Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010

Kazalo

4368. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Sušilnica, stran 12339.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in na osnovi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03 in 53/10) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Sušilnica
1. člen
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Sušilnica.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev
V večjem delu območja obdelave trenutno velja Ureditveni načrt Sušilnice (Uradni list RS, št. 99/02, 64/06, 105/08), v nadaljevanju URN. V vzhodnem delu veljajo Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Sušilnica (Uradni list RS, št. 105/08), v nadaljevanju SD URN, ki so URN v tem delu preklicale in nadomestile.
Predmetne spremembe in dopolnitve bodo preklicale določila URN v delu, kjer le-ta velja ter spremenile in dopolnile mejo in določila SD URN.
Pobudo za izdelavo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta podaja lastnik parcel v območju urejanja (investitor). Predvidena gradnja objekta kot si jo je zamislil investitor ni mogoča, spremembe so izven dopustnih toleranc, ki jih predvideva URN, zato se pripravijo spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta, da bo na ta način pridobljena pravna podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo novih objektov.
Namen oziroma cilj naloge je izdelava SD URN z vsebino, ki je zakonsko predpisana, in ki bo verificirana na občinskem svetu, h kateri bodo pridobljena pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora. Sprejeti odlok o SD URN bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene gradnje in ureditve.
Območje obdelave predstavljajo zemljišča znotraj območja URN in njegovih SD URN, in sicer zajemajo parcele s parcelnimi številkami in njihovimi deli: 427/20 – del, 429/1 – del, 429/4 – del, 429/6, 429/7 – del in 437/9 – del, vse k.o. Stari trg.
Pravna podlaga za izdelavo SD URN sta:
– Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09) in
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
S tem sklepom se opredelijo vsebina in obseg SD URN, postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge.
3. člen
Območje SD URN
Ureditveno območje predstavljajo zemljišča znotraj območja URN in njegovih SD URN, in sicer zajemajo parcele s parcelnimi številkami in njihovimi deli: 427/20 – del, 429/1 – del, 429/4 – del, 429/6, 429/7 – del in 437/9 – del, vse k.o. Stari trg. Velikost območja SD URN je ca. 0,25 ha, natančno pa bo določeno v dopolnjenem osnutku, in sicer tako, da bo obsegalo vse površine, na katerih je načrtovana gradnja, vključno s površinami, potrebnimi za nemoteno delovanje na območju ter površne, ki so potrebne le v času izvajanja del.
Območje ni v varstvenem pasu zalog pitne vode. Obravnavano območje leži v neposredni bližini poplavnega območja reke Suhodolnice.
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi SD URN
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, sektor za upravljanje in vzdrževanje cest, Območje Maribor, UL. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
4. RS, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Podbreška cesta 20, 2000 Maribor
6. Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec
7. Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Partizanska 12, 2380 Slovenj Gradec
8. Telekom Slovenije PE Maribor, Titova cesta 38, 2000 Maribor
9. Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetova cesta 12, 2380 Slovenj Gradec
10. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Krekova 17/II, 2000 Maribor.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. člen
Način pridobivanja strokovnih rešitev
Podlaga za izdelavo SD URN je strokovna podlaga, ki jo je izdelalo podjetje ZUM urbanizem, planiranje in projektiranje d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor pod številko 10034, september 2010, usklajena s smernicami nosilcev urejanja prostora.
6. člen
Roki za pripravo SD URN
Priprava dopolnjenega osnutka SD URN je predvidena v dveh mesecih po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora.
Sprejem predloga SD URN je predviden eno leto po pripravi osnutka SD URN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD URN
Investitor izdelave SD URN je lastnik parcel v območju urejanja, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
8. člen
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, http://www.slovenjgradec.si.
Št. 350-9/2010
Slovenj Gradec, dne 21. septembra 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti