Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010

Kazalo

SV 698/10 Ob-6239/10 , Stran 2657
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št.: SV 698/10 z dne 7. 10. 2010, je bila nepremičnina, stanovanje št. 1 in soba s hodnikom, ki je pred predelavo pripadala stanovanju št. 2 in je sedaj funkcionalno spojena s stanovanjem št. 1, desno, v I. nadstropju poslovno stanovanjske hiše v Mariboru na naslovu Vodnikov trg 4, 2000 Maribor, v skupni izmeri 73,30 m2, ki stoji na parc. št. 2110/1, pripisani pri vl. št. 1766, k.o. Koroška vrata, katero je dolžnica in zastaviteljica Perko Anita, rojena dne 14. 8. 1984, EMŠO 1408984505291, stanujoča Glavni trg 24, 2000 Maribor, pridobila na podlagi Prodajne pogodbe, sklenjene po Stanovanjskem zakonu med Vladimirjem Beraničem in Vesno Rijevec, kot prodajalcema, ter Melanijo Perko Miklavc, kot kupovalko, z dne 11. 3. 2002, Sklepa o dedovanju z opr. št. II D 444/2006 z dne 8. 6. 2006 in aneksa k prodajni pogodbi z dne 11. 3. 2002, zastavljena v korist banke – upnice: Raiffeisenbank Eberndorf registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Bahnstraße 22, 9141 Eberndorf, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1870653, za zavarovanje neposredno izvršljive upničine denarne terjatve do dolžnice Perko Anite, v višini 30.000,00 EUR s pripadki in obrestno mero, ki je fiksna do 30. 9. 2012 in na dan sklenitve te pogodbe znaša 5,25% letno. Po poteku tega roka bo kreditodajalec kreditojemalcu predlagal obrestno mero. V primeru, da stranki ne dosežeta dogovora, velja po poteku roka obrestna mera, sestavljena iz 3-mesečnega Euriborja ter pribitka v višini najmanj 2,75% in največ 4% ter se prilagaja, kot je to natančno opredeljeno v Pogodbi za obročni kredit, zapisani pod točko 1. tega notarskega zapisa, z morebitnimi zamudnimi obrestmi, ki znašajo 5,00% letno; z vsemi pripadki in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve; z vračilom glavnice kredita v 256 mesečnih anuitetah, ki zapadejo v plačilo vsakič 20. dne v mesecu in z zapadlostjo zadnje anuitete kredita v plačilo na dan 20. 2. 2032 oziroma takoj, če se izpolnijo pogoji iz 7. člena Pogodbe za obročni kredit (enkratni kredit) – zapisane pod točko I.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti