Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010

Kazalo

Ob-6213/10 , Stran 2637
I. Predmet razpisa Občina Kuzma razpisuje oddajo v najem 1 stanovanje v mansardnih prostorih športnega objekta v Kuzmi 22c, v lasti Občine Kuzma: – stanovanje št. 2 (garsonjera) v velikosti 24,84 m2 uporabne neto tlorisne površine stanovanja. Stanovanje bo oddano v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09, v nadaljevanju: pravilnik) niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine. Stanovanje bo oddano v najem predvidoma v mesecu novembru 2010. II. Razpisni pogoji Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo biti državljani Republike Slovenije. Prednost pri oddaji stanovanja v najem imajo upravičenci s stalnim prebivališčem v Občini Kuzma oziroma, da so zaposleni na območju Občine Kuzma, lahko pa se stanovanje dodeli tudi prosilcem s stalnim bivališčem izven območja Občine Kuzma. Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če neto dohodki njihovih gospodinjstev v letu pred razpisom ne presegajo spodaj določenih odstotkov od povprečne mesečne neto plače za junij 2010, ki je znašala 965,71 EUR. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem po 20 odstotnih točk. Upravičenci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje: – da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino; – da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja. Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega premoženja ne sme presegati naslednjih zneskov: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva: – pri stanovanju št. 2 (garsonjera), točkovanem s 321 točkami po vrednosti točke 2,63 € in površino stanovanja v povezavi s številom uporabnikov stanovanja. Do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem so upravičeni tudi: – ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju Občine Kuzma; – najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po pravilniku. III. Na razpisu ne morejo sodelovati: – tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanjskega zakona v letu 1991 že dodeljeno družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili; – tisti, ki jim je bila najemna pogodba, sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča odpovedana iz krivdnih razlogov. IV. Višina najemnine: Najemnina za dodeljeno neprofitno stanovanje bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem. Za stanovanje št. 2 (garsonjera) točkovanem s 321 točkami, znaša najemnina v mesecu avgustu 2010 izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov 86,94 €. Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do subvencionirane najemnine v skladu z zgoraj navedeno uredbo oziroma predpisih, ki veljajo v času najema stanovanja. Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje po merilih in postopku, določenim s pravilnikom. V. Površinski normativi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem: Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja bodo upoštevani naslednji površinski normativi: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine povečajo za 6 m2. VI. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnega stanovanja v najem bo sestavljena na podlagi kriterijev, ki jih določa Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09) ter dodatnih pogojev, določenih s tem razpisom. Prednost pri razreševanju vlog za pridobitev neprofitnega stanovanja imajo prosilci z daljšo dobo bivanja na območju Občine Kuzma, mlade družine in mladi, družine z manjšim številom zaposlenih, državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki, ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja, osebe s statusom žrtve vojnega nasilja. Poleg prednostnih kategorij prosilcev, opredeljenih v prejšnji točki, se v skladu s 6. členom pravilnika upoštevajo še naslednje prednostne kategorije prosilcev: – prosilci, ki so sodelovali na prejšnjih razpisih in se uvrstili na prednostno listo, vendar niso pridobili pravice do dodelitve stanovanja v najem glede na število razpisanih stanovanj. VII. Dodatni pogoji: Občina Kuzma določa v skladu s 4. členom pravilnika še dodatne prednostne kategorije prosilcev, točkovane z naslednjim številom točk: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! VIII. Razpisni postopek Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis od 12. do vključno 31. oktobra 2010, na sedežu Občine Kuzma, Kuzma 60c, ali na spletni strani občine, www.obcina-kuzma.si. Prosilci oddajo vloge praviloma osebno, v prostorih Občine Kuzma, Kuzma 60c, izjemoma jih pošljejo pisno po pošti. Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene. K vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo prosilci priložiti naslednje listine, navedene pod tč. 1., 2., 3. in 5, druge listine pa, če na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke: 1. izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih in socialno-zdravstvenih razmer; 2. izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh družinskih članov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov) ter izjavo, s katero prosilec in drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri drugih upravljavcih zbirk podatkov; 3. odločbo o odmeri dohodnine za leto 2010 in potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v letu 2009 (osebni dohodek, pokojnina, preživnina, dohodek iz dela prek Študentskega servisa, invalidnina, itd.) z navedbo dobe zaposlitve. Kot dohodek se ne šteje dodatek za pomoč in postrežbo in drugi prejemki za nego in pomoč, otroški dodatek, dodatek za nego otroka, štipendije, dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo, sredstva za odpravo posledic elementarne nesreče itd; 4. potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje); 5. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: najemna ali podnajemna pogodba oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba ni sklenjena; dokazilo o zadnji plačani najemnini oziroma podnajemnini; 6. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 110 točkami (točkovalni zapisnik ali opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane instalacije ipd.) in eventualna utesnjenost z opisom posameznih prostorov in navedbo površin; 7. kopijo poročnega lista oziroma notarsko overjene izjave o obstoju izvenzakonske skupnosti; 8. kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka; 9. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let; 10. zdravniško potrdilo o nosečnosti; 11. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere); 12. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada; 13. izvid zdravniške komisije I. stopnje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, s katerim se dokazuje trajna obolenja prosilca ali družinskih članov, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami; 14. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe; 15. strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij (materinski domovi, zatočišča – varne hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo ženskam in ženskam z otroki psihosocialno pomoč ob nasilju; 16. potrdilo o statusu žrtve vojnega nasilja; 17. izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih. Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od objave razpisa. Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobila Občina Kuzma neposredno od pristojnega državnega organa. IX. Splošne določbe Občina Kuzma bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere prosilcev. Komisija, ki jo imenuje župan Občine Kuzma, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnega stanovanja in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih in organizacijah ter posameznikih. Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno listo, in sicer po številu zbranih točk. Če se na prednostni vrstni red uvrstijo udeleženci razpisa z enakim številom točk glede na oceno stanovanjskih in socialnih razmer, ki so določene v obrazcu, imajo prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja tisti, pri katerih predstavlja višina najemnine za primerno stanovanje večji delež v družinskem dohodku. Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev. Če se posamezni udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. Pritožbo naslovi na Občino Kuzma. O pritožbi odloči v roku 2 mesecev od prejema popolne pritožbe župan Občine Kuzma. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Po rešitvi pritožb se objavi seznam upravičencem, ki jim bodo zagotovljena stanovanja. Občina Kuzma bo pri dodeljevanju razpisanega neprofitnega stanovanja uporabljala površinske normative iz 14. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Po rešitvi pritožb bo javno objavljen seznam upravičencev, ki jim bo zagotovljeno stanovanje. Z uspelimi upravičenci bodo sklenjena najemna razmerja za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz seznama upravičencev. Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu Občine Kuzma, Kuzma 60c, ali po tel.02/555-80-16.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti