Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010

Kazalo

4359. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču – za del območja urejanja CS 10/3 Prule – Šola Janeza Levca, stran 12334.

Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 42. seji dne 27. septembra 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču – za del območja urejanja CS 10/3 Prule – Šola Janeza Levca
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88 in Uradni list RS, št. 21/90, 16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99, 77/02, 69/03, 19/07, 95/07, 57/08, 98/08, 110/08, 50/10) se 1. člen dopolni tako, da se pika na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo »RP Kvadrat d.o.o., Ljubljana pod št. naloge 18/09 v juliju 2010.«.
2. člen
V 3. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Za območje funkcionalne enote 3 območja urejanja CS 10/3 Prule – Šola Janeza Levca se uporabljajo grafični načrti:
1. Katastrski načrt s prikazom območja sprememb in dopolnitev PUP M 1:1000
2. Geodetski načrt s prikazom območja sprememb in dopolnitev PUP M 1:500
3. Normativni elementi M 1:500«.
3. člen
V 5. členu se pri planski prostorski celoti C 10 Prule na koncu vrstice »CS 10/3 Prule – Šola Janeza Levca« številka »2« nadomesti s številko »3«.
4. člen
V 78. členu se doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. CS 10/3 Prule – Šola Janeza Levca, funkcionalna enota 3:
Predvideni posegi
Dopustni posegi:
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometa in zvez, komunale, energetike in telekomunikacij,
– vzdrževalna dela in rekonstrukcije obstoječih objektov,
– odstranitev objekta Prijateljeva ulica 5 in vseh pomožnih objektov,
– gradnja novega objekta ob predhodni odstranitvi objekta Prijateljeva ulica 5 in vseh pomožnih objektov.
Vsi posegi se morajo izvajati v soglasju s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine. Pred posegi v zemeljske plasti morajo biti izvedene predhodne arheološke raziskave.
Namembnost
– 11221 Tri- in večstanovanjske stavbe;
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, od tega le stavbe za predšolsko vzgojo, jasli, vrtci;
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, od tega le otroška igrišča.
Dopustna je ureditev največ 5 stanovanj.
Zazidalna zasnova
Horizontalni gabariti novega objekta so zamejeni z gradbeno mejo (GM), prikazano na grafičnem načrtu št. 3: »Normativna elementi«.
Gradbena meja (GM) je črta, ki je novo grajeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo, ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost parcele. Manjši zamiki navzven so možni le, kadar gre za nadstreške nad vhodom ali dovozom v garažo in ne posegajo na javne površine.
Streha je ravna ali z minimalnim naklonom.
Višinski gabarit objekta je P+2N+T.
Terasna etaža (T) je del stavbe nad nadstropji, katerega BTP ne sme presegati 1/3 BTP etaže pod terasno etažo. Jugovzhodna in jugozahodna zunanja stena terasne etaže morata biti postavljeni na zunanji steni etaže pod terasno etažo, severovzhodna in severozahodna stena pa morata biti umaknjeni v notranjost. Najvišja dopustna višina terasne etaže je 15,00 m nad najnižjo koto stavbe na terenu.
Pritličje (P) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali največ 1,40 m nad njo. Višina stavbe je razdalja med najnižjo koto stavbe na terenu in najvišjo točko stavbe. Dopustno višino stavbe lahko presegajo dimnik, inštalacijske naprave, sončni zbiralnik ali sončne celice, dostop do strehe, ograja.
Dopustna je gradnja kleti za potrebe tehničnih prostorov, shramb in parkirnih prostorov za lastne potrebe. Pred uvozno-izvozno klančino v klet objekta je treba zagotoviti vsaj eno stojno mesto za avtomobile, ki mora biti na zemljišču, namenjenemu gradnji objekta.
Vsaj 40% površin funkcionalne enote je treba urediti kot zelene površine, od teh mora najmanj 45% biti na raščenem terenu. Zasaditi je treba vsaj 3 drevesa z obsegom debla več kot 18 cm, merjeno na višini 1,00 m od tal po saditvi, in z višino debla več kot 2,20 m. FZ ne sme presegati 40%. Faktor zazidanosti (FZ) je razmerje med tlorisno projekcijo najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom in površino parcele, namenjene gradnji. Pri tlorisni projekciji zunanjih dimenzij najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom se ne upoštevajo balkoni in napušči. Upoštevajo pa se površine tlorisne projekcije največjih zunanjih dimenzij vseh enostavnih in nezahtevnih objektov nad terenom ter površine uvoza v klet in izvoza iz kleti.
Območje je lahko ograjeno. Del zemljišča, ki meji na zemljišče parc.št. 22/1, k.o. Prule se mora ograditi. Ograja lahko služi tudi kot oporni zid za izravnavo terena. Zunanja ureditev objekta na nagnjenem terenu mora biti zasnovana tako, da se prilagaja terenu. Izvedbe platojev z nasipi in useki niso dopustne, razen če so nujne za funkcioniranje stavbe (na primer dovoz, dostop). Višinske razlike na stavbnem zemljišču je treba premostiti s travnatimi brežinami. Višinske razlike se lahko premostijo tudi s podpornimi zidovi ali škarpami do višine 1,50 m. Najmanj 3 m širok pas zunanjih površin ob severozahodni parcelni meji mora biti na istem nivoju kot sosednje zemljišče (parc. št. 22/1, k.o. Prule).
Priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
Ohrani se obstoječ uvoz/izvoz za osebna motorna vozila s Prijateljeve ulice. Na parceli, namenjeni gradnji je treba za vsak objekt oziroma njegov posamezni del, glede na namembnost, zagotoviti naslednje najmanjše število PM:
– 2 PM/stanovanje, od tega 10% za obiskovalce;
– 2 PM/oddelek stavbe za predšolsko vzgojo in dodatno 1 PM/oddelek za kratkotrajno parkiranje staršev.
Razen v primeru uporabe obnovljivih virov energije, se stavba za potrebe ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode priključi na sistem zemeljskega plina – distribucijsko nizkotlačno plinovodno omrežje. Uporaba zemeljskega plina je možna tudi za potrebe kuhe.
Obveznosti investitorjev
Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na lastne stroške.«.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-38/2009-61
Ljubljana, dne 27. septembra 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti