Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010

Kazalo

4370. Uredba o začasni shemi omejene pomoči ob finančni in gospodarski krizi v kmetijstvu v letu 2009, stran 12341.

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasni shemi omejene pomoči ob finančni in gospodarski krizi v kmetijstvu v letu 2009
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa ukrep, upravičence, pogoje, sredstva ter postopek dodelitve finančne pomoči za izvedbo Sporočila Komisije – Začasni okvir Skupnosti za ukrepe državnih pomoči v podporo dostopu do financiranja ob trenutni finančni in gospodarski krizi (UL C št. 83 z dne 7. 4. 2009, str. 1), zadnjič spremenjenega s Sporočilom Komisije o spremembi Začasnega okvira Skupnosti za ukrepe državnih pomoči v podporo dostopu do financiranja ob trenutni finančni in gospodarski krizi (UL C št. 303 z dne 15. 12. 2009, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Sporočilo Komisije).
2. člen
(ukrep podpore)
Sredstva po tej uredbi se namenijo za ukrep »Začasna shema omejene pomoči ob finančni in gospodarski krizi v kmetijstvu v letu 2009«.
II. ZAČASNA SHEMA OMEJENE POMOČI OB FINANČNI IN GOSPODARSKI KRIZI V KMETIJSTVU V LETU 2009
3. člen
(predmet podpore)
Predmet podpore je finančna pomoč za lajšanje finančnih težav v kmetijskem gospodarstvu zaradi finančne in gospodarske krize v kmetijstvu v letu 2009.
4. člen
(upravičenci in pogoji za pridobitev sredstev)
(1) Upravičenci so kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. da so po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na dan 30. junija 2010 imeli najmanj enega člana obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanega iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti;
2. da so oddali B ali D obrazec zbirne vloge za leto 2009 (v nadaljnjem besedilu: ZV 2009) za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike;
3. da izguba na kmetijsko gospodarstvo v letu 2009 znaša najmanj 20 odstotkov, določenih v skladu s tretjim odstavkom 5. člena te uredbe, in da višina izgube, določena v skladu s četrtim odstavkom 5. člena te uredbe, ni manjša od 3.000 eurov;
4. da kmetijsko gospodarstvo, v skladu s točko 4.2.2 (c) Sporočila Komisije, na dan 1. julija 2008 ni bilo v težavah.
(2) Šteje se, da kmetijsko gospodarstvo ni bilo v težavah v skladu s 4. točko prejšnjega odstavka, če podatki v zvezi z izpolnjevanjem davčnih obveznosti nosilca kmetijskega gospodarstva na dan 1. julija 2008 ne izkazujejo zapadlih neplačanih davčnih obveznosti.
5. člen
(izračun izgube na kmetijsko gospodarstvo)
(1) Za kmetijske rastline in domače živali iz Priloge I, II in III, ki so sestavni del te uredbe, se za posamezno kmetijsko gospodarstvo izračuna skupna bruto dodana vrednost za leto 2009 (v nadaljnjem besedilu: skupni BDV 2009) in skupna korigirana povprečna bruto dodana vrednost za obdobje 2006–2008 (v nadaljnjem besedilu: skupni korigirani povprečni BDV). Skupna bruto dodana vrednost pomeni seštevek posameznih bruto dodanih vrednosti za kmetijske rastline in domače živali.
(2) Skupni korigirani povprečni BDV iz prejšnjega odstavka pomeni bruto dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: BDV), ki bi jo pri posamezni kmetijski rastlini oziroma domači živali dosegli v primeru, če bi koeficient ekonomičnosti znašal ena, razen za hmelj, za katerega se uporabi povprečna bruto dodana vrednost.
(3) Odstotek izgube iz 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena se za posamezno kmetijsko gospodarstvo določi po naslednji formuli:
             skupni BDV 2009
Odstotek izgube = ------------------------------------- x 100
          skupni korigirani povprečni BDV
(4) Višina izgube iz 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena za posamezno kmetijsko gospodarstvo se določi tako, da se od skupnega korigiranega povprečnega BDV odšteje skupni BDV 2009.
6. člen
(elementi izračuna izgube)
(1) Pri izračunu izgube za kmetijske rastline se upošteva BDV iz Priloge I te uredbe, za hmelj pa iz Priloge II te uredbe. BDV se pomnoži s površino posamezne kmetijske rastline iz D obrazca ZV 2009.
(2) Pri izračunu izgube za domače živali se upošteva BDV iz Priloge III te uredbe. BDV se pomnoži s številom posameznih domačih živali iz B obrazca ZV 2009.
(3) BDV iz Priloge I in III te uredbe je povzeta iz kalkulacij Kmetijskega inštituta Slovenije (v nadaljnjem besedilu: KIS). BDV iz Priloge II te uredbe je povzeta iz kalkulacij Hmeljarskega inštituta Slovenije.
(4) BDV je izračunana kot razlika med vrednostjo pridelave in stroški kupljenega materiala in storitev iz elementarnih kalkulacij KIS in Hmeljarskega inštituta Slovenije.
(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena se število domačih živali iz B obrazca ZV 2009 za govedo, staro manj od enega leta (teleta za zakol (bikci), teleta za zakol (teličke)), in za pujske deli z dve.
(6) Pri številu živali posamezne kategorije se upošteva »število vpisanih živali na dan 1. marca« ali »povprečno število živali v turnusu« iz obrazca B oddane ZV 2009. Če sta izpolnjeni obe rubriki obrazca B oddane ZV 2009, se upošteva višje število.
(7) BDV za domače živali, razen BDV mleko in BDV drobnice, se korigira glede na število krmnih dni iz Priloge III te uredbe. Korekcija pomeni BDV, ki bi jo pri posamezni domači živali dosegli v primeru letne realizacije oziroma, kadar se v skladu s prejšnjim odstavkom upošteva podatek o turnusu, pa realizacije na podlagi skupnega števila dni vseh turnusov.
(8) Za kmetijska gospodarstva, ki so v letu 2010 dobila pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja pri prireji prašičev in pri prireji mleka v skladu z Uredbo o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 71/08, 34/09, 77/09, 25/10 in 72/10), se pri izračunu finančne pomoči število krav molznic in prašičev, razen pujskov, ne upošteva, v skladu s četrtim odstavkom 7. člena te uredbe.
7. člen
(finančne določbe)
(1) Za podporo za lajšanje finančnih težav na kmetijskem gospodarstvu zaradi finančne in gospodarske krize v kmetijstvu v letu 2009 se zagotovijo sredstva do višine 3.800.000 eurov.
(2) Sredstva se dodelijo upravičencu iz 4. člena te uredbe kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev. Finančna pomoč okvirno znaša 13 odstotkov izračunane izgube na posamezno kmetijsko gospodarstvo. Odstotek izračunane izgube se izračuna na podlagi upravičenih zahtevkov iz drugega odstavka 8. člena te uredbe in sredstev iz prejšnjega odstavka.
(3) Vsota finančne pomoči po tej uredbi in pomoči de minimis, ki se odobri in izplača istemu upravičencu, ne sme presegati 15.000 eurov v obdobju od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2010, v skladu s točko 4.2.2 (g) Sporočila Komisije.
(4) Finančna pomoč po tej uredbi in pomoč, ki spada v področje uporabe uredbe de minimis za enake upravičene stroške, se ne sme kumulirati.
(5) Poleg finančne pomoči, dodeljene po tej uredbi, se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še druga državna pomoč, če bi takšno seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera po predpisih Evropske unije.
(6) Finančna pomoč po tej uredbi ni izvozna pomoč ali pomoč, ki daje prednost domačim proizvodom pred uvoženimi, in ni določena na podlagi cene ali količine proizvodov na trgu v smislu določb Sporočila Komisije.
8. člen
(postopek za pridobitev sredstev)
(1) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo) posreduje Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) seznam vseh kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 4. člena te uredbe.
(2) Agencija kmetijskim gospodarstvom iz prejšnjega odstavka najkasneje do 20. oktobra 2010 pošlje predtiskan obrazec »Finančna pomoč kmetijskim gospodarstvom ob trenutni finančni in gospodarski krizi v kmetijstvu v letu 2009«. Ko upravičenec vrne na Agencijo podpisan predtiskan obrazec, se le-ta šteje za zahtevek za finančno pomoč ob trenutni finančni in gospodarski krizi v kmetijstvu v letu 2009. S podpisom predtiskanega obrazca upravičenec dovoljuje, da se smejo podatki, navedeni na obrazcu B in D ZV 2009, uporabiti za namen iz te uredbe. Obrazec »Finančna pomoč kmetijskim gospodarstvom ob trenutni finančni in gospodarski krizi v kmetijstvu v letu 2009« se objavi na spletni strani Agencije.
(3) K zahtevku je potrebno priložiti izjavo nosilca kmetijskega gospodarstva o pomoči de minimis in finančni pomoči po tej uredbi v skladu s 4.2.2 (g) točko Sporočila Komisije. Izjava je sestavni del obrazca iz prejšnjega odstavka.
(4) K zahtevku je potrebno priložiti tudi izjavo nosilca kmetijskega gospodarstva, da kmetijsko gospodarstvo ni v težavah v skladu s 4. točko prvega odstavka 4. člena te uredbe. Hkrati s to izjavo se poda izrecna pisna privolitev, s katero se Agencijo pooblasti, da le-ta pridobi podatke na podlagi petega odstavka 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljnjem besedilu: ZUP) in 1. točke prvega odstavka 18. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 125/08, 20/09 – ZDoh-2D, 110/09, 1/10 – popr. in 43/10; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2). Izjava in pisna privolitev sta sestavni del obrazca iz drugega odstavka tega člena.
(5) Če je bila dne 1. julija 2008 nosilec kmetijskega gospodarstva druga oseba, ki ni upravičenec v skladu s to uredbo, mora upravičenec k zahtevku priložiti izjavo nosilca kmetijskega gospodarstva z dne 1. julija 2008, da kmetijsko gospodarstvo ni v težavah v skladu s 4. točko prvega odstavka 4. člena te uredbe. Hkrati s to izjavo se poda izrecna pisna privolitev, s katero se Agencijo pooblasti, da le-ta pridobi podatke na podlagi petega odstavka 139. člena ZUP in 1. točke prvega odstavka 18. člena ZDavP-2. Izjava in pisna privolitev sta sestavni del obrazca iz drugega odstavka tega člena.
(6) Če je bila dne 1. julija 2008 nosilec kmetijskega gospodarstva druga oseba, ki je umrla, mora upravičenec k zahtevku priložiti izjavo iz četrtega odstavka tega člena.
(7) Kontrolo izpolnjevanja pogoja iz 4. točke prvega odstavka 4. člena te uredbe Agencija izvede na podlagi podatkov Davčnega urada Republike Slovenije za vsaj pet odstotkov kmetijskih gospodarstev, ki vlagajo zahtevek za finančno pomoč ob trenutni finančni in gospodarski krizi v kmetijstvu v letu 2009.
(8) Zahtevek mora nosilec kmetijskega gospodarstva poslati na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, p.p. 189, s pripisom »začasna shema pomoči« ali oddati osebno v sprejemni pisarni Agencije do 4. novembra 2010.
(9) Podatek o upravičenih zahtevkih, ki izpolnjujejo tudi pogoj iz 4. točke prvega odstavka 4. člena te uredbe, Agencija posreduje na Ministrstvo.
(10) Ministrstvo izvede dokončno določitev zneska finančne pomoči za posamezno kmetijsko gospodarstvo v skladu s to uredbo in seznam posreduje Agenciji.
(11) Predstojnik Agencije izda odločbe o upravičenosti do finančne pomoči.
(12) Finančna pomoč po tej uredbi mora biti izplačana najkasneje do 31. decembra 2010.
9. člen
(spremljanje in poročanje)
Ministrstvo mora upoštevati določila o spremljanju in poročanju o izvajanju ukrepa po tej uredbi v obsegu in načinu, kot je določen v prvem, tretjem in petem odstavku 6. točke Sporočila Komisije.
III. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
(odobritev sheme pomoči)
(1) Predstojnik Agencije izda odločbe o upravičenosti do finančne pomoči do 15. decembra 2010, če je shema pomoči s strani Evropske komisije odobrena.
(2) Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavi odobritev iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-27/2010
Ljubljana, dne 14. oktobra 2010
EVA 2010-2311-0201
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti