Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010

Kazalo

Št. 1100-11/2010/1 Ob-6311/10 , Stran 2644
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in kasnejše spremembe) in 6. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93 in kasnejše spremembe) razpisuje prosto delovno mesto: direktorja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – visokošolska izobrazba druge stopnje ali njej enakovredna raven izobrazbe; – najmanj 5 let delovnih izkušenj; – državljanstvo Republike Slovenije; – znanje uradnega jezika; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z vodstvenimi delovnimi izkušnjami, poznavanjem področja gospodarjenja in upravljanja kmetijskih zemljišč in gozdov v Republiki Sloveniji in znanjem vsaj enega tujega jezika. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom. Vlada RS bo na predlog ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenovala direktorja za mandatno dobo štirih let. Delovne naloge: – vodenje, organiziranje in usklajevanje poslovanja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad), – vodenje strokovnega dela Sklada, – zastopanje in predstavljanje Sklada, – predlaganje Svetu Sklada poslovno in razvojno politiko Sklada in ukrepe za njeno izvajanje, – sprejemanje notranje organizacijskih in delovno pravnih aktov ter navodil, – sklepanje delovnih razmerij in odločanje o drugih pravicah javnih uslužbencev iz delovnih razmerij v skladu z veljavno zakonodajo, – predlaganje Svetu Sklada sprejem pravilnikov in pravil za izvajanje temeljne dejavnosti Sklada, – predlaganje Svetu Sklada sprejem finančnega načrta in programa Sklada – predlaganje Svetu Sklada sprejem zaključnega računa in poročila Sklada, – izvršuje odločitve in sklepe Sveta Sklada, – opravlja druge naloge v skladu s predpisi. Prijava mora vsebovati: 1) razvojno vizijo delovanja Sklada za naslednje mandatno obdobje; 2) pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja, smer izobrazbe, datum (mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 3) opis delovnih izkušenj, v katerem kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter na kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu; 4) izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 5) pooblastilo, da kandidat dovoljuje Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pridobivanje podatkov o izpolnjevanju pogojev iz uradnih evidenc. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja, sposobnosti in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Sklada, Dunajska 58, Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Služba za kadrovske zadeve, Dunajska 22, Ljubljana in sicer v roku 8 dni s pripisom »prijava na javni razpis za delovno mesto direktorja/direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.« Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mkgp@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Opomba: V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti