Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010

Kazalo

Št. 478-1/2009 Ob-6268/10 , Stran 2652
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, tel. 02/729-52-50, faks 02/729-52-55, e-pošta: obcina@obcinajurij.si. 2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost Predmet zbiranja ponudb: – stavbišče, parc. št. *55, pripisana pri vl. št. 270, k.o. Jurovski Dol, v izmeri 816 m2 in – dvorišče, parc. št. 28/1, pripisana pri vl. št. 435, k.o. Jurovski Dol, v izmeri 971 m2. Nepremičnini se nahajata v ureditvenem območju naselja Jurovski Dol in se prodajata skupaj. Na nepremičnini parc. št. *55, k.o. Jurovski Dol, je ustanovljena služnostna pravica dostopa za potrebe izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora nizkonapetostnega kablovoda, v korist Elektra Maribor d.d. Izhodiščna vrednost nepremičnin je 52.510,00 EUR. V ceno ni vključen davek na promet nepremičnin. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Pogoji prodaje a) Nepremičnini se prodajata po načelu videno-kupljeno. Kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. b) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravočasne ponudbe. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu. Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni. c) Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10% ponujene cene za nepremičnini na transakcijski račun Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, številka: 01410-0100021040, odprt pri Upravi za javna plačila, Slovenska Bistrica. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v 8 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku pa se plačana varščina vračuna v kupnino. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. 5. Drugi pogoji Nepremičnini se lahko, v skladu s sklepom občinskega sveta, uporabita za naslednje namene: – stanovanjsko gradnjo, – dom za ostarele, – dislocirano varstveno-delovno enoto. 6. Ponudba Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (obrazec št. 1); – izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (obrazec št. 2); – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (obrazec 3); – potrdilo o državljanstvu in fotokopijo osebne izkaznice ali priglasitveni list oziroma izpis iz sodnega registra; – potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od ponujene cene. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. Ponudba mora veljati še 45 dni od roka odpiranja ponudb. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka. 7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: a) Komisija bo odpirala prispele ponudbe v sredo, dne 3. 11. 2010, ob 10. uri, v prostorih sejne sobe Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. O odpiranju ponudb se sestavi zapisnik. b) Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. c) Nepremičnini bosta prodani ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. d) S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev), bo prodajalec opravil dodatna pogajanja. e) Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja. d) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah lahko do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge in brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine. 8. Sklenitev pogodbe Izbrani ponudnik mora v 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Prodajalec lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe niti v podaljšanem roku, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenim v pogodbi, se pogodba šteje za razdrto. Kupec plača stroške overitve prodajne pogodbe pri notarju in stroške zemljiškoknjižnega prenosa ter stroške davka na promet nepremičnin. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu celotne kupnine. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 9. Rok za predložitev ponudbe Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnine pošljejo po pošti, s priporočeno pošiljko, na naslov Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, ali oddajo v sprejemni pisarni Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, v roku 15 dni od objave javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu Republike Slovenije. Zaprta ovojnica mora biti označena s »Ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov oziroma bodo najkasneje na ta dan oddane na pošti kot priporočena pošiljka. 10. Kontaktne osebe prodajalca Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in javnim zbiranjem ponudb v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Sv. Jurij v Slov. goricah pri Jasni Senekovič (02/729-52-53 ali jasna.senekovic@obcinajurij.si). Ogled nepremičnin je mogoč ob predhodni najavi na tel. 02/729-52-52 ali 041/327-011 (Samo Kristl) oziroma po elektronski pošti, samo.kristl@obcinajurij.si. Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah: www.obcinajurij.si/sl/Javni_razpisi/, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzemajo tudi v sprejemni pisarni občine.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti