Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010

Kazalo

4342. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za izgradnjo obvoznice Gorenja vas, stran 12265.

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 7. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 22. redni seji dne 29. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za izgradnjo obvoznice Gorenja vas
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
(1) S tem odlokom se, ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 48/10), sprejme občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena za izgradnjo obvoznice Gorenja vas (v nadaljnjem besedilu: podrobni načrt).
(2) Podrobni načrt je izdelalo podjetje Prostorsko načrtovanje Aleš Mlakar s.p., Ljubljana, pod številko projekta 14/09, julija 2010.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa območje podrobnega načrta, vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora, načrt parcelacije, rešitve prostorskih ureditev, pogoje glede prilagoditve gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve ter dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so pojasnjene in grafično prikazane v podrobnem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Občini Gorenja vas - Poljane.
II. OPIS IN OBMOČJE PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(opis prostorske ureditve)
(1) Obvoznica Gorenja vas poveže krožno križišče cest R1–210 in R2–407 vzhodno od Gorenje vasi in traso ceste R1–210/1111 zahodno od Gorenje vasi. Obvoznico v dolžini 600 m se umesti v prostor, ki ga omejuje struga Poljanske Sore na južni strani in strnjena pozidava na severni strani. Na zahodnem izteku se obvoznico naveže na Poljansko cesto in v osrednjem delu na območje obstoječega parkirišča v središču naselja.
(2) Uredijo se spremljajoči objekti in prostorske ureditve: površine za pešce, avtobusni postajališči, ukrepi za umirjanje prometa, objekti za odvajanje voda, protihrupne ograje, podporni zidovi, varnostne in varovalne ograje, prilagoditve brvi in krajinsko arhitekturne ureditve.
(3) Severno vzdolž obvoznice se uredijo nadomestne in nove površine za mirujoči promet, povezave za pešce ter parkovna poteza.
(4) Na desnem bregu Poljanske Sore in na območju Gasilske ulice se uredi zidove za zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem vode.
(5) Prestavi in uredi se objekte, vode in naprave okoljske, energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture.
(6) Po zaključeni gradnji se na vseh zemljiščih izven območja izključne rabe prometnih ureditev vzpostavi prvotna raba oziroma nova raba v skladu z ureditvami, določenimi v tem odloku.
4. člen
(obseg območja)
(1) Območje podrobnega načrta obsega površine, na katerih so načrtovane prostorske ureditve s pripadajočimi površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno izvedbo in rabo.
(2) Območje podrobnega načrta obsega parcele oziroma dele parcel v katastrski občini Gorenja vas – Škofja Loka s parcelnimi številkami: 110/1, 110/2, 111/1, 112/1, 157/1, 157/3, 157/6, 161/2, 161/3, 161/4, 161/5, 162/1, 162/2, 162/3, 162/4, 162/5, 162/6, 162/9, 162/10, 162/11, 165, 166/1, 166/2, 168, 170/3, 170/4, 170/13, 172/2, 172/4, 172/5, 173/2, 175/1, 175/4, 177/13, 491/7, 491/8, 491/9, 491/12, 491/13, 492/2, 493/3, 495/1, 495/2, 500/4, 506/7, 507/3, 509/5, 512, 739/1, 739/3, 741/2, 741/3, 741/4, 743/1, 743/3, 743/4, 743/6, 743/10, 1419/2, 1420/2, 1423/1, 1426/6, 1436/3, 1437/2.
(3) Obseg območja podrobnega načrta je razviden iz grafičnega dela podrobnega načrta:
– kot umestitev v prostor na grafičnem načrtu 3: Ureditvena situacija s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji ter prikazom ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave ter
– s tehničnimi elementi za prenos novih mej parcel v naravo na grafičnem načrtu 6: Načrt parcelacije.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
1. Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji
5. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)
(1) Obvoznico Gorenja vas se uredi kot del posodobljenega poteka regionalne ceste R1–210 na odseku 1111 Gorenja vas–Trebija na delu skozi naselje Gorenja vas. Obvoznica je del ukrepov za vzpostavitev sodobne daljinske prometnice, ki širše gledano povezuje gornje Posočje z osrednjo Slovenijo.
(2) Z izločitvijo tranzitnega prometa iz osrednjega dela Gorenje vasi se bistveno izboljšajo bivalni pogoji v naselju. S protihrupnimi ukrepi se preprečijo prekomerni vplivi hrupa na sosednja območja.
(3) Nove parkirne površine prispevajo k izboljšanju mirujočega prometa v celotnem naselju. Z načrtovanimi peš povezavami s sosednjimi območji se ohranja obstoječa prehodnost naselja.
(4) Krajinsko arhitekturne ureditve na stikih s sosednjimi enotami urejanja prostora zagotavljajo vpetost obvoznice v celovit prostor naselja. Ohranja se značilnosti Poljanske Sore, večplastno pomembnega prostora ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
(5) Prostorske ureditvie zagotavljajo enako ali večjo poplavno varnost sosednjih območij.
2. REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN S POGOJI IN USMERITVAMI ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO
6. člen
(trasa obvoznice)
(1) Obvoznica je načrtovana kot dvopasovna cesta s hodnikom za pešce na območju avtobusnih postajališč in prehodov za pešce.
(2) Projektirani prečni profili obvoznice znašajo:
– izven območja križišč 6.50 m, in sicer dva vozna pasova širine 3.00 m, dva robna pasova širine 0.25 m;
– na območju križišč K1 in K2 9.50 m, in sicer dva vozna pasova širine 3.00 m, pas za leve zavijalce širine 3.00 m, dva robna pasova širine 0.25 m;
– hodnik za pešce 1.60 m.
(3) Vertikalni in horizontalni elementi obvoznice so projektirani z upoštevanjem računske hitrosti 70 km/h.
(4) Maksimalni vzdolžni naklon obvoznice znaša 3.0%.
(5) Uredijo se ustrezna prometna signalizacija, prometna oprema ter varovalne in varnostne ograje.
7. člen
(navezave, križišča, uvozi)
(1) Obvoznico se na vzhodnem izteku naveže na križišče K1, krožno križišče cest R1–210 in R2–407, ki je načrtovan po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja krožnega križišča na R1–210, odsek 1110, km 16.180 do km 16.286, R1–210, odsek 1111, km 0.000 do km 0.030 in R2–407, odsek 1144 km 0.000 do km 0.030 v Gorenji vasi (PBL, projektivni biro Lunar, d.o.o., št. projekta 1296, 2007). Ureditev križišča K1 ni predmet tega podrobnega načrta.
(2) Uvoz na obstoječe in novo parkirišče se uredi preko križišča K2 in priključne ceste z voznim pasom širine 6.00 m manipulativne površine parkirišča. Uredi se simetrična razširitev obvoznice za pas levih zavijalcev. Na vzhodnem in severnem kraku križišča K2 se uredi prehoda za pešce. Prehod za pešce preko obvoznice se na podlagi preveritve števila prehodov semaforizira in uredi z dvignjenim sredinskim prometnim otokom.
(3) Uvoz na območje parcele št. 177/13, k.o. Gorenja vas – Škofja Loka, se uredi na jugovzhodnem vogalu parcele s parkirišča vzdolž obvoznice.
(4) Uvoz na območje parcele št. 172/4, k.o. Gorenja vas – Škofja Loka, se uredi na jugozahodnem vogalu parcele s parkirišča vzdolž obvoznice.
(5) Navezavo obvoznice na Poljansko cesto se uredi preko križišča K3 in priključne ceste z dvema voznima pasova širine 2.75 m. Uredi se simetrično razširitev obvoznice za pas levih zavijalcev širine 3.00 m. Preko obvoznice se uredi prehod za pešce z dvignjenim sredinskim prometnim otokom.
(6) Obvoznico se na zahodnem izteku naveže na obstoječo oziroma posodobljeno cesto R1–210/1111.
(7) V km 0,083 in 0,321 se uredita dostopa do zemljišč med Poljansko Soro in obvoznico.
(8) Stanovanjski in poslovni objekti se na obvoznico navežejo preko obstoječega sekundarnega cestnega omrežja.
(9) Zgradi se dostope do zemljišč in objektov, ki v podrobnem načrtu niso opredeljeni, a bodo utemeljeno zahtevani v postopku zaslišanja prizadetih strank.
8. člen
(avtobusni postajališči)
(1) Uredita se avtobusni postajališči:
– postajališče za smer Škofja Loka vzhodno od križišča K2;
– postajališče za smer Trebija zahodno od križišča K2.
(2) Uvozi so projektirani z upoštevanjem računske hitrosti 40 km/h.
(3) Projektirani prečni profil postajališč znaša 5.10 m in sicer postajališče 3.10 m, čakališče 2.00 m.
9. člen
(ukrepi za umirjanje prometa)
Na območju križišč K2 in K3 se uredi sredinske prometne otoke obrobljene s položnim robnikom, zatravljene, na pohodnem delu asfaltirane.
10. člen
(cestni objekti)
Uredi se podporni zid za zagotavljanje stabilnosti cestnega telesa in zavarovanja brežine Poljanske Sore med km 0.487 in 0.674. Pri oblikovanju podpornega zidu se upoštevajo določila 14. člena tega odloka.
11. člen
(odvajanje odpadne padavinske vode)
(1) Odvajanje odpadne padavinske vode iz vozišča in peščevih površin se uredi preko požiralnikov z vtokom pod robnikom, s kanali, lovilci olj in maščob, prepusti v km 0,095, 0,282, 0,440, 0,491 ter iztoki v Poljansko Soro. Odvajanje se uredi v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju padavinskih voda z javnih cest.
(2) Odvajanje odpadne padavinske vode iz parkirišč se uredi preko požiralnikov, s kanali, prepusti, lovilci olj in maščob ter iztoki v Poljansko Soro. Odvajanje se uredi v skladu s predpisi, ki urejajo tehnične in druge pogoje za parkirna mesta za motorna in priklopna vozila ter mesta za njihovo vzdrževanje.
12. člen
(peš promet)
(1) Uredijo se:
– pešpot severno vzdolž obvoznice med km 0,256 in 0,393;
– pešpot na območju ukinjenega dela Gasilske ulice z navezavo na Gorenjevaški trg;
– peš dostopa do obstoječih oziroma rekonstruiranih brvi;
– pločnik od območja križišča K3 proti naselju Vršanj.
(2) Ukine se pešpot preko zemljišča ob objektu Poljanska cesta 89, na parceli št. 161/4, k.o. Gorenja vas – Škofja Loka.
13. člen
(mirujoči promet)
(1) Zaradi gradnje obvoznice odvzeta parkirna mesta se nadomesti vzdolž severnega roba obvoznice, vzhodno in deloma zahodno od križišča K2.
(2) Uredita se novi parkirišči:
– severno vzdolž obvoznice zahodno od križišča K2, z uvozom s priključne ceste na obstoječe parkirišče;
– med obvoznico in objektom Poljanska cesta 87, z enosmernim uvozom s Poljanske ceste zahodno ob objektu in dvosmernim uvozom s Poljanske ceste vzhodno ob objektu.
14. člen
(krajinsko arhitekturne ureditve)
(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja vsebuje načrt krajinske arhitekture. Načrt vsebuje oblikovalske rešitve v zvezi s preoblikovanjem reliefa ter rešitve v zvezi z urejanjem in ozelenitvijo prostih površin v obcestnem ter obvodnem prostoru. Zagotovi se krajinsko oblikovan obcestni prostor z upoštevanjem ustrezne členjenosti, razmestitve vegetacijskih prvin in oblikovanja grajenih struktur.
(2) Nasipne brežine ceste se uredi z naklonom 1:1.5. Brežine se oblikuje z blagim prehodom v okoliški teren in prilagodi obstoječim morfološkim značilnostim terena. Nasip na vodni strani ceste se protierozijsko zaščiti z zložbo iz lomljenca ali na drug ustrezen način. Brežine se utrdi, humusira in zatravi na način, da zaščita ni vidna. Pri utrjevanju brežin se morebitne betonske podpornike in podporne zidove obloži oziroma oblikuje z naravnimi kamnitimi zložbami.
(3) Podporni zid iz 10. člena tega odloka se obloži z naravnim kamenjem. Pred zidom se uredi erozijsko odporno skalnato zložbo v obliki horizontalno razgibane rečne terase širine od 1.50 do 2.00 m. Vrh skalne zložbe se uredi na višini 0.75 m nad gladino srednje vode. Skalne bloke se medsebojno utrdi z betonom, stikov se ne fugira. Med skalnimi bloki se uredijo jezbice. Na območju terase se zagotovi rastiščne pogoje za zasaditev drevesne in grmovne vegetacije – uredi žepe za zadrževanje zemljine in mulja. Podtaknjence se zasaja v žepe v šopih, vsaj 0.50 m nad gladino srednje nizke vode.
(4) Ohrani se vsa vitalna drevesna in grmovna vegetacija, katere odstranitev ni nujno potrebna zaradi gradnje ceste in spremljajočih ureditev. Vegetacijo se v času gradnje ustrezno zaščiti.
(5) Drevje, ki ga je treba odstraniti, se odstrani po pridobitvi dovoljenja za poseg v prostor. Pred začetkom del se označi območje posega. Drevje za posek označi in evidentira krajevno pristojni delavec Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Kranj.
(6) Vzdolž Poljanske Sore se ohranjajo naravne značilnosti obvodnega prostora. Po končani gradnji se sanira morebitne poškodbe obstoječe vegetacije. Nova zasaditev se izvede z avtohtonimi, lokalnim rastiščnim razmeram prilagojenimi drevesnimi in grmovnimi vrstami, pri čemer se zagotovi ustrezno vertikalno zgradbo oziroma zastopanost vseh vegetacijskih slojev obvodnega pasu.
(7) Prepreči se razrast invazivnega rastlinstva v času gradbenih del in po njihovem zaključku. V primeru pojavljanja teh rastlin se jih v obdobju vsaj treh let po zaključku del vsaj dvakrat letno s koreninami vred ročno odstrani.
(8) Vzdolž severnega roba obvoznice se uredi parkovna poteza z otroškim igriščem. Prostor neposredno ob cesti se izdatno zasadi z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo. Vzdolž parkirišč se zasadi drevorede.
(9) Pri oblikovanju protihrupnih ograj se upoštevajo lokalne značilnosti območja. Zagotovi se ustrezno členjenost ograj. Uporabi se lokalno značilen material (les, kamen). Ograje se na zunanji strani ceste ozeleni in obsadi.
(10) Območja obstoječe ceste in drugih utrjenih površin, ki ne služijo več svojemu namenu, se razgradi in zatravi oziroma na njih vzpostavi raba skladna z okoliškim prostorom.
15. člen
(navezavi in preureditev brvi)
(1) Navezavo na brv v km 0,151 se uredi upoštevajoč projekt Rekonstrukcija N'škove brvi čez reko Soro v Gorenji vasi (ARCH design d.o.o., št. projekta 05/05–96, 2007). Sama rekonstrukcija brvi ni predmet tega podrobnega načrta.
(2) Brv v km 0,485 se preuredi, vključno z izvedbo novega opornika. Kolikor se v nadaljnjih fazah načrtovanja izkaže preureditev te brvi kot neizvedljiva ali nesmotrna rešitev, se jo nadomesti z novo brvjo oblikovano z upoštevanjem lokalnih značilnosti in sodobnih principov stroke.
16. člen
(rušitve objektov)
Porušijo se naslednji objekti s spremljajočimi pomožnimi objekti, vse k.o. Gorenja vas – Škofja Loka:
– poslovno stanovanjski objekt Gasilska ulica 3, parc. št. 491/9, 491/12, 491/13 in 493/3;
– stanovanjski objekt Gasilska ulica 4, parc. št. 495/1 in 495/2;
– stanovanjski objekt Gasilska ulica 6, parc. št. 172/2, 172/4, 172/5 in 170/13;
– poslovno stanovanjski objekt Gasilska ulica 10, parc. št. 166/2.
17. člen
(gradnja enostavnih objektov)
V območju podrobnega načrta se v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov glede na zahtevnost objektov, dovoli postavitev enostavnih objektov:
– pomožnih objektov – ut, ograj in pomožnih infrastrukturnih objektov,
– začasnih objektov,
– spominskih obeležij,
– urbane opreme ter
– dela, ki se štejejo za redna vzdrževalna dela in investicijska vzdrževalna dela.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRILAGODITVE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
18. člen
(skupne določbe)
(1) Pred izvedbo posegov na območju prostorskega načrta se določi natančno lego vseh okoljskih, energetskih in elektronsko komunikacijskih objektov in naprav, se jih zakoliči in ustrezno zaščiti.
(2) Projektiranje in gradnja okoljske, energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture poteka v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, če niso v nasprotju s tem odlokom.
(3) Prestavitve ali novogradnje okoljske, energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture se v primeru izvedbe v cestnem telesu umesti v hodnik za pešce ali bankino. Izjema so prečkanja obvoznice ter kanalizacijsko omrežje za odpadno padavinsko vodo s cestišča.
(4) Prestavitve ali novogradnje okoljske, energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture se umešča izven območja kulturne dediščine in območij ohranjanja narave. Izjema so ureditve izpustov voda v Poljansko Soro. Križanja infrastrukture se izvedejo tako, da ne prizadenejo kulturne dediščine in prvin ohranjanja narave.
(5) Gradnja okoljske, energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture poteka usklajeno z gradnjo obvoznice. Vnaprejšnje ureditve infrastrukture se izvedejo na način, da se omogoči kasnejšo nemoteno izvedbo vseh posegov po tem odloku.
(6) V času gradnje in po njej se zagotovi nemoteno komunalno, energetsko in elektronsko komunikacijsko oskrbo okoliških objektov.
19. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Preuredi se vodovodno omrežje v delu, kjer poteka po ali tik ob obvoznici.
(2) Vodovodno omrežje na območju parkirišč in ostalih javnih površin se ustrezno zaščiti oziroma preuredi.
(3) Ukinejo se vodovodni priključki porušenih objektov.
20. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Preuredi se kanalizacijsko omrežje za odpadno komunalno vodo v delu, ki poteka po ali tik ob obvoznici.
(2) Kanalizacijsko omrežje na območju parkirišč in ostalih javnih površin se ustrezno zaščiti oziroma preuredi.
(3) Po potrebi se izvedejo višinske in statične preureditve jaškov in kanalov.
(4) Načrtovano kanalizacijsko omrežje za odvajanje padavinske vode s prometnih in drugih utrjenih površin znotraj naselja se zgradi z upoštevanjem načrtovane prometne ureditve in drugih infrastrukturnih vodov.
21. člen
(električno omrežje)
(1) Zaradi rušitve objektov se preuredi elektroenergetsko omrežje.
(2) V fazi izdelave projektne dokumentacije se pri upravljavcu elektroenergetskega omrežja preveri potrebnost zagotovitve kabelske kanalizacije v načrtovani obvoznici za zagotovitev kasnejših elektroenergetskih povezav.
22. člen
(omrežje elektronskih komunikacij)
(1) Preuredi oziroma ustrezno zaščiti se omrežje elektronskih komunikacij v delu, ki poteka po ali tik ob obvoznici.
(2) Traso načrtovanega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij se zgradi v območju severno vzdolž obvoznice in prilagodi prostorskim ureditvam po tem odloku. Dopustna so prečkanja obvoznice.
23. člen
(javna razsvetljava)
(1) Uredi se javna razsvetljava na območju ločilnih otokov, križišč, prehodov za pešce, hodnikov za pešce, pešpoti in parkirišč.
(2) Zagotovi se neodvisno napajanje iz transformatorske postaje oziroma navezavo na obstoječ sistem javne razsvetljave.
(3) Javno razsvetljavo se uredi v skladu s predpisi, ki urejajo mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja in določili 31. člena tega odloka.
24. člen
(odvajanje zalednih voda)
(1) Sistem odvajanja odpadnih padavinskih in zalednih voda se uredi na način, da se te vode pred točkovnim odvajanjem v Poljansko Soro zajemajo v zadrževalniku ločeno od odpadne padavinske vode iz cestišča obvoznice. Pred iztokom se predvidi lovilec olj in maščob.
(2) Za odvajanje odpadnih padavinskih in zalednih voda se uredi nove kanale oziroma prepuste:
– v km 0,095 za odvajanje voda z območja Gasilske ulice;
– v km 0,282 za odvajanje voda v primeru preplavitve obvoznice oziroma odvajanje voda iz osrednjega dela tangiranega območja;
– v km 0,440 za odvajanje voda z območju objekta Poljanska cesta 87;
– v km 0,491 za odvajanje vode z zahodnega dela tangiranega območja, vključno s koritnico in travnatim jarkom vzdolž obvoznice ter prepustom pod priključno cesto.
(3) Prepusta v km 0,282 in 0,440 se uredi v skladu z določili sedmega odstavka 26. člena ter tretjega in četrtega odstavka 32. člena tega odloka.
(4) Preuredi se omrežje padavinske kanalizacije za odvajanje odpadne padavinske in zaledne vode z območja severno od obvoznice. Po potrebi se izvede dodatne prepuste pod obvoznico in preuredi iztočne dele kanalov v Poljansko Soro. Preuredi se:
– kanale od km 0,047 do km 0,207 za odvajanje voda z območja Gasilske ulice in obstoječega parkirišča;
– kanala v km 0,225 in 0,253 za odvajanje voda z osrednjega dela naselja;
– kanal v km 0,439 za odvajanje voda z območja objekta Poljanska cesta 87;
– kanal v km 0,491 za odvajanje voda z zahodnega dela tangiranega območja;
– druge kanale, za katere se v okviru priprave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja izkaže, da jih je treba prilagoditi.
(5) Iztočne objekte se detajlno projektno obdela. Objekti ne segajo v pretočni profil vodotoka in so oblikovani v naklonu brežine, po potrebi z vgrajeno povratno zaklopko. Dno iztoka se uredi na spodnjem delu brežine. Zagotovi se ustrezno protierozijsko zaščito struge Poljanske Sore v območju izpustov.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
25. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Na območju posega v območje Gorenja vas – Kulturna krajina Poljanske Sore (EŠD 18167) se izvede krajinsko arhitekturne ureditve v skladu z določili 14. člena tega odloka.
(2) Pred začetkom izvedbe prostorskih ureditev in v času njihovega izvajanja se pristojni službi varstva kulturne dediščine omogoči dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Investitorja o začetku del vsaj 10 dni prej obvestita pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
(3) Najditelj, lastnik zemljišča, investitor oziroma odgovorni vodja del je dolžan ob odkritju dediščine najdbo zavarovati na mestu odkritja in o najdbi takoj obvestiti pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
(4) Za poseg v registrirano kulturno dediščino se pridobi kulturnovarstveno soglasje pristojnega organa.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE
26. člen
(ohranjanje narave)
(1) Na območju posega v ekološko pomembno območje Poljanska Sora (Id. št. 36100), območje varstva naravne vrednote Poljanska Sora (Id. št. 36100) in območje Natura 2000 pSCI Poljanska Sora Log – Škofja Loka (SI3000237) se izvede krajinsko arhitekturne ureditve v skladu z določili 14. člena tega odloka.
(2) Zagotovi se minimalen odmik posega 3 m od zgornjega roba brežine Poljanske Sore, razen na odsekih, kjer zaradi tehničnih zahtev to ni mogoče.
(3) Gradbena dela na območju Poljanske Sore se izvajajo na način, da se življenjski pogoji, vodni režim in pretočnost reke čim manj spreminja. Vsi posegi se izvajajo na način, da se v največji možni meri zagotavljajo ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti. Izogiba se razmeram neprekinjene kalnosti vode. Materiala in prsti se ne sipa v vodo.
(4) Posek vegetacije in gradbena dela, ki posegajo v območje obvodne vegetacije, se izvajajo v času od 1. oktobra do 31. marca, to je izven obdobja gnezdenja ptic. Gradbena dela ob in v strugi Poljanske Sore se izvajajo v času od 1. julija do 30. novembra, to je izven obdobja drstenja pomembnejših ribjih vrst.
(5) Pred izdajo gradbenega dovoljenja se pridobi ekspertno mnenje v zvezi z gnezdišči v obvodni vegetaciji. Na podlagi ugotovitev ekspertnega mnenja se lahko posegi v območje obvodne vegetacije izvedejo tudi izven obdobja iz prejšnjega odstavka tega člena.
(6) Vsaj 14 dni pred pričetkom gradbenih del ob ali v strugi Poljanske Sore se obvesti pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja o začetku gradnje. Če je treba, ta izvede intervencijski odlov rib na predvidenem delu posega oziroma predelu, kjer je ta vpliv še lahko prisoten.
(7) Prepusta v km 0,282 in 0,440 se uredita na način, da se omogoči prehod dvoživkam. Cev se uredi na ravni okoliškega terena, s premerom vsaj 0.80 m. Cevnih odprtin se ne zapira z rešetkami, iztočnega dela se ne kanalizira. Cevna prepusta se uredita na način, da ne bosta v celoti poplavljena in da skozi odprtine prehaja svetloba. Na vodni strani obvoznice se v dolžini 25 m na vsako stran prepusta nasip ceste uredi na način, da ta opravlja funkcijo usmerjanja dvoživk v prepust ali uredi posebno usmerjevalno ograjo. Uredi se gladko navpično površino višine od 0.60 m do 0.80 m z navzven zavihanim robom.
(8) Kolikor se po izgradnji z monitoringom ugotovi, da so povozi dvoživk v času migracij pogosti in predvideni ukrepi ne zadostujejo, se dvoživkam dostop do cestišča prepreči. V času množičnih migracij se postavijo vzdolž obvoznice začasne ograje na vodni strani in po potrebi na zračni strani obvoznice na način, da se dvoživkam prepreči dostop na cestišče in jih hkrati usmerja v cevne prepuste. Po potrebi se zagotovijo drugi omilitveni ukrepi, kot so postavitev stalnih usmerjevalnih ograj in prenašanje dvoživk čez cestišče.
27. člen
(varstvo voda)
(1) Zaradi gradnje in obratovanja obvoznice se kakovost voda in vodni režim, posebno režim odtoka visokih voda na vplivnem območju, ne sme poslabšati.
(2) Odvajanje odpadne padavinske vode iz vozišča in parkirišč se uredi v skladu z določili 11. člena tega odloka. Odvajanje ostalih odpadnih padavinskih in zalednih voda se uredi v skladu z določili 24. člena tega odloka.
(3) Odvajanje voda iz manipulativnih površin v času gradnje se uredi na način, da ne prihaja do onesnaževanja in iztokov nevarnih snovi v podtalje in vode. Izvajalec organizira ukrepe ob morebitnem izlitju nevarnih tekočin.
(4) Gradbena mehanizacija je tehnično brezhibna ter ne pušča olj in maziv. Polnjenje rezervoarjev z gorivom in čiščenje gradbene mehanizacije poteka na za to točno določenem mestu.
(5) Prepovedano je pranje delovnega orodja v Poljanski Sori, spuščanje cementnega mleka in odlaganje gradbenih odpadkov. Prepovedano je črpanje vode za potrebe gradnje.
28. člen
(varstvo tal)
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da so prizadete čim manjše površine tal.
(2) Pri odrivih zemlje se rodovitni del prsti deponira ločeno in uporabi za humusiranje površin na območju podrobnega načrta. Ne sme priti do mešanja živice in mrtvice ali drugih materialov. Deponije se izvedejo tako, da se ohrani rodovitnost zemlje in njena količina, živica ne sme biti deponirana v kupih, višjih od 1.20 m. Deponije se zaščiti pred onesnaževanjem in erozijskimi procesi.
(3) Višek rodovitnega dela prsti se uporabi zunaj območja podrobnega načrta v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z rodovitnim delom prsti v Občini Gorenja vas - Poljane.
(4) Odkopni in gradbeni material se ne odlaga v območje obvodne vegetacije.
(5) Kolikor se v času gradnje odkrijejo stara bremena, se ugotovi, ali gre za nevarne snovi ali prekomerno onesnažena tla ter v tem primeru material odvozi na odlagališče nevarnih odpadkov.
(6) Material za utrjevanje in gradnjo nasipov je inerten in neoporečen.
29. člen
(varstvo zraka)
(1) V času gradnje se na celotnem območju podrobnega načrta, na transportnih poteh, gradbiščih in deponijah, s posebno pozornostjo na delih, ki se bivalnim območjem najbolj približajo, izvajajo vsaj naslednji ukrepi:
– preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča in deponij s transportnimi sredstvi; ukrep zahteva ustrezno nalaganje tovornih vozil, njihovo čiščenje pred vožnjo na javne prometne površine in prekrivanje sipkih tovorov;
– preprečevanje prašenja z odkritih delov trase, prometnih in manipulativnih površin, deponij materiala in gradbišč; ukrep zahteva ureditev začasnih gradbišč in skladiščenje sipkih materialov proč od stanovanjskih območij, vlaženje ali prekrivanje teh materialov ob suhem in vetrovnem vremenu, vlaženje prometnih in manipulativnih površin, s katerih se lahko nekontrolirano širijo prašni delci, redno čiščenje prometnih površin na gradbišču in javnih prometnih površin, ureditev čim krajših poti za prevoze za potrebe gradbišča ter sprotno rekultiviranje območij velikih posegov (deponij, nasipov, vkopov);
– upoštevanje emisijskih norm v skladu s predpisi, ki urejajo emisije pri začasnih gradbenih objektih, uporabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih; ukrep zahteva uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev ter njihovo redno vzdrževanje, izvajanje meritev emisij na stacionarnih objektih (na primer betonarni, asfaltni bazi) in napravah (na primer agregatih);
– transportne poti na gradbišče ne smejo potekati skozi strnjeno pozidavo, zato se ustrezno organizira gradbiščne ceste oziroma že v zgodnji fazi del usposobiti traso za gradbiščne prevoze;
– če je treba vozila, transportna sredstva in delovne naprave za daljši čas ustaviti, se izključi motor.
(2) V času obratovanja se izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo zahtevani ukrepi preprečevanja in zmanjševanja emisije snovi v zrak.
30. člen
(varstvo pred čezmernim hrupom)
(1) V času gradnje se:
– uporabljajo delovne naprave in gradbeni stroji, ki so izdelani v skladu s predpisi, ki urejajo emisijske norme za hrup gradbenih strojev, ki se uporabljajo na prostem,
– upoštevajo časovne omejitve gradnje v vplivnem območju objektov z varovanimi prostori na dnevni čas med 6. in 18. uro in na delavnike,
– transporti poti na gradbišče določijo na način, da v največji možni meri potekajo zunaj strnjenega dela naselja.
(2) Za zmanjšanje emisije hrupa na viru se uporabi absorpcijska obrabna plast vozišča DBM 8s.
(3) Hitrost na obvoznici se omeji na 50 km/h.
(4) Za 10-letno plansko obdobje (leto 2024) se predvidi protihrupna zaščita na območju severno od obvoznice:
– ograja PHO–1, obojestransko visoko absorpcijska, desno, od km 0,032 do km 0,182, dolžine 153 m, višine 2.0 m,
– ograja PHO–2, obojestransko visoko absorpcijska, desno, od km 0,192 do km 0,485, dolžine 296 m, višine 2.0 m.
(5) Za 20–plansko obdobje (leto 2034) se predvidi izvedba dodatne ograje za zaščito zahodnega dela zaselka Stara vas:
– PHO–3, visoko absorpcijska, levo, od km 0,427 do km 0,660, dolžine 236 m, višine 2.0 m.
(6) Izvedejo se tri prekinitve protihrupnih ograj za peš prehod z ustreznim prekrivanjem:
– PHO prehod iz pločnika ob obvoznici na Gasilsko ulico in Gornjevaški trg,
– PHO prehod iz avtobusnega postajališča za smer Trebija na pešpot severno vzdolž obvoznice,
– PHO prehod na brv v km 0,485.
(7) Ograje so visoko absorpcijske razreda A3. Odmik konstrukcij protihrupnih ograj od roba prometnega pasu je 1.60 m. Najmanjša zahtevana izoliranost konstrukcij protihrupnih ograj je DL(R) 25dB.
(8) Temelje ograj se uredi na način, ki omogoča nadgradnjo protihrupnih ograj do višine 3.00 m.
31. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)
(1) Javna razsvetljava se uredi v skladu z določili 23. člena tega odloka.
(2) Gradbišča se ponoči ne osvetljuje oziroma le za potrebe varovanja, pri čemer se uporabi svetila opremljena s senzorji.
(3) Za osvetljevanje območja se uporabijo popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom in s čim manjšo emisijo UV svetlobe. Namestitev svetilk se omeji na minimum. Po polnoči naj se moč osvetljevanja zmanjša, reklamna in okrasna osvetlitev pa ugasne.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
32. člen
(varstvo pred škodljivim delovanjem voda)
(1) Na desnem bregu Poljanske Sore se uredi protipoplavni zid, nasip ali ograja na projektirani koti Q(100) s 50 cm varnostnega nadvišanja. Nadgradi se obstoječe ali zgradi nove zidove, kjer to omogočajo prostorske možnosti, se uredi ozelenjen nasip. Zid se izvede z zračne strani na način, da se v vegetacijo na brežini ne posega.
(2) Na levem bregu Poljanske Sore se na območju Gasilske ulice uredi protipoplavni zid na projektirani koti Q(100). Zid se lahko izvede kot parcelno ograjo.
(3) V km 0,282 se izvede cevni prepust za odvajanje zalednih vod in komunikacijo poplavnih vod skozi cestno telo.
(4) Cevni prepust v km 0,440 se uredi na način, da se prepreči prelivanje poplavnih vod severno od obvoznice in hkrati omogoči prehod dvoživkam ali se v času visokih vod na območju prepusta uredi fizično oviro.
(5) Nasip ceste se uredi v skladu z določili 14. člena tega odloka.
(6) Iztočne objekte se uredi v skladu z določili 24. člena tega odloka.
(7) V sodelovanju z gospodarsko javno službo, ki zagotavlja vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč, se preveri utrjenost bregov Poljanske Sore in po potrebi izvede ustrezne ukrepe za varstvo pred škodljivim delovanjem voda.
33. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe podrobnega načrta ne sme poslabšati.
(2) Med gradnjo se zagotovi nemotene dostope za interventna vozila in za varen odmik od ljudi in premoženja. Preskrba s požarno vodo ne sme biti okrnjena.
(3) V primerih potrebe po požarni vodi mora biti omogočen dostop in uporaba vse tehnološke vode, ki jo je možno neposredno uporabiti za gašenje brez škodljivih posledic za okolje.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
34. člen
(etape)
(1) Ureditve, ki jih določa podrobni načrt, se izvedejo v naslednjih etapah:
– obvoznica s spremljajočimi ureditvami,
– območje novih površin za mirujoči promet, povezave za pešce ter parkovne poteze severno vzdolž obvoznice med križiščema K2 in K3.
(2) Etapi iz prvega odstavka tega člena se lahko razdelita na več podetap.
(3) Etapi in podetape se lahko izvajajo ločeno ali sočasno. Posebna pozornost se nameni racionalnemu in prostorsko skladnemu urejanju zaključenih območij.
IX. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
35. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji podrobnega načrta so dopustna odstopanja od gabaritov objektov, tehničnih rešitev ter tras posameznih prometnih rešitev, komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem preučevanju prometnih, varnostnih, funkcionalnih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo rešitve, ki so primernejše s prometnotehničnega, tehnološkega, oblikovalskega in okoljevarstvenega vidika, sledijo napredku tehnike ter omogočajo racionalnejšo rabo prostora, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere oziroma spremeniti koncept prostorske ureditve.
(2) Za dopustna odstopanja po tem odloku se štejejo tudi gradnja nove okoljske, energetske in elektronsko komunikacije infrastrukture severno vzdolž obvoznice ter druga križanja komunalnih vodov s traso obvoznice, ki niso določena s tem odlokom, če se z njihovo izvedbo ne onemogoča izvedba in uporaba prostorskih ureditev po tem odloku.
(3) Odstopanja od rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih ta odstopanja sodijo.
(4) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja se vse stacionaže objektov in naprav natančno določi. Dopustna so manjša odstopanja od stacionaž, navedenih v tem odloku, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov. Večja odstopanja so dopustna v skladu z določbami prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena.
X. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA
36. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta)
(1) Po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta oziroma izvedbi predvidenih prostorskih ureditev se v okviru priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta osrednjemu območju podrobnega načrta določi enota urejanja prostora. Brežine Poljanske Sore se smiselno priključi enoti opredeljeni za območje Poljanske Sore. Robne površine, potrebne za nemoteno izvedbo ali rabo načrtovanih prostorskih ureditev ter površine, ki se rekultivirajo, se lahko smiselno priključi območjem sosednjih enot urejanja prostora.
(2) Merila in pogoje se določi na način, da se omogoči nemoteno obratovanje in vzdrževanje načrtovanih prostorskih ureditev ter ohranjanje značilnosti zavarovanih, varovanih in ogroženih območij.
XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE PODROBNEGA NAČRTA
37. člen
(monitoring)
(1) Investitorja v fazi priprave projektne dokumentacije zagotovita program monitoringa kot celosten načrt za spremljanje in nadzor v vseh fazah med gradnjo in obratovanjem prostorskih ureditev, določenih s tem podrobnim načrtom, ter izvedbo tega spremljanja in nadzora. Pri pripravi programa se upoštevajo usmeritve iz okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje v prilogi tega podrobnega načrta.
(2) Monitoring vključuje meritve referenčnega ničelnega stanja pred začetkom gradnje, če se izkaže, da ni dovolj razpoložljivih podatkov.
(3) V delih, kjer je to mogoče, se spremljanje in nadzor prilagodita drugim obstoječim ali predvidenim državnim in lokalnim spremljanjem stanj kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju sestavine okolja.
(4) Rezultati spremljanja in nadzora so javni. Rezultati se predložijo lokalni skupnosti.
(5) Dodatni ustrezni zaščitni ukrepi, ki jih investitorja izvedeta na podlagi rezultatov spremljanja in nadzora, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne krajinsko arhitekturne ureditve,
– sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin,
– spremembe rabe prostora in
– drugi ustrezni ukrepi (omilitveni ukrepi).
38. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Gradbišče se uredi na območju podrobnega načrta.
(2) V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela načrt gradbišča, vključno s transportnimi potmi v času gradnje, ki jih ne bi bilo mogoče urediti na območju prostorskega načrta. Trase transportnih poti in lokacije priključkov na gradbišče se izberejo tako, da se v čim manjši meri prizadenejo bivalno okolje, naravno okolje, kmetijska zemljišča in obstoječe ureditve.
(3) Če se med gradnjo izvedejo dodatne začasne transportne poti do gradbišča, se pridobi soglasje lastnikov zemljišča, upoštevajo značilnosti zemljišča ter po uporabi sanirajo morebitne poškodbe oziroma denarno nadomesti nastala škoda.
(4) Investitorja pred začetkom gradnje evidentirata stanje obstoječe infrastrukture skupaj z upravljavci. Ceste in poti, ki služijo transportu ali obvozu med gradnjo, se pred začetkom del ustrezno uredijo, po končanih delih pa sanirajo morebitne poškodbe. Obnovijo oziroma sanirajo se tudi v času gradnje morebiti poškodovani infrastrukturni objekti in naprave ter drugi objekti.
(5) Med gradnjo se pred poškodovanjem ali uničenjem varujejo območja kulturne dediščine in območja ohranjanja narave. Čez njih ne potekajo gradbiščne poti in obvozi.
(6) Deponije viškov gradbenega materiala, gradbiščni objekti, skladišča materiala in ostale ureditve v sklopu gradbišča se uredijo znotraj območja podrobnega načrta na predhodno arheološko sproščenih območjih, vendar ne na območjih kulturne dediščine in območjih ohranjanja narave.
(7) Med gradnjo se zagotovi ustrezno odvajanje motornega in peš prometa.
(8) Zagotovi se čim večja izravnava zemeljskega oziroma gradbenega materiala znotraj območja podrobnega načrta.
(9) Zagotovi se zavarovanje gradbišča, tako da se zagotovita varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč. V času gradnje se zagotovijo vsi potrebni varnostni ukrepi in organizacija na gradbišču, da se prepreči onesnaženje okolja, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi, oziroma se v primeru nezgode zagotovi takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
(10) V času gradnje se obvešča okoliško prebivalstvo o poteku gradnje.
39. člen
(financiranje prostorskih ureditev)
(1) Stroški izvedbe prostorskih ureditev, ki so predmet tega odloka se delijo med Republiko Slovenijo, ki jo kot izvajalec naročila za opravljanje nalog v zvezi z gradnjo in obnavljanjem zastopa Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, in Občino Gorenja vas - Poljane.
(2) Investitor obvoznice s spremljajočimi ureditvami, območja nadomestitve parkirišč in ureditve peš navezav, območja ureditve obvodnega prostora na levem bregu Poljanske Sore, območja rekultivacije zemljišč obstoječe ceste, območja ukrepov za zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem vode na desnem bregu Poljanske Sore in vseh drugih ureditev, povezanih z gradnjo in urejanjem teh območij ter določenih s tem odlokom, je Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste.
(3) Soinvestitor hodnikov za pešce, avtobusnih postajališč, javne razsvetljave ter ureditve okoljske, energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture na območjih iz drugega odstavka tega člena je Občina Gorenja vas - Poljane.
(4) Investitor območja novih parkirišč, parkovne poteze in drugih ureditev povezanih z gradnjo in urejanjem tega območja ter določenih s tem odlokom, je Občina Gorenja vas - Poljane.
(5) Razmejitev prostorskih ureditev iz drugega in četrtega odstavka tega člena je razvidna iz grafičnega dela podrobnega načrta – grafičnega načrta 3: Ureditvena situacija s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji ter prikazom ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave.
40. člen
(določitev parcel)
(1) Investitorja po končani gradnji uredita parcelne meje na območju in na zunanjem obodu območja podrobnega načrta v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
(2) Kot parcele so določene prostorsko in funkcionalno zaokrožena območja:
– območje obvoznice s spremljajočimi ureditvami;
– območje nadomestitve parkirišč in ureditve peš navezav vzhodno od uvoza na parkirišče;
– območje nadomestitve parkirišč zahodno od uvoza na parkirišče;
– območje novih parkirišč in parkovne poteze;
– območji ureditve obvodnega prostora na levem bregu Poljanske Sore in preureditve brvi;
– območje rekultivacije zemljišč obstoječe ceste;
– območje rekultivacije zemljišč pešpoti ob objektu Poljanska cesta 89;
– območje ukrepov za zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem vode na desnem bregu Poljanske Sore;
– območja potrebna za izvedbo prostorskih ureditev.
(3) Parcele iz drugega odstavka tega člena so razvidne iz grafičnega dela podrobnega načrta – grafičnega načrta 3: Načrt parcelacije, na katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene tudi lomne točke meje območja podrobnega načrta.
(4) Parcele iz drugega odstavka tega člena se po izvedenih posegih lahko v skladu z izvedenim stanjem, na podlagi lastništva oziroma upravljanja ter po namembnosti sosednjih območij lahko združijo, razdelijo na več parcel in/ali smiselno pripojijo parcelam na obodu podrobnega načrta.
41. člen
(razmejitve in primopredaja)
(1) Investitorja pripravita ustrezne razmejitve in predata potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbita za primopredajo parkirišč, peš povezav, ureditev namenjenih urejanju voda, javne razsvetljave, okoljskih, energetskih in elektronsko komunikacijskih vodov in drugih naprav, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, ne bosta prevzela v upravljanje.
(2) Po končani gradnji morajo upravljavci tiste infrastrukture, ki ni cesta, le-to prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.
42. člen
(dodatne obveznosti)
(1) Investitorja krijeta stroške spremembe dokumentacije, zakoličbe, zaščite in prestavitve obstoječe infrastrukture, eventualnih poškodb ter nadzora.
(2) Pri gradnji in obratovanju se uporabi najboljšo dostopno tehnologijo. Uporablja se le materiale, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje.
(3) Pri izdelavi projektne dokumentacije se upoštevajo projektni pogoji, ki so sestavni del smernic v prilogi tega podrobnega načrta.
(4) Pri izdelavi projektne dokumentacije se upoštevajo usmeritve okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje iz priloge tega podrobnega načrta.
(5) Investitorja skleneta poseben sporazum, v katerem se dogovorita glede podrobnejše delitve financiranja prostorskih ureditev, določitve parcel, razmejitve in primopredaje in drugih vprašanj povezanih z gradnjo in urejanjem prostorskih ureditev določenih s tem odlokom.
XII. NADZOR
43. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor – Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
XIII. KONČNA DOLOČBA
44. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-012/2007-076
Gorenja vas, dne 29. septembra 2010
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti