Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010

Kazalo

4374. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2010, stran 12357.

Na podlagi 95. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2010
1. člen
(1) Neposredni uporabniki proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: neposredni uporabniki) lahko v letu 2010 prevzemajo obveznosti do vključno ponedeljka, 18. oktobra 2010.
(2) Prejšnji odstavek ne velja za prevzemanje obveznosti:
1. iz naslova zadolževanja države,
2. za stroške, povezane s službenimi potovanji,
3. za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja,
4. za plačila iz 26. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09, 29/10 in 56/10; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS1011),
5. iz naslova namenskih sredstev po Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN) ter ZIPRS1011 ter za pripadajočo slovensko udeležbo,
6. ki jih v izjemnih primerih posebej odobri Ministrstvo za finance in pri tem upošteva likvidnostni položaj proračuna.
2. člen
Neposredni uporabniki lahko do petka, 31. decembra 2010 prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih v skladu z 19. členom ZIPRS1011.
3. člen
(1) V skladu s 153. in 154. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) so neposredni uporabniki dolžni potrditi obrazec FEP v sistemu MFERAC in predložiti dokumentacijo svoji računovodski službi najkasneje do petka, 3. decembra 2010, do 17. ure za vse obveznosti iz prvega odstavka 1. člena tega Pravilnika.
(2) Kasneje evidentirane prevzete obveznosti se štejejo kot obveznosti, prevzete v breme proračuna naslednjega leta.
(3) Neposredni uporabniki morajo posredovati dokumentacijo v izplačilo v rokih, kot jih določa Pravilnik.
(4) Neposredni uporabniki morajo predložiti:
1. odredbe za plačilo – nakazilo do vključno torka, 7. decembra 2010, najkasneje do 17. ure,
2. zahtevke za izplačilo do vključno četrtka, 9. decembra 2010, najkasneje do 17. ure,
3. naloge za obračun drugih stroškov dela do vključno srede, 15. decembra 2010,
4. odredbe za plačilo – nakazilo stroškov iz prejšnje točke najkasneje do torka, 28. decembra 2010.
(5) Ne glede na prvi, drugi, tretji in četrti odstavek tega člena morajo neposredni uporabniki o obveznostih iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika obvestiti ministrstvo, pristojno za finance, dostaviti dokumentacijo ter predložiti odredbe za izplačilo naslednji dan po prevzemu obveznosti, vendar najkasneje tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.
(6) Ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena lahko odredbe za plačila transferov posameznikom in gospodinjstvom predloži ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve do vključno srede, 15. decembra 2010, vendar najkasneje tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.
4. člen
(1) Neposredni uporabniki morajo, v skladu s 23. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), najkasneje do petka 3. decembra 2010, predložiti organu za potrjevanje zahtevke za povračilo sredstev za projekte, ki se financirajo iz sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013 za vsa sredstva, ki so bila za ta namen izplačana iz državnega proračuna do 29. oktobra 2010.
(2) Neposredni uporabniki morajo predložiti odredbe za plačilo – nakazilo obveznosti, iz prejšnjega odstavka, najkasneje do torka 26. oktobra 2010, do 17. ure.
(3) Izplačila iz postavk slovenske udeležbe in postavk namenskih sredstev EU iz 12. in 13. točke drugega odstavka 2. člena ZIPRS1011 so mogoča najkasneje do petka, 5. novembra 2010 pod pogojem, da so neposredni uporabniki predložili odredbe za plačilo – nakazilo teh obveznosti do vključno 26. oktobra 2009, do 17. ure.
(4) V primeru, da neposredni uporabnik ne posreduje zahtevka v skladu s prvim odstavkom tega člena, bo ministrstvo, pristojno za finance, selektivno glede na likvidnostni položaj proračuna ob koncu leta, zadržalo izvrševanje proračuna na integralnih postavkah neposrednih uporabnikov v višini nečrpanih namenskih sredstev EU.
(5) Ne glede drugi in tretji odstavek tega člena, lahko ministrstvo, pristojno za finance, v skladu z likvidnostnimi možnostmi, odobri izplačilo iz proračuna za plačilo obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena, do petka, 31. decembra 2010 pod pogojem, da Ministrstvo za finance prejme odredbe za plačilo teh obveznosti tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.
5. člen
(1) Med prejemke proračuna leta 2010 se vključujejo vsi prejemki, ki bodo vplačani na podračun proračuna do vključno petka, 31. decembra 2010.
(2) Med izdatke proračuna se vključujejo vsi izdatki za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2010, izplačani do vključno petka, 31. decembra 2010.
(3) Obveznosti v breme proračuna leta 2010 se lahko plačujejo še prva dva delovna dneva v januarju 2011. Ne glede na navedeno neposredni uporabniki pri pripravi mesečnega finančnega načrta za december upoštevajo dejanski datum predvidenega plačila.
6. člen
Neposredni uporabniki, ki so nadzorniki oziroma skrbniki javnofinančnih prihodkov, morajo zagotoviti praznitev prehodnih računov proračuna na dan 31. december 2010 na način, kot ga določi ministrstvo, pristojno za finance.
7. člen
Župan določi končni rok za prevzemanje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme občinskega proračuna za leto 2010, upoštevaje veljavno proračunsko leto in predpisane plačilne roke.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-641/2010/10
Ljubljana, dne 5. oktobra 2010
EVA 2010-1611-0033
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti