Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010

Kazalo

4346. Odlok o rebalnasu proračuna Občine Ig za leto 2010, stran 12282.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 105. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 25. redni seji dne 7. 10. 2010 sprejel
O D L O K
o rebalnasu proračuna Občine Ig za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ig za leto 2010 (Uradni list RS, št. 50/10) se 2. člen spremeni in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------------+---------------------------------+--------------+
|A.      |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |    v eurih|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|Skupina/   |NAMEN              | REBALANS 2 –|
|podskupina  |                 |     2010|
|kontov    |                 |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|I.      |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 6.493.941,13|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     | 5.210.033,89|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|70      |DAVČNI PRIHODKI         | 4.115.884,23|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |700 Davki na dohodek in dobiček | 3.540.210,00|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |703 Davki na premoženje     |  425.693,23|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |704 Domači davki na blago in   |  149.981,00|
|       |storitve             |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |706 Drugi davki         |     0,00|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|71      |NEDAVČNI PRIHODKI        | 1.094.149,66|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |710 Udeležba na dobičku in    |  146.909,68|
|       |dohodki od premoženja      |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |711 Takse in pristojbine     |   3.100,00|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |712 Denarne kazni        |   4.440,00|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |713 Prihodki od prodaje blaga in |   36.190,14|
|       |storitev             |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |714 Drugi nedavčni prihodki   |  903.509,84|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|72      |KAPITALSKI PRIHODKI       | 1.092.751,10|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |720 Prihodki od prodaje osnovnih |     0,00|
|       |sredstev             |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |721 Prihodki od prodaje zalog  |     0,00|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |722 Prihodki od prodaje zemljišč | 1.092.751,10|
|       |in nematerialnega premoženja   |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|73      |PREJETE DONACIJE         |     0,00|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |730 Prejete donacije iz domačih |     0,00|
|       |virov              |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |731 Prejete donacije iz tujine  |     0,00|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|74      |TRANSFERNI PRIHODKI       |  191.156,14|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |740 Transferni prihodki iz drugih|  191.156,14|
|       |javnofinančnih institucij    |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |741 Prejeta sredstva iz državnega|     0,00|
|       |proračuna iz sredstev proračuna |       |
|       |Evropske unije          |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|78      |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE   |     0,00|
|       |UNIJE              |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |787 Prejeta sredstva od drugih  |     0,00|
|       |evropskih institucij       |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|II.     |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   | 8.694.553,09|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|40      |TEKOČI ODHODKI          | 3.162.615,02|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |400 Plače in drugi izdatki    |  441.397,33|
|       |zaposlenim            |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |401 Prispevki delodajalcev za  |   69.296,21|
|       |socialno varnost         |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |402 Izdatki za blago in storitve | 2.568.169,22|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |403 Plačila domačih obresti   |   8.000,00|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |409 Rezerve           |   75.752,26|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|41      |TEKOČI TRANSFERI         |  2.557.073,4|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |410 Subvencije          |  237.402,55|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |411 Transferi posameznikom in  | 1.495.624,59|
|       |gospodinjstvom          |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |412 Transferi neprofitnim    |  224.279,75|
|       |organizacijam in ustanovam    |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |413 Drugi tekoči domači transferi|  595.242,51|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |414 Tekoči transferi v tujino  |   4.524,00|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|42      |INVESTICIJSKI ODHODKI      | 2.743.494,97|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |420 Nakup in gradnja osnovnih  | 2.743.494,97|
|       |sredstev             |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|43      |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |  231.369,70|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |431 Investicijski transferi   |  163.703,53|
|       |pravnim in fizičnim osebam    |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |432 investicijski transferi   |   67.666,17|
|       |proračunskim uporabnikom     |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|III.     |PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANKLJAJ| –2.200.611,96|
|       |(I.-II.)             |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|B.      |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |       |
|       |NALOŽB              |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|IV.     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN |     0,00|
|       |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |       |
|       |(750+751+752)          |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|75      |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |     0,00|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |750 Prejeta vračila danih posojil|     0,00|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |751 Prodaja kapitalskih deležev |     0,00|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |752 Kupnine iz naslova      |     0,00|
|       |privatizacije          |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|V.      |DANA POSOJILA IN POVEČANJA    |     0,00|
|       |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)|       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|44      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |     0,00|
|       |KAPITALSKIH DELEŽEV       |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |440 Dana posojila        |     0,00|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |441 Povečanja kapitalskih deležev|     0,00|
|       |in naložb            |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |442 Poraba sredstev kupnin iz  |     0,00|
|       |naslova privatizacije      |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|VI.     |PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA |     0,00|
|       |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |       |
|       |(IV.-V.)             |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|C.      |RAČUN FINANCIRANJA        |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|VII.     |ZADOLŽEVANJE (500)        |  460.000,00|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|50      |ZADOLŽEVANJE           |  460.000,00|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |500 Domače zadolževanje     |  460.000,00|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|VIII.    |ODPLAČILA DOLGA (550)      |  168.000,00|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|55      |ODPLAČILA DOLGA         |  168.000,00|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |550 Odplačila domačega dolga   |  168.000,00|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|IX.     |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA   | –1.908.611,96|
|       |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)|       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|X.      |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |  292.000,00|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|XI.     |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-   | 2.200.611,96|
|       |VIII.-IX.)            |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|       |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN| 3.264.628,51|
|       |31. 12. 2009           |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
                                «
2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski sklad občine je račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu Zakona o javnih financah. Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 34.769,71 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101/001/2009
Ig, dne 8. oktobra 2010
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti