Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010

Kazalo

4358. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog, stran 12333.

Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 42. seji dne 27. septembra 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog (Uradni list RS, št. 1/93) se v 1. členu pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ter spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev), ki jih je izdelal Studio Oppidum d.o.o., pod številko 03-09-U, v avgustu 2010.«.
2. člen
V 2. členu se v 2. točki na koncu doda besedilo »in Regulacijsko karto v merilu M 1:500, ki velja za morfološko enoto 3C/10«.
3. člen
V 3. členu se pred piko na koncu doda besedilo »in iz regulacijske karte v merilu 1:500, ki velja za morfološko enoto 3C/10«.
4. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odstranjevanje odpadkov
Prevzemna mesta za komunalne odpadke je treba umestiti izven površin, namenjenih javnemu dobru. Zbirna in prevzemna mesta morajo biti urejena v skladu s predpisi o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.«.
5. člen
V naslovu 6. točke, pred 14. členom, se na koncu doda besedilo::
»in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.
14. člen se spremini tako, da se glasi:
»Pri graditvi objektov in pri urejanju prostora je treba upoštevati prostorske, gradbene in tehnične predpise, ki urejajo varstvo pred požarom.
Pogoje za varen umik ljudi ter za gašenje in reševanje je treba zagotoviti z:
– odmiki in požarnimi ločitvami med objekti oziroma predpisanimi požarovarnostnimi odmiki od parcelnih mej sosednjih zemljišč,
– intervencijskimi potmi, dostopi, dovozi in delovnimi površinami za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje ter
– površinami ob objektih za evakuacijo ljudi.
Dostopne in dovozne poti ter postavitvene in delovne površine za gasilska vozila morajo ustrezati standardu SIST DIN 14090.
Posege v prostor na območjih poplav je treba načrtovati v skladu s predpisi o vodah ter zanje pridobiti projektne pogoje in vodno soglasje organa, pristojnega za upravljanje z vodami.
Objekti morajo biti grajeni potresno odporno v skladu z veljavnimi prepisi glede na cono potresne nevarnosti, geološko sestavo tal in namembnost objekta.
V vseh objektih je treba stropno konstrukcijo nad kletjo graditi tako, da zadrži rušenje objektov nanjo.«.
6. člen
V 18. členu se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »skladno s pogoji njihovih upravljavcev.«.
7. člen
Za 44. členom se doda nov 44.a člen, ki se glasi:
»Morfološka enota 3C/10
Možni posegi:
– na mestu obstoječega kulturnega centra in trgovine je dovoljena gradnja stavbe splošnega družbenega pomena (najmanj 50% tlorisne površine celotnega objekta), stavbe javne uprave, trgovske stavbe in stavbe za gostilne, restavracije in točilnice (v nadaljevanju »objekt 1«);
– na mestu obstoječega lokala je dovoljena gradnja stavbe za gostilne, restavracije in točilnice (v nadaljevanju »objekt 2«);
– na mestu obstoječe kmetije je dovoljena gradnja večstanovanjske stavbe z javnim programom v pritličju (najmanj 25% tlorisne površine pritličja) – trgovske stavbe, stavbe za storitvene dejavnosti, druge upravne in pisarniške stavbe ter stavbe za gostilne, restavracije, točilnice (v nadaljevanju »objekt 3«).
Velikost objektov:
– objekti in njihovi deli ne smejo presegati gradbenih mej (GMk, GMp, GMn), določenih v regulacijski karti v merilu 1:500;
– objekt 1 v pritličju ne sme presegati 1600 m² BEP;
– pripadajoče ureditve objektov ne smejo posegati v površine prometnic in zelene površine, ki jih določajo regulacijske linije (RL, RLc).
Etažnost:
– dopustni sta dve kletni etaži;
– največja dovoljena višina venca objekta 1 je 13,50 m, nad njo je dopustno postaviti tehnične naprave za obratovanje objekta in izhode na streho;
– največja dovoljena višina venca objekta 2 je 4 m;
– največja dovoljena višina venca objekta 3 je 11,5 m, nad njo je dopustno postaviti terasno etažo do višine 14.0 m.
Oblikovalske zahteve:
– pojavnost in arhitekturni izraz objekta 1 morata poudarjati njegov javni in kulturni program ter centralno lego v naselju;
– strehe objektov morajo biti ravne oziroma v majhnem naklonu;
– površina med objektom 1 in obstoječim poslovnim objektom ter površina med objektom 1 in zelenico s Spomenikom padlim borcem v NOB morata biti tlakovani, opremljeni z enotno oblikovano mikrourbano opremo ter primerno osvetljeni;
– površina med objektom 1 ter zelenico s Spomenikom padlim borcem v NOB mora biti zasnovana kot trg;
– peščeva površina ob Agrokombinatski ulici mora biti enotno tlakovana;
– mikrourbana oprema mora biti enotno oblikovana.
Zelene površine:
– ob Agrokombinatski cesti, na vzhodni strani odseka od Zaloške ceste do obstoječega uvoza v morfološko enoto 3C/10 je treba zasaditi drevored;
– obstoječa zelenica z drevjem ob Spomeniku padlim borcem v NOB se ohrani;
– pred objektom 3, ob Zaloški cesti, mora biti urejena parkovna površina, zasajena z visokoraslim drevjem;
– zagotovljenih mora biti najmanj 15 m² odprtih bivalnih površin na stanovanje;
– parkirne površine na nivoju terena morajo biti zasajene z visokoraslim drevjem, na štiri parkirna mesta je treba zasaditi eno drevo;
– visokoraslo drevje mora imeti ob sajenju debelni obseg najmanj 18 cm, merjeno na višini 1,0 m od tal, in višino debla več kot 2,2 m; končna višina dreves mora biti vsaj 10 m;
– odmik debla dreves mora biti najmanj 2,00 m od podzemnih komunalnih vodov.«.
Promet in parkiranje:
– dovozi do objektov 1 in 2 so z Agrokombinatske ceste, dovozi do objekta 3 pa z Zaloške ceste. Dovoz do objekta 3 je dopustno urediti preko zemljišč parc. št. 324/1 in 352/2 k.o. Kašelj;
– Zaloška in Agrokombinatska cesta lahko segata preko regulacijskih linij, določenih v regulacijski karti v merilu 1:500;
– dopustne so spremembe lokacije uvozov z Agrokombinatske ceste in Zaloške ceste;
– za potrebe novogradnje je treba zagotoviti:
– 1 parkirno mesto na 40 m² BTP trgovine in poslovnih prostorov;
– 1 parkirno mesto na 30 m² BTP izobraževanja;
– 1 parkirno mesto na 60 m² BTP knjižnic in muzejev;
– 1 parkirno mesto na 5 sedežev v kulturni dvorani;
– 1 parkirno mesto na 70 m² BTP športnih površin;
– 2 parkirni mesti na 1 stanovanje;
– 1 parkirno mesto na 150 m² skladiščnih površin;
– 1 parkirno mesto na 4 sedeže in 1 parkirno mesto na tekoči meter točilnega pulta za restavracije in gostilne;
– parkirna mesta za predvidene objekte je treba zagotoviti v kletnih etažah;
– parkirna mesta za kratkotrajno parkiranje je dopustno zagotoviti tudi na nivoju terena, izven voznih površin, peš površin ter parkovnih in zelenih površin;
– obstoječe število parkirnih mest na nivoju terena ob Zaloški cesti se ne sme zmanjšati, dopustne so spremembe ureditev parkirišč;
– pogoj za gradnjo objekta 1 je rekonstrukcija Agrokombinatske ceste na odseku od Zaloške ceste do obstoječega uvoza v morfološko enoto 3C/10, ki obsega: ureditev peš površine z avtobusnim postajališčem in kolesarske steze. Uvozna in izvozna klančina objekta 1 morata biti locirani na severni strani objekta. Pred klančino je treba zagotoviti vsaj eno stojno mesto za avtomobile, ki mora biti na zemljišču, namenjenemu gradnji objekta;
– vse nepozidane površine na nivoju pritličja, razen parcel namenjenih gradnji objekta 3, morajo biti v javni rabi;
– površina med objektom 1 in obstoječim poslovnim objektom, ter površina med objektom 1 in zelenico s Spomenikom padlim borcem v NOB, morata biti namenjeni pešcem.
Komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura:
– za priključitev predvidenih objektov na elektroenergetsko omrežje je treba, skladno s pogoji in zahtevami upravljavca omrežja, v pritličju objekta 1 zgraditi novo transformatorsko postajo z neposrednim dostopom z javnih površin ter dograditi in rekonstruirati elektro kabelsko kanalizacijo ter SN in NN omrežji.
Odstranjevanje odpadkov:
– zbirna mesta komunalnih odpadkov objekta 1 morajo biti v kleti objekta.
Učinkovita raba energije v stavbah:
– v predvidenih objektih je treba najmanj 25% moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo vodo zagotoviti z aktivno uporabo enega ali več virov obnovljive energije, ali priključitev na naprave za pridobivanje toplote ali hladu iz obnovljivih virov zunaj stavbe;
– za zalivanje zelenic in uporabo sanitarne vode je dopustna tudi uporaba deževnice, ki naj bo zbrana v ustreznem zadrževalniku.
8. člen
53. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za urejanje prostora,
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Moste - Polje,
– Četrtni skupnosti Polje.«
9. člen
58. člen se črta.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-11/2009-51
Ljubljana, dne 27. septembra 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti