Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010

Kazalo

Ob-6265/10 , Stran 2651
1. Naziv in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih. 2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja; to je stavbnih zemljišč s stanovanjskim in gospodarskimi objekti, ter kmetijskih zemljišč, katerih skupna izhodiščna cena znaša 275.000, 00 EUR. 3. Opis predmeta prodaje: Pozidana stavbna zemljišča s parc. št. 1534 in 1537/1 obe k.o. Mirnik, v izmeri 1.053 m2 ter nepozidanih stavbnih zemljišč s parc. št. 1539, 1543/1 in 1543/2 vse k.o. Mirnik, v izmeri 760 m2. Nepremičnine so v naravi delno pozidana stavbna zemljišča, delno nepozidana stavbna zemljišča. Nahajajo se na izredno lepi mikro lokaciji, na severnem delu zaselka Vrhovlje pri Kožbani. Na zemljišču s parc. št. 1534, k.o. Mirnik, ob mejah s sosednjimi zemljišči, so zgrajeni stanovanjski in gospodarski objekti v obliki kareja tako, da v sredini parcele ostaja odprto in nepozidano dvorišče pravokotnega tlorisa, medtem, ko se ostala zemljišča nahajajo na območju južno od kareja pozidanih stanovanjskih in gospodarskih objektov. Računska površina stanovanjskega objekta je 225,74 m2, gospodarskega objekta na zahodni strani je 33,34 m2 in gospodarskega objekta na vzhodni strani pa 43,28 m2. Objekti so v slabem fizičnem stanju in so potrebni obnove. Zemljišče s parc. št. 1550 in 1551 obe k.o. Mirnik, v velikosti 939 m2 ležita v Vrhovlju pri Kožbani in sicer pod hišama št. 1 in 2. Dostopni sta po stari poti. V naravi sta obe parceli travnika v zaraščanju in visita. Orientirani sta proti jugu. Kmetijska zemljišča na parc. št. 1504/1, 1504/2, 1505/2, 1508, 1509/2, 1510/1, 1510/2, 1510/3, 1516, 1525, 1526 in 1530, k.o. Mirnik, ležijo v vasi na nasprotni strani ceste ob stari stanovanjski hiši v Vrhovlju 4. Parcele so povečini travniki na manjši vzpetinici, v spodnjem delu sta parceli št. 1525 in 1530, ki sta že poraščeni z gozdom, medtem ko je parcela št. 1526 v zaraščanju. Vse površine imajo urejen dostop in asfaltne ceste preko parcele št.1504/2. Parcela št. 1551, k.o. Mirnik, leži v dolinici pod stanovanjskimi hišami. V naravi je parcela deloma travnik, deloma nekak sadovnjak, deloma se zarašča. Parcele št. 1564/1, 1564/2, 1564/3, 1571/1, 1571/3, 1579, 1584, 1589, 1597, 1599, 1601, 1615/1, 1615/2, 1615/3, 1615/4, 1618/1, 1628, 1643/1, 1643/2, 1644, 1658, 1661, 1665, 1668 in 1671, k.o. Mirnik ležijo takoj pod vasjo zahodno od glavne ceste za Senik. Na nasprotni strani ceste je le parcela št.1571/2. Parcele so povečini poraščene, le deloma so še ostali travniki in sicer le v zgornjem ravnem delu. Dostopne so v zgornjem delu po makadamski poti, spodnje parcele pa služnostno preko sosednjih parcel. Sestoj je mešan, primeren predvsem za drva. Spravilo navzgor in cca 300 m do kamionske poti. V tem delu pod cesto ležijo tudi parcele št. 1720, 1727 in 1729, ki so v naravi tudi gozdovi. Poraščeni so z mešanim sortimentom. Spravilo zahtevno navzgor na cesto. Parceli št. 1712 in 1760, k.o. Mirnik, ležita nekako severovzhodno od vasi. V naravi sta to gozdova. Poraščena sta z mešanim sortimentom. Dostopna sta po makadamski poti oziroma vlaki. Spravilo 500 m do kamionske poti. Še nekoliko severovzhodno je parcela št. 2066, ki je v naravi tudi gozd. Parcela v spodnjem delu meji na glavno asfaltno cesto, tako da je spravilo mogoče direktno na cesto. Po sortimentu je dokaj enaka prejšnjim parcelam. 4. Ogled nepremičnine Interesenti za nakup nepremičnin si lahko ogledajo stanovanjski in gospodarske objekte v določenem terminu po predhodni najavi. Za dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine lahko interesenti pokličejo na tel. 05/335-10-30 med 13. in 14. uro. 5. Pogoji prodaje Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu ponudniku, ki bo ponudil višjo ceno. Podpis pogodbe in plačilo kupnine Kupec v 15 dneh po odpiranju ponudb prejme pogodbo, jo podpiše, plača kupnino v roku 8 dni po obojestranskem podpisu kupoprodajne pogodbe. Kupnina se plača na transakcijski račun Občine Brda, št. 01207-0100014109, odprt pri Banki Slovenije (namen – kupnina nepremičnin k.o. Mirnik). Položena varščina se všteva v kupnino. Izhodiščna cena ne vsebuje davščin. Vse dajatve plača kupec. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. Če izbrani ponudnik v roku ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi do pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino. Nepremičnina preide v last kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po plačilu celotne kupnine. V primeru, da bo za ponudbo iste nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo v enaki višini, se bo med ponudniki opravila javna dražba takoj po odpiranju ponudb. Najmanjši dvig ponudbene cene znaša 500,00 EUR. 6. Pogoji za udeležbo pri prodaji nepremičnin na podlagi javne ponudbe Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne cene, v višini 27.500,00 EUR na transakcijski račun Občine Brda, št. 01207-0100014109, odprt pri Banki Slovenije. Pisna ponudba mora vsebovati naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine za katero daje ponudbo (kraj, ulica in hišna številka) in ponujeni znesek. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe, oziroma izpis iz ustreznega registra in davčno številko oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in s.p., ipd.), – potrdila o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno po notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno po notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR), – pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik, – pisno izjavo, da ponudnik sprejme razpisne pogoje, – potrdilo, da je sprejel ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča razobešeno na oglasni deski Upravne enote Nova Gorica. 7. Postopek Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah z napisom » Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – nakup nepremičnine, k.o. Mirnik «, na naslov: Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih, do 23. 11. 2010, do 10. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse pogoje. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. Ponudbe bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. Ponudniku, ki ni bil izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 8. Ustavitev postopka: komisija za izvedbo pravilnega in zakonitega postopka prodaje občinskega premoženja si v vsakem primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem župana postopek prodaje ustavi vse do sklenitve pravnega posla. 9. Pravila javnega zbiranja ponudb: javno zbiranje ponudb se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju držav, pokrajin in občin. Odpiranje prispelih ponudb izvaja pristojna komisija. 10. Drugo: k odpiranju ponudb, dne 23. 11. 2010 ob 13 uri lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje ponudb bo potekalo v mali sejni sobi, v I. nadstropju, Občine Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti