Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010, Kazalo


DRŽAVNI SVET

5153. Dopolnitev Poslovnika Državnega sveta

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5154. Uredba o spremembah Uredbe o upravnem poslovanju
5218. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

MINISTRSTVA

5155. Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij
5156. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin
5157. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material v mednarodnem prometu

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

5158. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu volitev enega člana Občinskega sveta Občine Grosuplje – predstavnika romske skupnosti v Občini Grosuplje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5219. Sklep o spremembi Sklepa o spremembah Sklepa o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju
5220. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občine Miklavž na Dravskem polju

OBČINE

Beltinci

5159. Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Beltinci

Braslovče

5160. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Jeseničnik)

Brezovica

5161. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2010 II

Celje

5162. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« – območje stanovanjske gradnje

Cerkno

5163. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar–marec 2011
5164. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011
5165. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega svetnika na naslednjega kandiddata

Črnomelj

5166. Sklep o začasnem financiranju Občine Črnomelj v obdobju januar–marec 2011

Divača

5167. Sklep o začasnem financiranju Občine Divača v obdobju januar–marec 2011

Dolenjske Toplice

5168. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko – turistično območje DT7-OPPN (del območja) v Dolenjskih Toplicah

Gornji Petrovci

5169. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2011

Horjul

5170. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V8 Dobrova za območje Občine Horjul
5171. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2011
5172. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
5173. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011
5174. Sklep o razrešitvi članice Občinske volilne komisije Občine Horjul

Idrija

5175. Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar–marec 2011

Jesenice

5176. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2011
5177. Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2011
5178. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice za leto 2011

Kozje

5179. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2011
5180. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje za leto 2011
5181. Sklep o določitvi komunalne takse za posamezne predmete in storitve

Kranj

5182. Sklep o začasnem financiranju MO Kranj v obdobju januar–marec 2011

Ljubljana

5183. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad
5184. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN 33 Center Gameljne – del (del enote urejanja prostora ŠG-20 in del enote urejanja prostora ŠG-207)
5185. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Majšperk

5186. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk
5187. Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Majšperk

Medvode

5188. Sklep o začasnem financiranju Občine Medvode v letu 2011

Mirna Peč

5189. Sklep o začasnem financiranju Občine Mirna Peč v obdobju januar–marec 2011

Murska Sobota

5190. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za ekonomsko šolo v Murski Soboti (za širitev poligona Španik)
5191. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2011

Polzela

5192. Sklep o začasnem financiranju Občine Polzela v obdobju januar–marec 2011

Ravne na Koroškem

5193. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2010
5194. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Ravne na Koroškem v letu 2011

Rečica ob Savinji

5195. Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Rečica
5196. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Rogašovci

5197. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2011

Sežana

5198. Sklep o začasnem financiranju Občine Sežana v obdobju od 1. 1. do 31. 3. 2011

Slovenska Bistrica

5199. Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec 2011
5200. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta na naslednjega kandidata z liste

Sodražica

5201. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
5202. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011

Sveti Jurij ob Ščavnici

5203. Sklep o začasnem financiranju Občine Sv. Jurij ob Ščavnici v obdobju januar–marec 2011
5204. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011 v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

Šalovci

5205. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2010
5206. Sklep o ceni reklam in drugih sporočil v glasilu Občine Šalovci

Šempeter-Vrtojba

5207. Obvezna razlaga pogojev za gradnjo urejevalne enote ŠE4-C9 Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju Občine Šempeter - Vrtojba
5208. Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter - Vrtojba v obdobju januar–marec 2011

Škocjan

5209. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škocjan za obdobje leta 2011

Škofljica

5210. Dopolnitev Statuta Občine Škofljica
5211. Dopolnitve Poslovnika občinskega sveta

Tabor

5212. Odlok o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2010
5213. Sklep o dopolnitvi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tabor

Tržič

5214. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Tržič

Železniki

5215. Sklep o začasnem financiranju Občine Železniki v obdobju januar–marec 2011
5216. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Žužemberk

5217. Sklep o začasnem financiranju Občine Žužemberk v obdobju januar–marec 2011

POPRAVKI

5221. Tehnični popravek Odloka o o zazidalnem načrtu Šmarjeta
AAA Zlata odličnost