Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010

Kazalo

5169. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2011, stran 15652.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN) in 30. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je župan Občine Gornji Petrovci dne 6. 12. 2010 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Gornji Petrovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN); v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2010 (Uradni list RS, št. 49/10; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+-------+--------------------------------+---------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |     v EUR|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov/   |    Proračun|
|    |Konto/Podkonto         |  januar–marec|
|    |                |      2011|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI         |   602.332,56|
|    |(70+71+72+73+74)        |        |
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |   456.969,69|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI         |   443.712,82|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček |   434.694,00|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženje     |    7.700,75|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago in  |    1.318,07|
|    |storitve            |        |
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |706 Drugi davki         |      0,00|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI        |   13.256,87|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in   |    9.602,79|
|    |dohodki             |        |
|    |od premoženja          |        |
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine    |     14,18|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |712 Denarne kazni        |      0,00|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga  |      0,00|
|    |in storitev           |        |
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki   |    3.639,90|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI       |     391,20|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |720 Prihodki od prodaje     |      0,00|
|    |osnovnih            |        |
|    |sredstev            |        |
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog  |      0,00|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |722 Prihodki od prodaje     |     391,20|
|    |zemljišč            |        |
|    |in neopredmetenih dolgoročnih  |        |
|    |sredstev            |        |
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE        |      0,00|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih |      0,00|
|    |virov              |        |
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine |      0,00|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI       |   144.971,67|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki iz   |   10.909,48|
|    |drugih             |        |
|    |javnofinančnih institucij    |        |
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz     |   134.062,19|
|    |državnega            |        |
|    |proračuna iz sredstev proračuna |        |
|    |EU               |        |
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |   427.937,30|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI         |   161.186,21|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki   |   35.271,99|
|    |zaposlenim           |        |
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za  |    6.546,63|
|    |socialno varnost        |        |
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in     |   69.508,78|
|    |storitve            |        |
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |403 Plačila domačih obresti   |   49.858,81|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |409 Rezerve           |      0,00|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI        |   103.771,78|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije         |      0,00|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |411 Transferi posameznikom   |   50.361,52|
|    |in gospodinjstvom        |        |
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |412 Transferi neprofitnim    |   15.790,00|
|    |organizacijam          |        |
|    |in ustanovam          |        |
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |413 Drugi tekoči domači     |   37.620,26|
|    |transferi            |        |
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino  |      0,00|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI      |   162.909,75|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih  |   162.909,75|
|    |sredstev            |        |
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |     69,56|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |431 Investicijski transferi   |     69,56|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)  |   174.395,26|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)   |        |
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV    |        |
|    |IN NALOŽB            |        |
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |      0,00|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |        |
|    |(750+751+752)          |        |
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |      0,00|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |750 Prejeta vračila danih    |      0,00|
|    |posojil             |        |
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev |      0,00|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |752 Kupnine iz naslova     |      0,00|
|    |privatizacije          |        |
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |      0,00|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV       |        |
|    |(440+441+442+443)        |        |
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |      0,00|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV       |        |
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |440 Dana posojila        |      0,00|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih    |      0,00|
|    |deležev             |        |
|    |in naložb            |        |
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz  |      0,00|
|    |naslova privatizacije      |        |
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |443 Povečanje namenskega    |      0,00|
|    |premoženja v javnih skladih in |        |
|    |drugih osebah javnega prava, ki |        |
|    |imajo premoženje v svoji lasti |        |
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA   |      0,00|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH    |        |
|    |DELEŽEV (IV.-V.)        |        |
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA       |        |
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)       |      0,00|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE          |      0,00|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje     |      0,00|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)      |      0,00|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA         |      0,00|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga  |      0,00|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)     |   174.395,26|
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH       |        |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |        |
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |      0,00|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE        |  –174.395,26|
|    |(VI.+VII.-VIII.-IX.)      |        |
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH   |   447.528,00|
|    |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA   |        |
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo   |   447.528,00|
|    |                |        |
+-------+--------------------------------+---------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.
Št. 007-0002/2010-26
Gornji Petrovci, dne 6. decembra 2010
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost