Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010

Kazalo

4345. Odlok o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Gornji Petrovci, stran 12273.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO ter 127/06 – ZJZP), 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 30. redni seji dne 1. 10. 2010 sprejel
O D L O K
o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Gornji Petrovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa način, predmet in pogoje opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Gornji Petrovci.
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določajo:
– vrsta in obseg storitev javnih služb,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javnih služb,
– pravice in obveznosti uporabnikov storitev javnih služb,
– obveznosti izvajalca javnih služb,
– financiranje javnih služb,
– vrsta objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb,
– nadzor nad izvajanjem javnih služb,
– kazenske določbe in
– prehodne in končne določbe.
3. člen
(cilji javnih služb)
Cilji javnih služb po tem odloku so:
– preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količine odpadkov, ki se obdelujejo in odlagajo,
– uveljavitev načela »stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov«,
– preprečevanje nenadzorovanega odlaganja odpadkov,
– zagotoviti učinkovit sistem ločenega zbiranje posameznih vrst odpadkov na izvoru nastanka,
– vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo (recikliranje),
– izločanje nevarnih odpadkov in ustrezno ravnanje z njimi,
– izločanje biološko razgradljivih odpadkov in ustrezno ravnanje z njimi,
– sprejemljivost ukrepov za okolje,
– zagotoviti oddajo komunalnih odpadkov v obdelavo pred odlaganjem na odlagališču komunalnih odpadkov,
– urejeno deponiranje ostankov komunalnih odpadkov,
– racionalizacija stroškov ravnanja z odpadki,
– izboljšati dostop do storitev javnih služb.
4. člen
(opredelitev pojmov)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Komunalni odpadek po tem odloku je odpadek iz gospodinjstva ali njemu po naravi ali sestavi podoben odpadek iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti in je uvrščen v skupino odpadkov s številko 20 s klasifikacijskega seznama odpadkov Uredbe o ravnanju z odpadki (v nadaljevanju; klasifikacijski seznam odpadkov) in podskupino odpadkov s številko 15 01 s klasifikacijskega seznama odpadkov.
2. Uporabnik storitev javne službe je oseba, ki skladno s tem odlokom izpolnjuje pogoje za vključitev v sistem obveznega ravnanja s komunalnimi odpadki.
3. Zbiranje odpadkov je prevzemanje odpadkov, ki jih njihovi povzročitelji prepuščajo izvajalcu javne službe, njihovo razvrščanje ter predhodno skladiščenje zaradi oddaje v obdelavo.
4. Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov so odpadki iz podskupine »ločeno zbrane frakcije (razen 15 01)« s klasifikacijsko številko 20 01 in ločeno zbrana embalaža, ki je komunalni odpadek s klasifikacijsko številko 15 01 iz klasifikacijskega seznama odpadkov.
5. Ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso nevarni odpadki in so določene v predpisu o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe.
6. Nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki, in so določene v predpisu o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe.
7. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine »drugi komunalni odpadki« s klasifikacijsko številko 20 03 07 s klasifikacijskega seznama odpadkov, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih, posodah ali vrečkah za odpadke.
8. Odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek, je odpadna prodajna ali sekundarna embalaža, ki nastaja kot odpadek v gospodinjstvu ali kot po naravi in sestavi gospodinjskim odpadkom podoben odpadek v industriji, obrti, storitveni ali drugi dejavnosti in je uvrščena v podskupino s številko 15 01 s klasifikacijskega seznama odpadkov.
9. Biološko razgradljivi odpadki so odpadki, ki so v klasifikacijskem seznamu odpadkov razvrščeni v podskupino »biorazgradljivi kuhinjski odpadki« pod št. 20 01 08 ter pod podskupino »biorazgradljivi odpadki« pod št. 20 02 01.
10. Mešani komunalni odpadki so odpadki, ki jih ni mogoče razvrstiti v nobeno drugo podskupino komunalnih odpadkov v klasifikacijski skupini št. 20 in se uvrščajo med odpadke s številko 20 03 01 iz klasifikacijskega seznama odpadkov.
11. Zbiralnica ločenih frakcij ali »ekološki otok« je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije prepuščajo.
12. Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, opremljen za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije oddajajo.
13. Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz območja občine Gornji Petrovci izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije in kosovne odpadke. Zbirni center je lahko hkrati urejen kot zbiralnica nevarnih frakcij.
14. Posebne plastične vrečke so vrečke izvajalca gospodarske javne službe ravnanja z odpadki.
15. Individualna zbiralnica je zbirno mesto, kjer so nameščeni zabojniki za individualno zbiranje komunalnih odpadkov uporabnika storitve javne službe.
16. Gospodinjstvo je skupnost posameznikov, ki izjavijo, da stalno prebivajo skupaj in skupaj porabljajo dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb. Za gospodinjstvo se šteje tudi posameznik, ki izjavi, da prebiva sam v ločeni stanovanjski enoti ali kot podnajemnik v delu te enote in sam porablja dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb.
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonih in podzakonskih predpisih, ki so izdani na njihovi podlagi.
5. člen
(subjekti ravnanja z odpadki)
(1) Subjekti ravnanja z odpadki so:
1. občina,
2. izvajalec javne službe,
3. povzročitelji odpadkov; to je vsaka fizična in pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, uporabnik ali pa upravljavec stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov na območju Občine Gornji Petrovci, ne glede na to ali stalno, začasno ali občasno:
– biva v svojih ali najetih zgradbah oziroma nepremičninah,
– je lastnik oziroma najemnik počitniških ali drugih objektov, ki so namenjeni občasni uporabi,
– opravlja poslovno dejavnost,
– upravlja javne površine (npr. tržnice, sejmišča, igrišča, avtobusna postajališča, parke, parkirišča, ceste, ulice, trge, pločnike in podobno),
– organizira kulturne, športne in druge javne prireditve ali uporablja javne ali zasebne površine in druge nepremičnine v namen, ki odstopa od njihove običajne javne ali zasebne rabe in pri katerih nastajajo odpadki.
(2) Subjekti ravnanja z odpadki so tudi načrtovalci in projektanti, ki morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij upoštevati poleg splošnih normativov in standardov tudi določbe tega odloka ter obstoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov ter opremo izvajalca.
6. člen
(obveznost vključenosti v sistem ravnanja z odpadki)
(1) V sistem ravnanja z odpadki so se dolžni vključiti vsi povzročitelji odpadkov na območju Občine Gornji Petrovci, pri katerih nastajajo odpadki.
(2) Povzročitelji odpadkov iz prejšnjega odstavka so obvezni uporabniki storitev javnih služb (v nadaljevanju: uporabniki).
(3) Povzročitelji odpadkov so dolžni obvestiti izvajalca javne službe o pridobitvi statusa uporabnika v roku petnajstih dni od izpolnitve pogojev v skladu s 3. točko prvega odstavka 5. člena tega odloka.
(4) Uporabniki iz sektorja podjetij, obrti in ustanov morajo za komunalne odpadke iz naslova dejavnosti v skladu z 39. členom tega odloka z izvajalcem skleniti pogodbo o ravnanju s komunalnimi odpadki ali zagotoviti posebno zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
7. člen
(vsebina javnih služb)
(1) Javni službi na celotnem območju občine izvaja oseba javnega ali zasebnega prava, ki se ji v skladu z zakonom podeli koncesijo ali javno podjetje, v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
(2) Javni službi po tem odloku obsegata:
– storitve prevzemanja komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, zbiralnicah in zbirnem centru, vključno s prevozom komunalnih odpadkov do regijskega centra za ravnanje z odpadki.
(3) Podrobneje se obseg in vsebina storitev ter način ločenega zbiranja odpadkov določi z letnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki, ki mora vsebovati:
– podatke o naseljih in številu prebivalcev, ki se jim zagotavlja storitev javnih služb,
– podatke o številu in lokacijah prevzemnih mest ter velikosti zabojnikov in številu prevzemov komunalnih odpadkov;
– podatke o načrtovani letni količini zbranih komunalnih in ločenih odpadkov po posameznih naseljih;
– časovno razporeditev prevzemanja komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zabojnikih na prevzemnih mestih;
– časovno razporeditev prevzemanja komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v vrečkah;
– naselja, kjer se komunalni odpadki prepuščajo samo v namenskih tipiziranih vrečkah;
– način prodaje in delitve vrečk za mešane komunalne odpadke uporabnikom storitev javnih služb ter način delitve prosojnih vrečk za embalažo uporabnikom javnih služb;
– število zabojnikov in vrečk, ki jih bo v letu programa nabavil izvajalec;
– način naročanja pranja zabojnikov;
– podatke o izločanju ločenih frakcij z razvrščanjem komunalnih odpadkov;
– opis zabojnikov in vozil za prevzemanje komunalnih odpadkov, ki jih bo izvajalec javnih služb nabavil v letu programa;
– način obveščanja uporabnikov storitev javnih služb;
– evidenco o lokacijah ekoloških otokov, o številu, vrsti in velikosti namenskih zabojnikov, pogostosti odvoza in predvidenih terminih odvoza;
– predvideno časovno razporeditev zbiranja nevarnih odpadkov ter predvideno količino zbranih nevarnih odpadkov po vrstah odpadkov;
– predvideno časovno razporeditev zbiranja kosovnih odpadkov ter predvideno količino zbranih kosovnih odpadkov po vrstah odpadkov.
(4) Program za posamezno leto izdela izvajalec javne službe in ga posreduje občinskemu svetu v potrditev najpozneje do 15. novembra za naslednje leto.
II. LOČENO ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
8. člen
(vrste ločenega zbiranja)
(1) Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na izvoru nastanka se izvaja na celotnem območju Občine Gornji Petrovci. Obvezno je za vse uporabnike in izvajalca ter se izvaja v skladu s tem odlokom oziroma po letnem programu ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami, ki ga v skladu s tem odlokom pripravi izvajalec.
(2) Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na izvoru nastanka je:
a) ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na individualnih zbiralnicah,
b) ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na zbiralnicah ločenih frakcij oziroma »ekoloških otokih«,
c) ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na zbirnem centru.
A) Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na individualnih zbiralnicah
9. člen
(ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na individualnih zbiralnicah)
(1) V Občini Gornji Petrovci je izvajalec dolžan zagotavljati ločeno zbiranje komunalnih odpadkov po načelu zbiranja »od vrat do vrat«. Komunalni odpadki se ločeno zbirajo pri uporabnikih na individualnih zbiralnicah, in sicer:
– odpadna embalaža, ki ni iz stekla in papirja,
– mešani komunalni odpadki,
– papir in
– biološko razgradljivi odpadki.
(2) Odpadno embalažo ter mešane komunalne odpadke so dolžni ločeno zbirati vsi uporabniki na območju Občine Gornji Petrovci, biološko razgradljive odpadke in papir pa so dolžni ločeno zbirati uporabniki v naseljih, določenih s tem odlokom.
(3) Za uporabnike na odročnih zaselkih, kjer odvoz ločeno zbranih komunalnih odpadkov v zabojnikih ni organiziran, se po načelu »od vrat do vrat« v posebnih plastičnih vrečkah zbirajo odpadna embalaža in mešani komunalni odpadki, papir pa se ločeno zbira v za to namenjenih zabojnikih na ekoloških otokih.
10. člen
(ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov in papirja)
(1) Ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov in papirja v zabojnike na individualnih zbiralnicah se izvaja v naslednjih, kot jih občinski svet določi s posebnim sklepom.
(2) V naseljih kjer se ne izvaja ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov v zabojnike, morajo uporabniki biološko razgradljive odpadke hišno kompostirati. Način oziroma mesto kompostiranja, uporaba komposta ali njegova odstranitev je v pristojnosti uporabnika. Uporabniki iz naselij, kjer se ne izvaja ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov in papirja v zabojnike, lahko pri izvajalcu proti plačilu naročijo posebno storitev odvoza biološko razgradljivih odpadkov ali papirja.
11. člen
(individualna zbiralnica)
(1) Individualna zbiralnica je ustrezno urejen prostor, praviloma na pripadajočem zemljišču k stavbi, kjer uporabniki v času do prevzema komunalnih odpadkov zbirajo odpadno embalažo, biološko razgradljive odpadke, papir ter mešane komunalne odpadke v za to namensko določenih zabojnikih za komunalne odpadke ali v posebnih plastičnih vrečkah. Uporabniki morajo zagotoviti, da se odpadki zbirajo na način, ki ne povzroča emisije vonjav in onesnaževanja okolice.
(2) Individualna zbiralnica je tudi ustrezno urejen prostor, kjer uporabniki – pogodbeni partnerji iz 39. člena tega odloka, v času do prevzema, poleg komunalnih odpadkov iz prejšnjega odstavka, zbirajo tudi druge industrijske odpadke oziroma odpadke iz dejavnosti.
12. člen
Za uporabnike na območjih, ki so trajno ali začasno nedostopna za komunalna vozila, izvajalec v dogovoru z uporabniki določi zbirna in prevzemna mesta ter način zbiranja komunalnih odpadkov (zabojniki za različne vrste odpadkov, predpisane posebne plastične vrečke). Če so navedena zbirna mesta začasnega značaja, se opustijo in sanirajo takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih so bila določena.
13. člen
(relacija zbirno – prevzemno mesto)
(1) Uporabnik mora pred predvidenim časom prevzema komunalnih odpadkov zagotoviti, da se zabojnik prestavi z zbirnega mesta na prevzemno mesto, po prevzemu odpadkov pa prazne posode isti dan vrne na zbirno mesto.
(2) Če s tem soglaša izvajalec javne službe, so lahko prevzemna mesta tudi zbirna mesta.
14. člen
(določanje prevzemnega mesta za komunalne odpadke in pogoji za ureditev)
(1) Prevzemno mesto mora biti izvajalcu prosto in neovirano dostopno. Lokacija prevzemnega mesta je lahko oddaljena praviloma največ 3 metre od transportne poti komunalnega vozila. V primeru večje oddaljenosti odjemnega mesta od transportne poti lahko uporabniki sklenejo z izvajalcem poseben dogovor o dodatni storitvi »dostava zabojnika na prevzemno mesto«, ki jo izvajalec uporabniku dodatno zaračuna. Ta dodatna storitev ni storitev gospodarske javne službe.
(2) Ob določanju lokacij za zbirna in prevzemna mesta je treba upoštevati funkcionalne, estetske, higiensko-tehnične in požarno varstvene predpise. Zbirna in prevzemna mesta ne smejo ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah.
(3) Prevzemna mesta določa izvajalec v soglasju z uporabniki. V primeru, da med izvajalcem in uporabnikom ni soglasja glede lokacije zbirnega oziroma prevzemnega mesta, ju določi pristojni občinski inšpekcijski organ v sodelovanju z izvajalcem.
(4) Prevzemna mesta morajo biti dostopna tako, da lahko izvajalec komunalne odpadke prevzame in jih s komunalnimi vozili odpelje. Praviloma so locirana ob uvozih k objektom.
(5) Med zbirnim in prevzemnim mestom ne sme biti nobenih ovir, ki bi izvajalcu kakorkoli ovirale prevoz zabojnikov od odjemnega do prevzemnega mesta in nazaj (npr. robniki, stopnice, korita, škarpe ipd.).
15. člen
(načrtovanje prevzemnih mest za komunalne odpadke)
Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij poleg splošnih normativov in standardov upoštevati tudi določbe tega odloka ter obstoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov, vključno z opremo izvajalca.
16. člen
(začasna prevzemna mesta)
(1) Če je zaradi del na transportni poti k prevzemnemu mestu začasno oviran dostop za komunalna vozila, mora povzročitelj začasne ovire v soglasju z izvajalcem na svoje stroške zagotoviti zbiranje odpadkov na primernem začasnem prevzemnem mestu.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka je izvajalec dolžan uporabnike obvestiti o spremenjenem prevzemnem mestu v roku 8 dni pred nastankom spremembe oziroma takoj po nastanku spremembe, kolikor spremembe vnaprej ni bilo mogoče predvideti.
B) Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na »ekoloških otokih«
17. člen
(ločeno zbiranje odpadkov)
(1) Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na »ekoloških otokih« se izvaja na celotnem območju Občine Gornji Petrovci in je obvezno za vse uporabnike in se izvaja po programu, ki ga v skladu s tem odlokom pripravi izvajalec.
(2) Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na »ekoloških otokih« poteka po vrstah odpadkov, ki jih je možno predelati ali vrniti v ponovno uporabo.
18. člen
(ekološki otoki)
(1) Ekološki otok je prostor, kjer so nameščeni namenski zabojniki za ločeno zbiranje posameznih ločenih frakcij. Namenski zabojniki na »ekoloških otokih« so:
1. zabojnik za zbiranje papirja in drobne lepenke, vključno z odpadno embalažo iz papirja ali lepenke. V zabojniku za papir se zbirajo pisarniški papir, časopisi, revije, prospekti, papirnate vrečke, karton, lepenka, pisemski in ovojni papir, pisma, kuverte, zvezki, knjige, embalažni papir, zložena papirna ali kartonska embalaža in podobno;
2. zabojnik za zbiranje drobne odpadne embalaže iz stekla. V zabojniku za steklo se zbirajo vse vrste praznih in čistih steklenic in kozarcev brez pokrovčkov in podobno;
3. zabojnik za zbiranje kovin. V zabojniku za kovine se zbirajo vse vrste kovin, očiščene pločevinke, konzerve, pločevinke od pijač (iz aluminija in bele pločevine), pločevinasta posoda (ponve, lonci), pločevinaste igrače, alu folija, vsi drugi majhni kovinski odpadki (baker, cink, aluminij, bela pločevina …) in podobno,
4. zabojnik za zbiranje drobne odpadne embalaže iz plastike ali sestavljenih materialov. V zabojniku za drobno odpadno embalažo iz plastike se zbira prazna prodajna embalaža iz plastičnih mas (PE, PET, PVC, plastenke, plastični kozarci, plastične vreče in podobno) in podobno.
(2) Stroški nabave in postavitve zabojnikov iz prejšnjega odstavka se financirajo iz sredstev proračuna Občine Gornji Petrovci (varianta A).
ali
(2) Stroški nabave in postavitve zabojnikov iz prejšnjega odstavka bremenijo izvajalca javne službe (varianta B).
(3) Zabojniki na »ekoloških otokih« morajo biti opremljeni z navodili izvajalca, kaj vanje sodi in kaj ne, podrobneje pa o tem izvajalec uporabnike obvešča v okviru obveščanja in izobraževanja na krajevno običajen način.
(4) Kakršnokoli odlaganje poleg zabojnikov je prepovedano.
19. člen
(vzdrževanje reda in čistoče na ekoloških otokih)
Ekološke otoke je dolžan na svoje stroške vzdrževati in čistiti izvajalec.
20. člen
(lokacije ekoloških otokov)
(1) Lokacije ekoloških otokov določi občinska uprava Občine Gornji Petrovci v sodelovanju z izvajalcem in Krajevno skupnostjo. Na območju Občine Gornji Petrovci je v vsakem naselju predvidena ena lokacija ekološkega otoka, razen v naselju Gornji Petrovci, kjer je predvidenih 6 lokacij ekoloških otokov, v naselju Križevci, kjer so predvidene 4 lokacije ekoloških otokov in v naselju Stanjevci, kjer so predvidene 3 lokacije ekoloških otokov.
(2) Izvajalec je dolžan na vsakem posameznem ekološkem otoku zagotoviti najmanj naslednje količine, vrste in velikosti tipiziranih zabojnikov:
1. tipiziran zabojnik na kolesih volumna 1100 litrov, za zbiranje papirja, 1 kos,
2. tipiziran zabojnik na kolesih volumna 240 litrov, za zbiranje odpadne embalaže iz stekla, 1 kos,
3. tipiziran zabojnik na kolesih volumna 240 litrov, za zbiranje kovin, 1 kos,
4. tipiziran zabojnik na kolesih volumna 1100 litrov, za zbiranje ostale odpadne embalaže iz plastike, 1 kos.
(3) Ekološki otok se praviloma namešča na javnih površinah in drugih zemljiščih, ko so v lasti občine izjemoma pa tudi na zemljiščih v lasti pravne osebe ali posameznika, če je pridobljeno ustrezno soglasje oziroma drugače dovoljena uporaba zemljišča za postavitev ekološkega otoka.
(4) Občinski svet Občine Gornji Petrovci lahko s sklepom spremeni število ekoloških otokov in število ter volumen zabojnikov na ekoloških otokih, kolikor se bo pokazala potreba.
21. člen
(vodenje evidence ekoloških otokov)
Izvajalec je dolžan vzpostaviti in voditi evidenco o lokacijah ekoloških otokov, o številu, vrsti in velikosti namenskih zabojnikov, pogostosti odvoza in terminih odvoza.
C) Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov v zbirnem centru
22. člen
(zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov)
Zbirni center je posebno urejen in opremljen prostor za prevzemanje in začasno hranjenje ločeno zbranih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: zbirni center).
Zbirni center za območje Občine Gornji Petrovci se nahaja v Šulincih (garaže podjetja Pindža d.o.o.).
23. člen
(zbiranje odpadkov v zbirnem centru)
(1) Zbirni center je namenjen vsem uporabnikom javne službe, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki na območju Občine Gornji Petrovci.
(2) Uporabnik se mora pred odložitvijo odpadkov na zbirnem centru identificirati z veljavnim osebnim dokumentom in z dokazilom, da je kot uporabnik vključen v sistem ravnanja z odpadki na območju občine. Dokazilo je potrdilo o poravnanih obveznostih za storitev ravnanja z odpadki za pretekli mesec. V primeru, da uporabnik zavrne identifikacijo, pooblaščeni delavec odpadkov ni dolžan sprejeti.
(3) Fizične osebe lahko ločeno zbrane komunalne odpadke oddajo brezplačno s tem, da so dolžne pripeljane odpadke razvrstiti v ustrezne zabojnike po navodilih izvajalca.
(4) Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost (v nadaljevanju pogodbeni partnerji), odpadkov v zbirnem centru ne smejo odlagati.
(5) V zbirnem centru se zbirajo naslednje vrste odpadkov:
– papir in lepenka vseh oblik in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja ali lepenke,
– stekla vseh oblik in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
– plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike in sestavljenih materialov,
– odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
– oblačila in tekstil,
– jedilno olje in maščobe,
– barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– odpadna električna in elektronska oprema,
– kosovni odpadki,
– izrabljene pnevmatike do zakonsko določene količine,
– gradbeni odpadki (manjše količine),
– odpadki z vrtov.
(6) Kdor odloži odpadke izven zbirnega centra, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati v zbirni center. Če tega ne stori, se o prekršku obvesti pristojni občinski inšpekcijski organ.
III. ZBIRANJE NEVARNIH IN KOSOVNIH ODPADKOV
24. člen
(zbiranje nevarnih odpadkov)
(1) Na območju Občine Gornji Petrovci izvajalec najmanj enkrat letno organizira zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s posebno prilagojeno in opremljeno mobilno zbiralnico nevarnih frakcij.
(2) Zbiranje nevarnih odpadkov poteka na način in v skladu s terminskim planom, kot ju določi izvajalec v dogovoru z občinsko upravo. O načinu in terminih zbiranja mora izvajalec obvestiti uporabnike z naznanilom, ki ga objavi na krajevno običajen način z obvestilom na vsako gospodinjstvo najmanj štirinajst dni pred zbiranjem.
(3) Uporabniki iz gospodinjstev lahko nevarne odpadke oddajo tudi v regijskem centru za ravnanje z odpadki.
(4) Izvajalec mora ločeno zbrane nevarne odpadke oddati v regijskem centru za ravnanje z odpadki oziroma pooblaščenim organizacijam, v kolikor regijski center za ravnanje z odpadki teh vrst odpadkov ne sprejema.
(5) Uporabniki – pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, morajo za zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov skleniti posebno pogodbo z regijskim centrom za ravnanje z odpadki oziroma s pooblaščenim prevzemnikom nevarnih odpadkov, kolikor regijski center za ravnanje z odpadki teh vrst odpadkov ne sprejema.
(6) Nevarni odpadki iz gospodinjstev so ostanki običajnih sredstev in pripomočkov, ki se v gospodinjstvu dnevno uporabljajo, in njihova embalaža. Zaradi nevarnih sestavin se ne smejo odlagati na odlagališča nenevarnih odpadkov.
25. člen
(zbiranje kosovnih odpadkov)
(1) Na območju Občine Gornji Petrovci izvajalec najmanj enkrat letno organizira zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev po sistemu »od vrat do vrat«.
(2) Zbiranje kosovnih odpadkov poteka na način in v skladu s terminskim planom, kot ju določi izvajalec v dogovoru z občinsko upravo. O načinu in terminih zbiranja mora izvajalec uporabnike z naznanilom, ki ga objavi na krajevno običajen način z obvestilom na vsako gospodinjstvo najmanj štirinajst dni pred zbiranjem.
(3) Uporabnik je dolžan najkasneje na dan odvoza odložiti kosovne odpadke na dogovorjenem prevzemnem mestu. Uporabnik mora s prevzemnega mesta najkasneje naslednji dan odstraniti komunalne odpadke, ki niso kosovni odpadki in jih zato izvajalec v času odvoza ni bil dolžan odpeljati.
(4) Izvajalec mora kosovne odpadki zaradi možnosti nadaljnje uporabe zbirati in prevažati s primernim vozilom na način, da se med zbiranjem in prevažanjem ne poškodujejo, ter vse kosovne odpadke oddati v regijskem centru za ravnanje z odpadki.
(5) Kolikor želijo fizične osebe oddati kosovne odpadke izven organiziranega odvoza, lahko kosovne odpadke oddajo brezplačno tudi v regijskem centru za ravnanje z odpadki, s tem, da so dolžne pripeljane kosovne odpadke razvrstiti v ustrezne zabojnike oziroma na ustrezna mesta po navodilih izvajalca.
(6) Kosovni odpadki se v primeru, da je na območju občine vzpostavljeno njihovo zbiranje v okviru socialnega podjetništva, zaradi možnosti nadaljnje uporabe, zbirajo v okviru socialnega podjetništva.
IV. ODVOZ ODPADKOV
26. člen
(odvoz komunalnih odpadkov)
(1) Redni odvoz ločeno zbranih komunalnih odpadkov iz individualnih zbiralnic in ločeno zbranih odpadkov z »ekoloških otokov« opravlja izvajalec skladno z letnim razporedom odvoza komunalnih odpadkov in letnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki.
(2) Razpored mora izvajalec objaviti na krajevno običajen način in ga dostaviti uporabnikom najkasneje do 15. decembra za naslednje leto.
(3) Izvajalec mora opravljati stalen nadzor nad »ekološkimi otoki« tako, da v primeru potreb na svoje stroške sistematično uredi pogostejše praznjenje zabojnikov ali pa v skladu s predhodnim soglasjem občinskega organa namesti dodatne zabojnike oziroma poveča kapaciteto zabojnikov.
(4) Izvajalec je dolžan odpadke zbirati in odvažati na naslednji način:
– odpadna embalaža: najmanj enkrat mesečno,
– biološko razgradljivi odpadki: najmanj enkrat na vsakih 7 dni v času od aprila do oktobra ter najmanj enkrat na vsakih 14 dni v času od novembra do marca,
– mešani komunalni odpadki: največ enkrat na vsakih 14 dni,
– za vse vrste ločeno zbranih odpadkov na ekoloških otokih: najmanj enkrat na vsakih 14 dni oziroma po potrebi,
– kosovni odpadki: najmanj 1x letno ter stalno zbiranje na zbirnem centru,nevarni odpadki: najmanj 1x letno ter stalno zbiranje na zbirnem centru.
(5) Pri uporabnikih, od katerih izvajalec odvaža odpadke po pogodbi, se čas, pogostnost in način odvoza določi z medsebojno pogodbo.
(6) Izvajalec odvaža komunalne odpadke samo s posebej urejenimi komunalnimi vozili ter odpadkom primernimi vozili. Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov od uporabnikov in iz ekoloških otokov ter kosovni odpadki se odvažajo ločeno od mešanih komunalnih odpadkov.
27. člen
(posebni primeri)
V primeru neopravljenega odvoza odpadkov zaradi višje sile (sneg, obilno deževje ipd.) ali večjih ovir na dovozu k odjemnemu mestu (prekopi na dovozu, parkirani avtomobili ipd.) ali zaradi praznikov oziroma dela prostih dni, je izvajalec dolžan opraviti odvoz najkasneje v dveh delovnih dneh po prenehanju višje sile, po odstranitvi ovire oziroma po praznikih oziroma dela prostih dneh.
28. člen
(divja odlagališča)
Prepovedano je odlaganje odpadkov izven za to določenih odlagališč odpadkov oziroma za to določenih krajev.
V. OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV
29. člen
Izvajalec je dolžan vse vrste ločeno zbranih komunalnih odpadkov, mešane komunalne odpadke, biološko razgradljive odpadke, ločeno zbrane nevarne odpadke in ločeno zbrane kosovne odpadke oddati v regijskem centru za ravnanje z odpadki oziroma pooblaščenim organizacijam, kolikor regijski center za ravnanje z odpadki teh vrst odpadkov ne sprejema.
VI. ODLAGANJE OSTANKOV IN ODSTRANJEVANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
30. člen
(odlaganje in odstranjevanje)
Ostanki komunalnih odpadkov se odlagajo v skladu z veljavnimi predpisi in Odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Gornji Petrovci, v Javnem centru za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
31. člen
(obveznosti izvajalca)
(1) Za nemoteno izvajanje javne službe mora izvajalec zagotoviti:
– oddajo in prepuščanje odpadkov v obdelavo regijskemu centru za ravnanje z odpadki oziroma pooblaščenim organizacijam, v kolikor regijski center za ravnanje z odpadki teh vrst odpadkov ne sprejema,
– oddajo in prepuščanje odpadkov iz območja Občine Gornji Petrovci ločeno od odpadkov iz drugih območij,
– vzdrževanje objektov in naprav ter opreme za izvajanje javne službe,
– redno vzdrževanje zabojnikov ter zamenjavo dotrajanih zabojnikov na ekoloških otokih,
– nabavo novih posod za nove uporabnike,
– vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javno službo,
– zbiranje kosovnih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat« najmanj enkrat letno,
– zbiranje nevarnih odpadkov s posebno prilagojeno in opremljeno mobilno zbiralnico nevarnih frakcij najmanj enkrat letno,
– pripravo letnih programov ravnanja z odpadki,
– zagotavljanje podatkov, poročanje občinski upravi, občinskemu svetu in pristojnemu občinskemu inšpekcijskemu organu ter objavljanje podatkov,
– redno in pravočasno obveščanje uporabnikov storitev o posameznih aktivnostih izvajanja javne službe in o načinu ravnanja z odpadki,
– nabavo, prodajo in delitev vrečk za ostale komunalne odpadke uporabnikom storitev javne službe ter delitev prosojnih vrečk za embalažo uporabnikom storitev javne službe na način od vrat do vrat,
– nabavo in prodajo vrečk za ostale komunalne odpadke na sedežu izvajalca in na prevzemnih mestih pri vozniku na terenu na dan odvoza,
– delitev zadostnega števila vrečk uporabnikom iz 43. člena tega odloka na način od vrat do vrat,
– druge naloge v skladu s predpisi.
(2) Storitve javne službe se morajo opravljati na način, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevale okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin, ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu kulturne dediščine.
(3) Izvajalec je dolžan izprazniti zabojnike za odpadke oziroma odpeljati posebne plastične vrečke tako, da ne ovira prometa več, kot je nujno potrebno za opravljanje dejavnosti, da ne onesnaži prevzemnega mesta ter ne poškoduje zabojnikov kot tudi ne okolice, kjer opravlja delo. V primeru, da izvajalec onesnaži prevzemno mesto, ga je dolžan očistiti.
(4) Izvajalec vsako leto do 31. marca izdela letno poročilo o izvajanju javne službe za preteklo leto ter poslovni načrt za tekoče leto in ju posreduje v potrditev občinskemu svetu.
32. člen
(evidence)
(1) Izvajalec javne službe mora voditi evidenco v skladu z zakonodajo.
(2) Izvajalec mora zagotoviti tehtanje vsake pošiljke ločenih frakcij ob predaji odpadkov pri izvajalcu javne službe obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini.
33. člen
(register prevzemnih mest)
(1) Izvajalec javne službe mora voditi register prevzemnih mest z naslednjimi podatki:
– lokacija prevzemnega mesta za mešane komunalne odpadke in ločene frakcije (naselje, ulica in hišna številka stavbe),
– način prepuščanja komunalnih odpadkov in ločenih frakcij (v zabojniku ali namenskih tipiziranih vrečkah).
(2) V registru prevzemnih mest se vodijo tudi naslednji podatki, ki so potrebni za določitev cene in obračun storitev javne službe:
– ime ter sedež oziroma prebivališče uporabnikov,
– število gospodinjstev oziroma pravnih subjektov v večstanovanjski stavbi oziroma stanovanjsko poslovni stavbi,
– število odvozov ter velikost, število in vrsta zabojnikov po posameznem uporabniku,
– podatki o plačniku.
(3) Izvajalec mora o vsaki spremembi podatkov v registru, v roku petnajst dni po nastali spremembi obvestiti občino in pristojni občinski inšpekcijski organ.
VIII. OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
34. člen
Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka je obvezno za vse uporabnike.
35. člen
(sežiganje odpadkov)
Sežiganje komunalnih odpadkov je prepovedano.
36. člen
(vzdrževanje reda in čistoče na zbirnih/prevzemnih mestih)
(1) Uporabniki so dolžni vzdrževati zbirna in prevzemna mesta ter skrbeti za red in čistočo na teh mestih ter na dovoznih poteh do prevzemnih mest.
(2) Uporabniki so dolžni po odložitvi ločeno zbranih komunalnih odpadkov v zabojnike, ne glede na to, ali so na zbirnem ali prevzemnem mestu, poskrbeti, da so pokrovi zabojnikov zaprti in namenske tipizirane vrečke za zbiranje odpadkov zvezane.
(3) Uporabniki so dolžni tudi v zimskem času zagotoviti nemoten dostop izvajalca do prevzemnih mest.
(4) Uporabniki so dolžni z zabojniki ravnati kot dobri gospodarji ter skrbeti za njihovo čistočo.
(5) Prepovedano je odlaganje odpadkov izven zabojnikov za odpadke ali posebnih plastičnih vrečk, brskanje po zabojnikih in razmetavanje odpadkov iz zabojnikov za odpadke ali iz posebnih plastičnih vrečk.
(6) Pristojni občinski inšpekcijski organ lahko v skladu z zakonom z odločbo zahteva odstranitev odpadkov, če ti niso odloženi v skladu s tem odlokom ali se odlagajo izven tipiziranih zabojnikov za odpadke ali izven posebnih plastičnih vrečk.
37. člen
(zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov)
(1) Uporabniki so dolžni na individualnih zbiralnicah komunalne odpadke zbirati v naslednje vrste in velikosti tipiziranih zabojnikov oziroma vrečk:
1. tipizirane zabojnike na kolesih volumna 120, 240 ali 1100 litrov, za mešane komunalne odpadke,
2. tipizirane zabojnike na kolesih volumna 120 ali 240 litrov, za biološko razgradljive odpadke,
3. tipizirane zabojnike na kolesih volumna 120 ali 240 litrov za papir,
4. posebne plastične vrečke, in sicer črne za mešane komunalne odpadke, ki so označene z logotipom izvajalca ter prosojne vrečke za embalažo, ki so označene z logotipom regijskega centra za zbiranje odpadkov.
Uporabniki so za zbiranje komunalnih odpadkov na individualnih zbiralnicah dolžni uporabljati tipizirane zabojnike (v nadaljevanju: zabojniki), posebne plastične vrečke pa le za embalažo ter v primeru, kadar ni mogoče uporabiti zabojnikov ali zaradi občasnega povečanja količine komunalnih odpadkov.
(2) Vrsto, število in volumen zabojnikov, ki jih bo uporabljal posamezni uporabnik določi izvajalec v soglasju z uporabnikom, pri čemer se upošteva predvidena količina odpadkov, struktura in vrsta odpadkov, tehnologija, način zbiranja in pogostost odvažanja komunalnih odpadkov.
(3) Uporabnik je dolžan uporabljati zabojnik, ki je po velikosti najbližje sorazmerni mesečni količini proizvedenih odpadkov glede na pogostost odvoza, lahko pa tudi večjega.
(4) Če količine komunalnih odpadkov redno presegajo prostornino zabojnika za odpadke, ki ga uporablja uporabnik, lahko izvajalec na predlog uporabnika ali pa sam, na podlagi lastnih ugotovitev, določi ustrezno zamenjavo obstoječega zabojnika z večjim. Če količine mešanih komunalnih odpadkov občasno presegajo prostornino zabojnika za odpadke, ki ga uporablja uporabnik, si uporabnik pri izvajalcu priskrbi posebne plastične vrečke za mešane komunalne odpadke.
38. člen
(najem in nakup zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov)
(1) Uporabniki so za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, skladno z vzpostavljenim sistemom zbiranja odpadkov, dolžni uporabljati tipizirane zabojnike izvajalca ter posebne prosojne vrečke za odpadno embalažo. Izvajalec omogoči uporabnikom najem ustreznih zabojnikov za mešane odpadke, papir in biološko razgradljive odpadke. Uporabniki lahko zabojnike pri izvajalcu tudi kupijo in poravnajo kupnino v enkratnem znesku.
(2) Zabojniki, ki so jih uporabniki uporabljali do začetka izvajanja ločenega zbiranja po tem odloku, jih uporabniki z začetkom izvajanja ločenega zbiranja pričnejo uporabljati za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.
39. člen
(pogodba o ravnanju s komunalnimi odpadki)
Uporabniki – pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost (v nadaljevanju pogodbeni partnerji), morajo pred pričetkom poslovanja skleniti ustrezno pogodbo za zbiranje komunalnih odpadkov in za prevoz komunalnih odpadkov.
40. člen
(vrste odpadkov, ki jih je prepovedano odlagati v zabojnike za komunalne odpadke)
(1) V namenske zabojnike za posamezno vrsto komunalnih odpadkov se ne sme odlagati komunalnih odpadkov, ki ne sodijo v obravnavani namenski zabojnik in jih je uporabnik dolžan ločeno zbirati.
(2) Izvajalec lahko uporabniku v primeru prve kršitve izreče opozorilo, za nadaljnje kršitve pa obvesti pristojni občinski inšpekcijski organ.
(3) Določila tega člena veljajo tudi za posebne plastične vrečke.
41. člen
(zamenjava poškodovanih ali dotrajanih zabojnikov za komunalne odpadke)
(1) Uporabnik je dolžan najeti zabojnik uporabljati kot dober gospodar in je odgovoren za škodo, če uporablja zabojnik v nasprotju z njegovim namenom. Izvajalec najet zabojnik zamenja glede na iztrošenost po izteku življenjske dobe posode. Izvajalec mora na svoje stroške zamenjati zabojnik ob morebitni poškodbi zabojnika, do katere pride med izvajanjem odvoza odpadkov. V primeru odtujitve ali uničenja zabojnika za odpadke, je uporabnik dolžan plačati izvajalcu odškodnino za uničen zabojnik v višini cene novega zabojnika po ceniku izvajalca.
(2) Uporabnik je dolžan uporabljati zabojnike za odpadke le za namen zbiranja komunalnih odpadkov, za katerega je zabojnik tudi dobil v najem oziroma ga je kupil.
42. člen
(ravnanje z odpadki v primeru javnih prireditev)
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, pri katerih nastajajo odpadki, morajo v času trajanja prireditve prireditveni prostor opremiti z ustreznimi zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov oziroma ločeno odlagati odpadke v posebne plastične vrečke, po končani prireditvi pa poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in odpadki odpeljejo na stroške organizatorja najkasneje v 24 urah po končani prireditvi oziroma prvi delovni dan po prireditvi.
43. člen
(odlaganje odpadkov v posebne vreče)
(1) Uporabniki, do katerih izvajalec zaradi odmaknjenosti od prevoznih cest ne more priti, odlagajo mešane komunalne odpadke v posebne plastične vrečke za odpadke.
Uporabniki se morajo o takšnem načinu odlaganja odpadkov z izvajalcem predhodno pisno dogovoriti. V tem primeru izvajalec uporabniku zagotovi posebne vrečke brezplačno, uporabnik pa poravnava strošek storitve enako, kot da bi uporabljal ustrezen zabojnik. Izvajalec je uporabniku dolžan mesečno brezplačno zagotoviti toliko vrečk, kot je mesečno predvideno število odvozov, volumen posamezne vrečke pa ne se biti manjši od 85% volumna ustreznega zabojnika, za katerega poravnava stroške storitve.
(2) V primeru občasnega povečanja količine mešanih komunalnih odpadkov so uporabniki le-te dolžni odložiti v posebne plastične vrečke za odpadke in jih na dan odvoza dostaviti na odjemno mesto. Izvajalec je dolžan prevzeti te odpadke le, če so odloženi v posebne plastične vrečke, ki jih uporabnik kupi pri izvajalcu.
(3) Izjemoma odlagajo odpadke v posebne plastične vrečke za mešane komunalne odpadke tudi:
– enočlanska gospodinjstva,
– lastniki objektov, ki so namenjeni občasni uporabi.
(4) Uporabniki iz prejšnjega odstavka si morajo letno zagotoviti naslednje število vrečk za zbiranje posameznih vrst odpadkov:
– 1-člansko gospodinjstvo – 9 vrečk
– lastniki objektov, ki so namenjeni občasni uporabi – 9 vrečk na posamezno hišno številko.
(5) Uporabniki morajo kupiti vrečke najkasneje do 31. 1. za tekoče koledarsko leto.
(6) Uporabniki morajo plastične vrečke za odpadke na dan odvoza dostaviti na prevzemno mesto.
(7) Navedeni uporabniki so dolžni ločeno zbirati tudi odpadno embalažo v posebnih prosojnih vrečkah, ki jih morajo na dan odvoza dostaviti na odjemno mesto. V območjih, kjer je tovrstnih objektov več, se uporabniki lahko dogovorijo za odlaganje v ustrezne skupne zabojnike.
(8) V navedenih primerih se po načelu »od vrat do vrat« zbirajo odpadna embalaža in mešani komunalni odpadki, papir pa se ločeno zbira na ekoloških otokih v za to namenjenih zabojnikih.
IX. FINANCIRANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
44. člen
(viri financiranja storitev javne službe)
Viri financiranja storitev javne službe so:
– plačila uporabnikov za storitev javne službe po veljavnih cenah storitev javne službe,
– sredstva od prodaje ločenih frakcij (primernih za predelavo),
– drugi viri, določeni s predpisom lokalne skupnosti ali zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetim predpisom.
X. DOLOČANJE CENE IN OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE
45. člen
(stroški in cena javne službe)
(1) Ceno storitev javnih služb plačujejo vsi povzročitelji odpadkov. Ceno storitev se zaračunava in plačuje mesečno.
(2) Cena storitev javnih služb se oblikuje v skladu s predpisi Republike Slovenije, ki urejajo področje metodologije za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(3) Ceno storitev javnih služb so na podlagi obveznosti, določenih z zakonom in tem odlokom, dolžni plačevati vsi povzročitelji, ki so po tem odloku dolžni zbirati odpadke, ne glede na to, ali odpadke odlagajo ali ne in ne glede na vrsto oziroma način odvoza odpadkov.
(4) Obveznost plačevanja cene storitev javnih služb nastane za povzročitelja:
− z dnem začetka izvajanja javne službe,
− z dnem začetka uporabe stanovanjskega objekta,
− z dnem začetka uporabe počitniškega objekta,
− z dnem pridobitve poslovnega objekta v last, posest, uporabo, najem ali upravljanje oziroma,
− z dnem začetka izvajanja poslovne dejavnosti.
(5) Sklep o višini cen na predlog izvajalca sprejme Občinski svet Občine Gornji Petrovci.
46. člen
(obveznost plačila)
(1) Stroške storitev javne službe so dolžni plačevati vsi uporabniki, za katere je organizirana storitev javne službe. V primeru, da v večstanovanjskih objektih več uporabnikov skupaj uporablja isti zabojnik oziroma se uporabljajo skupni zabojniki na območjih z več objekti, namenjenih občasni rabi, se strošek storitve odvoza razdeli glede na število uporabnikov.
(2) Obveznost plačila storitev javne službe nastane za uporabnike z dnem, ko začne izvajalec opravljati storitve na njihovem območju ali ko uporabniki pričnejo uporabljati stanovanje, počitniški objekt ali poslovne prostore.
(3) V primeru dokazane nepretrgane odsotnosti, daljše od treh mesecev (službeno potovanje, delo v tujini, bolnišnično zdravljenje in podobno), se uporabniku storitve javne službe za obdobje odsotnosti ne zaračunava. V takih primerih mora upravičenec svoji vlogi za oprostitev plačila, priložiti uradni dokument, iz katerega je razviden vzrok ter trajanje odsotnosti. Po poteku časa trajanja odsotnosti, kot jo določa uradni dokument, izvajalec ponovno začne zaračunavati storitev javne službe.
47. člen
(spremembe podatkov, ki vplivajo na obračun)
(1) Uporabniki so dolžni izvajalcu posredovati točne podatke o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun storitev javne službe (ime in naslov, dejavnost, število oseb, velikost zabojnika, nakup vrečk za mešane komunalne odpadke) ter izvajalca v roku 15 dni po nastali spremembi obveščati o vseh spremembah teh podatkov.
(2) Za evidenco podatkov o vrsti in prostornini zabojnika za odpadke ter njihovi lokaciji skrbi izvajalec.
48. člen
(pridobivanje podatkov, ki vplivajo na obračun)
(1) Če uporabnik v roku 15 dni od nastale spremembe izvajalcu ne sporoči potrebnih podatkov za obračun ravnanja z odpadki, ima izvajalec pravico pridobiti podatke iz uradnih evidenc.
(2) Izvajalec mora najmanj enkrat letno obnavljati podatke o številu uporabnikov na posameznem naslovu.
49. člen
(določitev plačnika storitev ravnanja z odpadki)
Lastniki, ki oddajo v najem stanovanjske ali druge prostore, so dolžni določiti, kdo bo plačnik storitev ravnanja z odpadki, in ob prijavi ali spremembi najemnika o tem takoj obvestiti izvajalca. Če tega ne storijo, stroški odvoza komunalnih odpadkov do dne, ko izvajalec prejme obvestilo, bremenijo lastnika nepremičnine.
XI. VRSTA OBJEKTOV IN OPREME, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
50. člen
(infrastruktura v lasti občine)
Gospodarske javna infrastruktura lokalnega pomena, potrebna za izvajanje javne službe, v lasti občine je:
– zemljišča prevzemnih mest na javnih površinah v lasti občine.
– zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij v zbiralnicah (varianta A – glej 18. čl. (2))
51. člen
(oprema izvajalca javne službe)
Oprema, potrebna za izvajanje javne službe, v lasti izvajalca je:
– vozila za prevoz vseh vrst odpadkov,
– delovni stroji,
– vozilo (premična zbiralnica) za prevoz nevarnih frakcij,
– zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij v zbiralnicah (varianta B – glej 18. čl. (2))
– oprema za prevzemaje kosovnih odpadkov,
– vozila in naprave za pranje zabojnikov,
– posode za ločeno zbiranje na izvoru na prevzemnih mestih,
– druga oprema, potrebna za izvajanje javne službe.
XII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
52. člen
(izvajanje nadzora)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja pristojni občinski inšpekcijski organ, če zakon ne določa drugače.
(2) Izvajalec je dolžan ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom.
(3) V primeru neupoštevanja določil tega odloka, mora izvajalec uporabniku izreči opozorilo, o nadaljnjih kršitvah pa obvestiti pristojni občinski inšpekcijski organ.
XIII. KAZENSKE DOLOČBE
53. člen
(kršitve izvajalca)
(1) Z globo 3.000,00 EUR se za prekršek sankcionira izvajalec če:
– ne zagotavlja ločenega zbiranja komunalnih odpadkov, kot to določa 9. in 17. člen tega odloka,
– ne čisti in ne vzdržuje ekoloških otokov, kot to določa 19. člen tega odloka,
– ne vodi evidence ekoloških otokov, kot določa 21. člen tega odloka,
– ne organizira enkrat letno zbiranja nevarnih odpadkov, kot to določa 24. člen tega odloka,
– ne organizira enkrat letno zbiranja kosovnih odpadkov, kot to določa 25. člen tega odloka,
– ne izvaja stalnega nadzora nad ekološkimi otoki, kot to določa tretji odstavek 26. člena tega odloka,
– ne opravi odvoza odpadkov najkasneje v dveh delovnih dneh po prenehanju višje sile, kot to določa 27. člen tega odloka,
– ne vrši minimalnega števila odvozov odpadkov, kot to določa četrti odstavek 26. člena tega odloka,
– ne spoštuje določila 29. člena tega odloka,
– ne vodi registra prevzemnih mest, kot to določa 33. člen tega odloka.
(2) Z globo 1.500,00 EUR se sankcionira odgovorna oseba izvajalca, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
54. člen
(kršitve uporabnikov – pravne osebe)
(1) Z globo 1.500,00 EUR se za prekršek sankcionira uporabnik – pravna oseba:
– če se ne vključi v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, kot to določa 6. člen tega odloka,
– če odpadkov ne zbira ločeno, kot to določata 9. in 10. člen tega odloka,
– če ne sklene pogodbe za odvoz komunalnih odpadkov, kot to določa 39. člen tega odloka,
– če kot pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ne sklene posebne pogodbe s pooblaščenim prevzemnikom nevarnih odpadkov za zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov, kot to določa peti odstavek 24. člena tega odloka,
– če odloži odpadke izven za to določenih odlagališč oziroma za to določenih krajev, kot to določa 28. člen tega odloka,
– če ne posreduje točnih podatkov o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun storitev javne službe ter izvajalca sproti ne obvešča o spremembah teh podatkov, kot to določa 47. člen tega odloka.
(2) Z globo 400,00 EUR se sankcionira tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Z globo 1.000,00 EUR se sankcionira uporabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
55. člen
(kršitve uporabnikov – fizične osebe)
(1) Z globo 500,00 EUR se za prekršek sankcionira uporabnik – fizična oseba:
– če se ne vključi v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, kot to določa 6. člen tega odloka,
– če kot povzročitelj začasne ovire na dovozu k prevzemnemu mestu ne zagotovi ustreznega zbiranja odpadkov na začasnem prevzemnem mestu, kot to določa 16. člen tega odloka,
– če odpadkov ne zbira ločeno, kot to določata 9. in 10. člen tega odloka,
– če po opustitvi začasnih odjemnih mest le-teh takoj ne sanira in očisti, kot to določa 12. člen tega odloka,
– če po izpraznitvi zabojnika le-tega isti dan ne vrne na zbirno mesto oziroma si ne zagotovi ustreznega števila vrečk, kot to določa 13. člen tega odloka,
– če ne odlaga ločeno zbranih odpadkov v namenske zabojnike na »ekoloških otokih« skladno z navodili izvajalca, kot to določa 18. člen tega odloka,
– če odloži odpadke izven za to določenih odlagališč oziroma za to določenih krajev, kot to določa 28. člen tega odloka,
– če ne vzdržuje reda in čistoče na zbirnih oziroma prevzemnih mestih, kot to določa 36. člen tega odloka,
– če sežiga komunalne odpadke v nasprotju z določili 35. člena tega odloka,
– če v namenske zabojnike za posamezno vrsto komunalnih odpadkov odlaga komunalne odpadke, ki ne sodijo v ta zabojnik, kot to določa 40. člen tega odloka,
– če si ne zagotovi ustreznega števila vrečk, kot to določa četrti odstavek 43. člena tega odloka.
56. člen
(kršitve organizatorjev javnih prireditev)
(1) Z globo 800,00 EUR se za prekršek sankcionira organizator kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, če ne poskrbi za odpadke in za čiščenje prostora in odvoz odpadka po končani prireditvi, kot to določa 41. člen tega odloka.
(2) Z globo 300,00 EUR se za prekršek prejšnjega odstavka tega člena sankcionira odgovorna oseba organizatorja prireditve.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
57. člen
(1) Pristojni občinski organi občine po uveljavitvi tega odloka sprejmejo vse potrebne akte za podelitev koncesije iz prvega odstavka 7. člena tega odloka.
(2) Prvi odstavek 7. člena tega odloka se začne uporabljati s sklenitvijo koncesijske ali druge ustrezne pogodbe. Do takrat pa je izvajalec javne službe v skladu s sklenjeno pogodbo Saubermacher Komunala Murska Sobota d.o.o..
(3) Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 5/07).
58. člen
(1) Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov po 10. členu tega odloka se uvede v roku 1 leta od začetka veljavnosti tega odloka.
(2) Izvajalec prvih 6 mesecev od uvedbe ločenega zbiranja komunalnih odpadkov uporabnike, ki ravnajo v nasprotju s tem odlokom pisno opozarja na nepravilno ravnanje.
Št. 007-0002/2010-14
Petrovci, dne 4. oktobra 2010
Župan
Občine Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti