pa morajo biti prijave vložene do vključno 25. 10. 2010, do 14. ure. Prepozno prispele prijave se zavržejo. Nepopolne prijave se zavržejo, če ne bodo dopolnjene v osmih dneh od vročitve pisnega poziva za dopolnitev vloge. X. Oblika prijave in naslov za vložitev prijav na javni razpis Prijava mora vsebovati ustrezno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce, kot izhaja iz razpisne dokumentacije. Obrazci morajo slediti po številčnem vrstnem redu. Prijava z obrazci mora biti povezana z vrvico in zapečatena tako, da posameznih listov ni mogoče neopazno odvzemati ali dodajati novih. Zahtevane priloge k obrazcem morajo biti priložene k prijavi ločeno, prav tako v vezani obliki in označene kot priloga z navedbo številke obrazca h kateremu se prilagajo. VURS si pridržuje pravico za odpravo pomanjkljivosti glede opremljenosti prijave na javnem odpiranju. Prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti ali jo prinese osebno v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – javni razpis – koncesija za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe na območju upravne enote Brežice«, na Veterinarsko upravo Republike Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja. V primeru, da prijava ni označena, kot je navedeno, VURS ne odgovarja za predčasno odpiranje prijave ali za založitev prijave, si pa pridržuje pravico odprave take pomanjkljivosti pri javnem odpiranju prijav. XI. Odpiranje prijav Odpiranje pravočasnih prijav, prispelih na naslov iz prejšnje točke, bo v 2. nadstropju v sejni sobi VURS, Parmova 53, v Ljubljani. Razpored odpiranja za prijavitelje bo objavljen na spletnih straneh VURS (http://www.vurs.gov.si), v roku 3 dni po roku za oddajo prijav. Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči prijavitelji oziroma predstavniki prijavitelja, če imajo pisno pooblastilo prijavitelja oziroma njegovega zakonitega zastopnika. XII. Obveščanje o izbiri koncesionarja Za območje upravne enote Brežice bo prijaviteljem vročena odločba v roku 30 dni po ocenjevanju prispelih vlog. Podrobnejše informacije so na voljo na VURS, na tel. 01/300-13-09, vsak dan v času trajanja razpisa, od 9. do 11. ure (kontaktna oseba: Anita Kermavnar, dr. vet. med., v primeru odsotnosti: Polona Cankar, univ. dipl. prav., tel. 01/300-13-02). VURS si pridržuje pravico do morebitnih popravkov tega javnega razpisa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti