Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2010 z dne 12. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2010 z dne 12. 10. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4304. Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)
4305. Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4306. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4307. Uredba o postopku notificiranja zahtev za storitve
4308. Uredba o državnem prostorskem načrtu za izvennivojsko križanje glavne in regionalne železniške proge z glavno cesto Šentjur–Mestinje v Grobelnem

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4309. Splošni akt o spodbujanju pogodbenega urejanja skupne uporabe lastnine in zmogljivosti elektronskih komunikacijskih omrežij
4310. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati
4311. Spremembe Sezama zdravil za uporabo v humanitarni medicini, za katera je bilo od 10. novembra 2008 do 2. oktobra 2009 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet
4312. Spremembe Seznama zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati

OBČINE

Ajdovščina

4313. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve

Benedikt

4314. Odlok o rebalansu II proračuna Občine Benedikt za leto 2010

Brezovica

4315. Poslovnik občinskega sveta
4316. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice

Dravograd

4317. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2010 – rebalans

Gornji Petrovci

4318. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2010

Horjul

4319. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2009
4320. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Horjul

Ilirska Bistrica

4331. Razpis naknadnih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica

Lendava

4321. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za motodrom, golf center in hotelski kompleks v Občini Lendava

Luče

4322. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Luče za leto 2010

Nova Gorica

4323. Sklep II o delitvi terjatev za sredstva v upravljanju in sredstev gospodarske javne infrastrukture za opravljanje GJS oskrbe s pitno vodo in GJS odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda

Polzela

4324. Rebalans proračuna Občine Polzela za leto 2010

Sevnica

4325. Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega načrta za pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici

Šmartno pri Litiji

4326. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji
4327. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razširitev ureditvenega območja Šmartno sever ŠS 2
4328. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Trebnje

4329. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje

Zavrč

4330. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P24 – R1, Zavrč, Športni park Zavrč

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

125. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BKWIDO)
126. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Arabsko republiko Egipt o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, s protokolom (BEGIDO)
127. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Katar o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, s protokolom (BQAIDO)
128. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Singapur o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, s protokolom (BSGIDO)
129. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (BMNSVN)
130. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BMKVTP)
131. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BALVTP)
132. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BLAVTP)

Ministrstvo za zunanje zadeve

133. Obvestilo o začetku veljavnosti Sprememb Priloge 1 k Okvirnemu sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o izvajanju slovensko-švicarskega programa sodelovanja za zamanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji

Popravki

134. Popravek Obvestila o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Azerbajdžanske republike o sodelovanju na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij
AAA Zlata odličnost