Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010

Kazalo

Ob-6218/10 , Stran 2643
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, in Agrarna skupnost Vuzenica, Pod gradom 26, Vuzenica. 2. Predmet prodaje: a) Zemljišče na parceli št. 391/44, k.o. Vuzenica – 985 m2, ZKV 670. Izklicna cena je 19.208,00 €. Lastništvo: Občina Vuzenica – 7591/12805, Agrarna skupnost: 5214/12805. b) Zemljišče na parceli št. 391/46, k.o. Vuzenica – 988 m2, ZKV 668. Izklicna cena je 19.266,00 €. Lastništvo: Občina Vuzenica – 7/13, Agrarna skupnost: 6/13. c) Zemljišče na parceli št. 391/49, k.o. Vuzenica – 1156 m2, ZKV 668. Izklicna cena je 22.542,00 €. Lastništvo: Občina Vuzenica – 7/13, Agrarna skupnost: 6/13. d) Zemljišče na parceli št. 391/45, k.o. Vuzenica – 993 m2, ZKV 668. Lastništvo: Občina Vuzenica – 7/13, Agrarna skupnost: 6/13. Izklicna cena je 17.378,00 €. Na delu zemljišča poteka kanal, kamor se iztekajo meteorne vode. Občina Vuzenica bo s pogodbo o ustanovitvi služnosti na zemljišču obdržala pravico urejanja tega kanala. 3. Način in rok plačila kupnine: uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Uspešni dražitelj bo sklenil pogodbo z vsakim lastnikom posebej. Dosežena cena že vsebuje davek, ne glede na to, ali se bo obračunal DDV ali davek na promet z nepremičninami. Občina Vuzenica je davčni zavezanec. 4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v sredo, 16. 11. 2010, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica. 5. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine. Kavcijo je treba nakazati na transakcijski račun Občine Vuzenica, št.: 01341-0100011132, sklic 1109. Dražitelj, ki plača kavcijo za najvišje ocenjeno zemljišče (točka c.), lahko draži tudi ostala zemljišča, kupi pa lahko toliko zemljišč, kolikor je vplačal kavcij. 6. Plačana kavcija bo po končani javni dražbi, brez obresti, vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe. Uspešnemu dražitelju pa bo vračunana v kupnino. 7. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami na Občini Vuzenica, kontaktna oseba je Sašo Verdnik, tel. 02/87-91-222. 8. Pogoji za sodelovanje: na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti: – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico ali potni list (fizične osebe), – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – originalno potrdilo o plačilu kavcije s priloženo številko računa za primer vračila kavcije, – davčno, matično in telefonsko številko. Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 9. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe. 9. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 3 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, ali ne plača kupnine v določenem roku, Občina Vuzenica zadrži njegovo kavcijo. 10. Pravila javne dražbe: – javna dražba bo izvedena v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. Najnižji znesek višanja je 100,00 €, – vse stroške v zvezi s prenosom lastništva nosi kupec, – davek je vključen v doseženo ceno, – javno dražbo bo izvajala Komisija za vodenje javne dražbe v skladu z Uredbo stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, – komisija iz prejšnje alinee lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika, ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in izkazani stroški.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti