Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010

Kazalo

4333. Uredba o informacijah o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki so na voljo potrošnikom ob nakupu novih osebnih vozil, stran 12249.

Na podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o informacijah o varčni porabi goriva in emisijah CO(2), ki so na voljo potrošnikom ob nakupu novih osebnih vozil
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa vsebino informacij in način obveščanja potrošnikov o varčni porabi goriva in emisijah CO(2) za nova osebna vozila, ki se ponujajo za prodajo ali najem na območju Evropske unije, v skladu z Direktivo 1999/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 1999 o informacijah o ekonomičnosti porabe goriva in emisijah CO(2), ki so na voljo potrošnikom v zvezi s trženjem novih osebnih vozil (UL L št. 12 z dne 18. 1. 2000, str. 16), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1137/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek, določen v členu 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Prvi del (UL L št. 311 z dne 21. 11. 2008, str. 1).
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. »distribucija preko elektronskih naprav« je prenos podatkov preko elektronskih naprav, ki so namenjene shranjevanju ali obdelavi podatkov (vključno z digitalno kompresijo), ter se v celoti prenašajo preko žice, radia, optičnih naprav ali drugih elektromagnetnih naprav;
2. »dobavitelj« je proizvajalec osebnih vozil oziroma njegov zakoniti zastopnik s sedežem v Evropski uniji, če pa proizvajalec ali njegov zakoniti zastopnik nima sedeža v Evropski uniji, pa uvoznik oziroma pravna ali fizična oseba, ki daje prvič na trg novo osebno vozilo neodplačno ali proti plačilu;
3. »elektronski, magnetni ali optični shranjevalnik podatkov« je katerokoli orodje, na katerem se lahko elektronsko evidentirajo informacije in ki služi kot informacijsko orodje javnosti;
4. »model« je trgovski opis znamke, tipa osebnega vozila in, če je mogoče in primerno, variante in izvedenke osebnega vozila;
5. »novo osebno vozilo« je katerokoli osebno vozilo, predhodno neprodano osebi, ki ga je kupila za drugačen namen kakor za prodajo ali dobavo tega vozila;
6. »osebno vozilo« je motorno vozilo kategorije M(1) v skladu s predpisi o ES-homologaciji vozil;
7. »oznaka o varčni porabi goriva in emisijah CO(2)« je oznaka, ki vsebuje informacije o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih emisijah CO(2) vozila ter je na vozilo nameščena ali pa se nahaja v radiu 50 cm od vozila;
8. »priročnik o varčni porabi goriva in emisijah CO(2)« je zbirka podatkov o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih emisijah CO(2) za vsak model na trgu novih osebnih vozil;
9. »prodajno mesto« je prostor, kjer so nova osebna vozila razstavljena ali ponujena za prodajo ali najem strankam, kot je avtomobilski razstavni salon, prostor na prostem ali sejem, na katerem so nova osebna vozila predstavljena javnosti;
10. »prodajalec« je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki novo osebno vozilo prodaja ali daje v najem končnemu uporabniku;
11. »promocijsko gradivo« je vsaka oblika informacij, ki se uporablja pri trženju, prodaji ali najemu novih osebnih vozil;
12. »potrdilo o skladnosti« je pisna izjava, ki jo izda proizvajalec osebnega vozila ali njegov zakoniti zastopnik in z njo jamči, da je vozilo skladno s homologiranim tipom ter kot tako opredeljeno v predpisih o ugotavljanju skladnosti vozil;
13. »tip«, »varianta« in »izvedenka« so različna vozila posamezne znamke, ki jih v skladu predpisi o ugotavljanju skladnosti vozil navede proizvajalec in so enkratno opredeljeni z alfanumeričnimi znaki za tip, varianto in izvedenko;
14. »uradna poraba goriva« je vrednost porabe goriva, pridobljena iz podatkov za posamezno osebno vozilo, ki so bili ugotovljeni pri homologaciji osebnega vozila skladno s predpisi o ugotavljanju skladnosti vozil, in je navedena v prilogi certifikata o ES-homologaciji vozil ali v ES-potrdilu o skladnosti. Če je več variant oziroma izvedenk uvrščenih pod en sam model, vrednost porabe goriva, ki se navede za ta model, temelji na varianti oziroma izvedenko z najvišjo uradno porabo goriva v tej skupini;
15. »uradne specifične emisije CO(2)« so vrednosti emisij CO(2) za posamezno osebno vozilo, izmerjene v skladu s predpisi o ES-homologaciji vozil ali o ugotavljanju skladnosti vozil. Če je več variant oziroma izvedenk uvrščenih pod en sam model, vrednosti, ki se navedejo za emisije CO(2) za ta model, temeljijo na varianti oziroma izvedenki z najvišjimi emisijami CO(2) v tej skupini;
16. »znamka vozila« je znamka proizvajalca, ki je navedena v ES-potrdilu o skladnosti in v certifikatu o ES-homologaciji vozil.
II. OZNAKA O VARČNI PORABI GORIVA IN EMISIJAH CO(2)
3. člen
(1) Dobavitelj za vsak nov model osebnega vozila, ki se nahaja na prodajnem mestu, izdela oznako o varčni porabi goriva in emisijah CO(2) v skladu s prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe, in jo posreduje prodajalcu.
(2) Prodajalec oznako iz prejšnjega odstavka namesti na levo sprednje stransko steklo vsakega novega modela osebnega vozila, ki se nahaja na prodajnem mestu, ali jo razstavi v radiu 50 cm od vozila.
(3) Vzorec oznake o varčni porabi goriva v elektronski obliki objavi ministrstvo, pristojno za okolje, na svoji spletni strani.
III. PRIKAZ PLAKATA OZIROMA ZASLONA
4. člen
(1) Prodajalec za vsa nova osebna vozila, ki se nahajajo na prodajnem mestu, na vidnem mestu prikaže plakat oziroma zaslon v skladu s prilogo 2, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Prodajalec plakat oziroma zaslon iz prejšnjega odstavka dopolni vsakih šest mesecev, v času med dvema dopolnitvama pa se podatki iz priloge 2 te uredbe za vsa nova osebna vozila dodajajo na konec seznama prikazov na plakatu oziroma zaslonu.
IV. PROMOCIJSKO GRADIVO
5. člen
(1) Dobavitelj mora zagotoviti, da promocijsko gradivo, ki oglašuje model, vključno z elektronskimi, magnetnimi in optičnimi shranjevalniki ter objavami na svetovnem spletu, vsebuje podatke o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih emisijah CO(2 )za modele, na katere se nanaša, v skladu s prilogo 3, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Dobavitelj mora zagotoviti, da so podatki iz prejšnjega odstavka potrošniku dostopni na svetovnem spletu, ko je novo vozilo prvič ponujeno v prodajo ali najem.
V. PRIROČNIK O VARČNI PORABI GORIVA IN EMISIJAH CO(2)
6. člen
(1) Dobavitelj na svoje stroške enkrat letno pripravi priročnik o varčni porabi goriva in emisijah CO(2) (v nadaljnjem besedilu: priročnik) v tiskani ali elektronski obliki.
(2) Dobavitelj pripravi priročnik v skladu s prilogo 4, ki je sestavni del te uredbe, in posreduje izvod priročnika v tiskani ali elektronski obliki prodajalcem in ministrstvu, pristojnemu za okolje.
(3) Dobavitelj objavi priročnik v elektronski obliki na svoji spletni strani.
7. člen
Prodajalec mora zagotoviti, da je zadnja izdaja priročnika v tiskani ali elektronski obliki brezplačno dostopna potrošnikom na njegovem prodajnem mestu najpozneje v enem mesecu po njeni izdaji.
VI. NADZOR
8. člen
Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo tržni inšpektorji.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
9. člen
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje dobavitelj, ki je pravna oseba, če:
– ne izdela in ne posreduje oznake o varčni porabi goriva in emisijah CO(2) v skladu s prvim odstavkom 3. člena te uredbe,
– ne zagotovi, da promocijsko gradivo vsebuje predpisane podatke v skladu s prvim odstavkom 5. člena te uredbe,
– ne zagotovi dostopnosti predpisanih podatkov potrošniku v skladu z drugim odstavkom 5. člena te uredbe,
– ne pripravi, ne posreduje in ne objavi priročnika v skladu s 6. členom te uredbe.
(2) Z globo od 3.000 do 35.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje prodajalec, ki je pravna oseba, če:
– ne namesti oziroma razstavi oznake o varčni porabi goriva in emisijah CO(2) v skladu z drugim odstavkom 3. člena te uredbe,
– ne prikaže in dopolni plakata oziroma zaslona v skladu s 4. členom te uredbe,
– ne zagotovi, da je zadnja izdaja priročnika na voljo potrošnikom v skladu s 7. členom te uredbe.
(4) Z globo od 3.000 do 35.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(5) Z globo od 1.200 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega in tretjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika.
VIII. KONČNI DOLOČBI
10. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o obveščanju potrošnikov o varčni rabi goriv in emisijah CO(2) iz novih osebnih vozil (Uradni list RS, št. 86/03, 133/03, 41/04 – ZVO-1 in 43/04), ki pa se uporablja do dneva začetka uporabe te uredbe.
11. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 18. maja 2011.
Št. 00719-36/2010
Ljubljana, dne 7. oktobra 2010
EVA 2010-2511-0077
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti