Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010

Kazalo

4364. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2010, stran 12336.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 31. redni seji dne 30. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2010 (Uradni list RS, št. 110/09) se drugi odstavek 2. člena spremeni in dopolni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------+------------------------------------+----------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV          |    Rebalans|
|    |IN ODHODKOV             | proračuna 2010|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov      |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |  9.196.113,13|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |  6.291.988,00|
+--------+------------------------------------+----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI           |  5.249.333,00|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček   |  4.273.739,00|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |703 Davki na premoženje       |   512.514,00|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |704 Domači davki na blago in    |   463.080,00|
|    |storitve              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |  1.042.655,00|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki |   303.655,00|
|    |od premoženja            |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |711 Takse in pristojbine      |    3.000,00|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |712 Denarne kazni          |    2.000,00|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in  |    8.000,00|
|    |storitev              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki     |   726.000,00|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |72 KAPITALSKI PRIHODKI       |   300.000,00|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč  |   300.000,00|
|    |in neopredm. dolgoročnih sredstev  |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE          |    5.350,00|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih   |    5.350,00|
|    |virov                |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI         |  2.598.775,13|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih  |  2.598.775,13|
|    |javnofinančnih institucij      |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |  9.708.033,37|
+--------+------------------------------------+----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI           |  2.710.437,53|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki     |   325.319,00|
|    |zaposlenim             |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za    |    52.608,00|
|    |socialno varnost          |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve  |  2.262.672,53|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |403 Plačila domačih obresti     |    27.000,00|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |409 Rezerve             |    42.838,00|
+--------+------------------------------------+----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI          |  2.394.737,07|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |410 Subvencije           |   287.823,00|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |411 Transferi posameznikom     |  1.008.798,00|
|    |in gospodinjstvom          |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |412 Transferi neprofitnim      |   213.731,07|
|    |organizacijam in ustanovam     |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi  |   884.385,00|
+--------+------------------------------------+----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI        |  4.362.910,77|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih    |  4.362.910,77|
|    |sredstev              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |   239.948,00|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |431 Investicijski transferi prav.  |   128.733,00|
|    |in fiz. osebam, ki niso PU     |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |432 Investicijski transferi     |   111.215,00|
|    |proračunskim uporabnikom      |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)    |   –511.920,24|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)     |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV      |        |
|    |IN NALOŽB              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |    7.000,00|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|    |(750+751+752)            |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |    7.000,00|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil  |    7.000,00|
+--------+------------------------------------+----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV         |        |
|    |(440+441+442+443)          |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV         |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |440 Dana posojila          |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |440 Povečanje kapitalskih deležev  |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA     |    7.000,00|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH      |        |
|    |DELEŽEV (IV.-V.)          |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA         |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)         |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE            |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |500 Domače zadolževanje       |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)        |   230.000,00|
+--------+------------------------------------+----------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA           |   230.000,00|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga    |   230.000,00|
+--------+------------------------------------+----------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)       |   –734.920,24|
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH         |        |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |   –230.000,00|
+--------+------------------------------------+----------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE          |   511.920,24|
|    |(VI.+VII.-VIII.-IX.)        |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. |        |
|    |12. PRETEKLEGA LETA         |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo     |   734.921,36|
+--------+------------------------------------+----------------+
                                «
S sprejetimi spremembami se uskladi tudi Načrt razvojnih programov občine za leto 2010.
2. člen
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00018/2010(502)
Moravske Toplice, dne 30. septembra 2010
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti