Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010

Kazalo

Št. 424/2010 Ob-6310/10 , Stran 2633
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet in cilji razpisa V okviru tega razpisa se financira: 1.1. Delovanje programa multimedijskih centrov v vseh 12 statističnih regijah Slovenije: sredstva so namenjena programom posameznih multimedijskih centrov, ki delujejo po načelu ustvarjalno-raziskovalnih laboratorijev in spodbujanja razvoja digitalne kulture, v smislu decentralizacije tovrstne ponudbe, večje dostopnosti do tovrstnih orodij in vsebin ter višje ravni ustvarjalnega dela s pomočjo sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije. V letu 2011 bodo sredstva namenjena predvsem zagotavljanju delovanja programa multimedijskih centrov z namenom povečanja kvalitete delovanja v posameznih multimedijskih centrih, povečanja števila izvedenih delavnic ter seminarjev za usposabljanje in izobraževanje s področja kreativne rabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (dalje: IKT), povečanja števila intermedijskih in multimedijskih dogodkov (produkcij in postprodukcij) ter ustvarjanja umetniških presežkov v okviru kulturnih projektov na področju kreativne uporabe IKT. 1.2. Delovanje regijskih kulturnih centrov: Financira se predvsem dejavnosti, ki so vezane na delovanje regijskih kulturnih središč. Del sredstev bo tako namenjen tistim dejavnostim multimedijskih centrov, ki so vezane na vzpostavitev in vzdrževanje regijskih kulturnih portalov ter za zagotavljanje oskrbe s kulturnimi informacijami iz regije oziroma za sodelovanje z zavodi, društvi, organizacijami, javnimi zavodi in posamičnimi producenti kulturnih vsebin v določeni regiji. V letu 2011 bodo sredstva namenjena predvsem zagotavljanju delovanja regijskih kulturno-informacijskih središč in aktivnemu povezovanju v mreži M3C. Cilj je ohranjati in povečevati število predstavljenih kulturnih institucij, aktualizacija vsebin (predvsem v povezavi z njihovim delovanjem na posameznih regijskih spletnih portalih), kakor tudi informiranje o drugih kulturnih subjektih, dogodkih in dejavnostih v regijah ter povezovanje v nacionalni kulturni portal. 2. Upravičene dejavnosti in upravičeni stroški 2.1. Upravičene dejavnosti v okviru sofinanciranja programov posameznih multimedijskih centrov Upravičene dejavnosti, sofinancirane iz integralnih sredstev proračuna RS, so stroški dela ter stroški storitev in materiala, ki se nanašajo na naslednje kulturne dejavnosti posameznih multimedijskih centrov (investicije v IKT opremo, nakup ali obnova opreme in prostorov niso upravičeni stroški, razen če so ti neobhodno povezani z lastno produkcijo konkretnih programskih enot – vendar največ do 30% celotne vrednosti projekta): 2.2.1. Multimedijski centri: – dogodki, prireditve, festivali intermedijskih kulturno-umetniških projektov; – svetovanje, poučevanje in izobraževanje na področju novih medijev; – potni stroški in stroški nastanitev za gostovanja pri izvedbi intermedijskega programa; – raziskave in razvoj programskih aplikacij, ki podpirajo kreativno uporabo IKT; – obveščanje in oglaševanje lastne dejavnosti; – spodbujanje kreativnega dela z IKT; – oblikovanje in razvoj oblikovalskih izdelkov v okviru novomedijskih projektov; – multimedijske in internetne podporne dejavnosti intermedijskim dogodkom; – delavnice, seminarji, srečanja ipd. z namenom razvijanja kreativne digitalne kulture; – neprogramski stroški in oprema, ki so utemeljeno in neobhodno povezani z izvedbo konkretnih projektnih enot (največ do 30% celotne vrednosti projekta). 2.2.2. Regijski kulturni centri: – dogodki, prireditve, festivali, kamor je vključenih čim več kulturnih subjektov iz regije; – svetovanje, poučevanje, izobraževanje z namenom vzpostavljanja in bogatitve kulturnih portalov; – potni stroški in stroški nastanitev za goste, ki sodelujejo pri razvijanju portalov; – raziskave in razvoj aplikacij z namenom vzpostavljanja in razvijanja kulturnih portalov; – obveščanje in oglaševanje v regiji z namenom povečati prepoznavnost in pomen regijskih centrov in vseh njihovih dejavnosti; – spodbujanje kreativnega dela z IKT med kulturnimi subjekti v regiji; – multimedijske in internetne podporne dejavnosti za kulturne subjekte v regijah; – delavnice, seminarji, srečanja ipd. z namenom neformalnega izobraževanja, povezovanja in združevanja kulturnih subjektov v regijah; – neprogramski stroški in oprema, ki so utemeljeno povezani z izvedbo konkretnih projektnih enot (največ do 30% celotne vrednosti programa). 3. Razpoložljiva finančna sredstva in višina zaprošenih sredstev 3.1. Razpoložljiva finančna sredstva: Predvidoma so za razpis na razpolago naslednja sredstva: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Strokovna komisija bo v fazi obvestila prijaviteljem predlagala razdelitev najmanj 90% vseh predvidenih sredstev razpisa. Višina okvirno razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna RS. 3.2 Višina zaprošenih sredstev: V tem razpisu so zneski za upravičene dejavnosti, navedene v 2. poglavju besedila, omejeni na najvišji zaprošeni znesek posameznega predlagatelja do višine 17.000 EUR. Zaprošena sredstva ne smejo presegati 70% celotnih prijaviteljevih upravičenih stroškov projekta, neprogramski stroški in stroški funkcionalne opreme pa ne smejo presegati 30% celotne vrednosti projekta. 4. Pogoji za sodelovanje na razpisu Prijavitelji, ki so upravičeni za sodelovanje na razpisu, morajo izpolnjevati sledeče pogoje: – da so nevladne, neprofitne (kulturne) organizacije s statusom pravne osebe (društva, ustanove, zavodi in druge nevladne organizacije) oziroma občinski javni zavodi s področja kulture v Sloveniji (obvezno dokazilo: izjava o registraciji; v primeru, da Ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku); – da zagotavljajo javen, prost in brezplačen dostop do multimedijskega centra, njegovih dejavnosti in do sodobne IKT za kreativno delo (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava, da predlagatelj zagotavlja javen, prost in brezplačen dostop do MMC, njegovih dejavnosti in do sodobne informacijske tehnologije za kreativno delo); – da je prijavitelj lastnik, upravljavec ali najemnik prostorov, kjer bo potekala dejavnost centra (obvezno dokazilo: kopija pogodbe ali drugega pravnega dokumenta o upravljanju prostorov, najemu oziroma o njegovem lastništvu); – da zagotavljajo stalno prisotnost strokovne osebe za delo z uporabniki (minimalna zahtevana usposobljenost: poznavanje uporabe interneta, osnovnih uporabniških programov, poznavanje vzpostavitve videokonferenc), ki bo v času delovanja multimedijskega centra stalno prisotna v MMC in bo lahko zagotavljala strokovno svetovanje, pomoč pri delu ter nadzor in legalno uporabo opreme in aplikacij (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava o zagotavljanju stalne prisotnosti strokovne osebe za delo z uporabniki); – da zagotavljajo dostop do informacijsko-komunikacijske opreme vsaj 5 dni v tednu, ali skupaj vsaj 40 ur tedensko (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava o zagotavljanju dostopa do informacijsko-komunikacijske opreme vsaj 5 dni v tednu ali skupaj vsaj 40 ur tedensko); – da zagotavljajo stalno varovanje opreme in objekta (obvezno dokazilo: kopija pogodbe s pravno osebo, ki zagotavlja stalno varovanje opreme in objekta ali ustrezno tehnično varovanje); – da zagotavljajo vzpostavitev širokopasovne povezave do svetovnega spleta (obvezno dokazilo: kopija pogodbe s pravno osebo, ki zagotavlja širokopasovno povezavo do svetovnega spleta); – da zagotavljajo, da ne zaprošajo za sofinanciranje istih programov ali projektov, ki jih bo v letu 2011 že sofinanciralo Ministrstvo za kulturo; – da zagotavljajo, da zaprošajo za sredstva, ki ne presegajo 70% celotne vrednosti za program posameznega MMC in da zaprošena višina ne presega 17.000 EUR ter neprogramski stroški in stroški funkcionalne opreme ne presegajo 30% celotne vrednosti projekta (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava o tem, da zaprošajo le do 70% celotne vrednosti za program multimedijskega centra in da zaprošena višina ne presega 17.000 EUR ter neprogramski stroški in stroški funkcionalne opreme ne presegajo 30% celotne vrednosti projekta); – da zagotavljajo, da kandidirajo na tem razpisu le z eno vlogo; – da aktivno sodelujejo v mreži multimedijskih centrov M3C (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava z navedbo konkretnega prispevka v mreži v letu 2010, ki jo potrdi MMC Celje – Zavod CMLC Celje); ne velja za morebitne nove prijavitelje, ki od leta 2004 še niso bili sofinancirani iz naslova katerega od razpisov za MMC; – da na svojem portalu zagotavljajo oskrbo s kulturnimi informacijami iz svoje regije oziroma zagotavljajo sodelovanje z društvi, organizacijami, posameznimi avtorji in producenti kulturnih vsebin ter javnimi zavodi s področja kulture iz regije, v kateri MMC deluje (obvezno dokazilo: navedba vpisanih kulturnih subjektov iz svoje regije; lahko v obliki odtisa z internetnih strani MMC); – da zagotavljajo, da bodo do konca leta 2011 priskrbeli informacije čim več delujočih kulturnih subjektov iz svoje regije, jih vključili v svoj regijski kulturni portal (lahko tudi skupen regijski portal v sodelovanju z drugim MMC v regiji) in zagotavljali prenos teh informacij na nacionalni kulturni portal (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava o tem, da bodo do konca leta 2010 vključili v lasten ali skupen regijski portal informacije čim več delujočih kulturnih subjektov iz svoje regije, in zagotavljali prenos teh informacij na nacionalni kulturni portal); – prijavitelji, ki zagotavljajo, da so v letu 2010 izpolnjevali svoje dosedanje pogodbene obveznosti do Ministrstva. 5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na Ministrstvu za kulturo imenuje ministrica. Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le do preteka razpisnega roka, z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti iz preteklih let (nečrpanje sredstev, nerealizacija ali prekinitev programa, dela programa ali projektov, neporočanje ali nepopolno in nekvalitetno poročanje – tudi iz naslova sodelovanja v razpisih ESRR iz leta 2004 in/ali 2005–2006) s prijaviteljem ne sklene pogodbe, razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. 6. Razpisni kriteriji Splošni kriteriji Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Prednostni kriteriji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Uporaba kriterijev Povzetek načina ocenjevanja: splošni in prednostni razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena tudi najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno skupno število prejetih točk za projekt MMC, iz naslova splošnih in posebnih meril, je 100 točk. Financirani so lahko tisti projekti, ki prejmejo vsaj 81 točk. Izmed projektov, ki bodo prejeli 81 točk ali več, bodo izbrani tisti projekti predlagateljev, ki bodo na predlog strokovne komisije za intermedijsko umetnost v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Višina odobrenih sredstev za prijavljen program je odvisna od skupne višine prejetih točk (od 81 do 100 točk), od števila in kvalitete vsebovanih projektov, obsega in realne finančne zahtevnosti projekta ter razpoložljivih sredstev naročnika. Iz vsake regije bo v okviru sredstev, ki so na razpolago, praviloma izbran vsaj en multimedijski regijski kulturni center, ki bo v postopku izbire ocenjen oziroma ovrednoten višje, razen v primeru zavržbe iz naslova prvega odstavka 5. točke tega razpisa ali iz naslova neporavnanih obveznosti do Ministrstva, kot je navedeno v četrtem odstavku 5. točke razpisa. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določeni z državnim proračunom za leto 2011 in morebitnim rebalansom proračuna. 8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti črpana in porabljena v proračunskem letu 2011 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2011. 9. Razpisni rok: razpis se začne 15. 10. 2010 in se zaključi 15. 11. 2010. 10. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec), – prijavni obrazec 2 (izjave o izpolnjevanju pogojev), – prijavni obrazec 3 (predstavitev dosedanjega stanja in delovanja), – prijavni obrazec 4 (predstavitev programa skupaj s prostorskimi, tehničnimi pogoji in kazalniki). Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjene prijavne obrazce 1–4, – ustrezno dokazilo, navedeno v prvi alineji točke 4 besedila razpisa, – zahtevane obvezne priloge, opredeljene v obrazcu 1, – preverljiv seznam odzivov o delovanju predlagatelja v medijih in izbrane kopije najbolj merodajnih medijskih odzivov o delovanju predlagatelja v obdobju 2009–2010 – elektronsko verzijo prijave (CD/DVD/USB kompatibilni medij). Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva ves poslovni čas ministrstva. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.kultura.gov.si. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 11. Oddaja in dostava vlog 11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za javni razpis in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji, vključno z elektronsko verzijo vloge. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 15. 11. 2010, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis z oznako JPR-MMC-2011. Na hrbtni strani kuverta mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež)/naslov za dostavo. 11.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 15. 11. 2010, oziroma do tega dne v delovnem času ni bila predložena na vložišču ministrstva. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki jena razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet dnevnem roku. Za neupravičeno osebo se šteje tista oseba, katere vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja. Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le do preteka razpisnega roka, z obvezno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, z obvezno oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne, ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozno dopolnjene vloge, – vloge, ki so nepopolne ter – vloge prijaviteljev, ki do Ministrstva za kulturo nimajo poravnanih obveznosti iz naslova preteklih razpisov. 12. Pristojni uslužbenec za vsa dodatna pojasnila: dr. Matjaž Šekoranja, podsekretar, tel. 01/369-5957, elektronski naslov: matjaz.sekoranja@gov.si. Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojnega uslužbenca ministrstva v času od 18. 10. 2010 do 22. 10. 2010. Uradne ure: uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure, ter v sredo, od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. 13. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe se z razpisno dokumentacijo lahko seznanijo v vložišču Ministrstva za kulturo (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 10. 14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo začelo 22. 11. 2010.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti