Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010

Kazalo

5161. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2010 II, stran 15645.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 ZLS-UPB1 in 21/06 – od. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 7. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 3. redni seji dne, 8. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2010 II
1. člen
V odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2010 (Uradni list RS, št. 32/10) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»
+---------------------------------------+------------+----------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |  v €   |  v €  |
+---------------------------------------+------------+----------+
|Skupina / podskupina kontov      | Proračun | Rebalans |
|                    |  2010  | II 2010 |
+---------------------------------------+------------+----------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |  9,759.074| 9,759.074|
+---------------------------------------+------------+----------+
|TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  7,283.033| 7,283.033|
+---------------------------------------+------------+----------+
|70 DAVČNI PRIHODKI           |  6,297.668| 6,297.668|
+---------------------------------------+------------+----------+
|700 Davki na dohodek in dobiček    |  5,530.931| 5,530.931|
+---------------------------------------+------------+----------+
|703 Davki na premoženje        |   463.198|  463.198|
+---------------------------------------+------------+----------+
|704 Domači davki na blago in storitve |   303.539|  303.539|
+---------------------------------------+------------+----------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI          |   985.365|  985.365|
+---------------------------------------+------------+----------+
|710 Udeležba na dobičku in dohodki od |   209.195|  150.484|
|premoženja               |      |     |
+---------------------------------------+------------+----------+
|711 Takse in pristojbine        |    4.170|   4.170|
+---------------------------------------+------------+----------+
|712 Globe in druge denarne kazni    |    7.939|  66.650|
+---------------------------------------+------------+----------+
|713 Prihodki od prodaje blaga in    |   53.685|  53.685|
|storitev                |      |     |
+---------------------------------------+------------+----------+
|714 Drugi nedavčni prihodki      |   710.376|  710.376|
+---------------------------------------+------------+----------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI         |   36.270|  36.270|
+---------------------------------------+------------+----------+
|722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |   36.270|  36.270|
|neopredmetenih sredstev        |      |     |
+---------------------------------------+------------+----------+
|73 PREJETE DONACIJE          |   23.371|  23.371|
+---------------------------------------+------------+----------+
|730 Prejete donacije iz domačih virov |   23.371|  23.371|
+---------------------------------------+------------+----------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI         |  2,416.400| 2,416.400|
+---------------------------------------+------------+----------+
|740 Transferni prihodki iz drugih   |   286.779|  286.779|
|javnofinančnih institucij       |      |     |
+---------------------------------------+------------+----------+
|741 Prejeta sredstva iz državnega   |  2,129.621| 2,129.621|
|proračuna – kohezijska sredstva    |      |     |
+---------------------------------------+------------+----------+
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    | 12,364.180|12,364.180|
+---------------------------------------+------------+----------+
|40 TEKOČI ODHODKI           |  1,944.592| 1,935.081|
+---------------------------------------+------------+----------+
|400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   299.494|  316.681|
+---------------------------------------+------------+----------+
|401 Prispevki delodajalcev za socialno |   57.567|  57.376|
|varnost                |      |     |
+---------------------------------------+------------+----------+
|402 Izdatki za blago in storitve    |  1,421.023| 1.482.724|
+---------------------------------------+------------+----------+
|403 Plačila domačih obresti      |    2.600|  26.100|
+---------------------------------------+------------+----------+
|409 Rezerve              |   163.908|  52.200|
+---------------------------------------+------------+----------+
|41 TEKOČI TRANSFERI          |  2,935.398| 3,290.368|
+---------------------------------------+------------+----------+
|410 Subvencije             |    9.000|   9.000|
+---------------------------------------+------------+----------+
|411 Transferi posameznikom in     |  1,696.675| 2,021.933|
|gospodinjstvom             |      |     |
+---------------------------------------+------------+----------+
|412 Transferi neprofitnim organizacijam|   224.791|  245.656|
|in ustanovam              |      |     |
+---------------------------------------+------------+----------+
|413 Drugi tekoči domači transferi   |  1,004.932| 1,013.779|
+---------------------------------------+------------+----------+
|414 Tekoči transfer v tujino      |      0|     0|
+---------------------------------------+------------+----------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI        |  7,193.663| 6,848.204|
+---------------------------------------+------------+----------+
|420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  7,193.663| 6,848.204|
+---------------------------------------+------------+----------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI       |   290.527|  290.527|
+---------------------------------------+------------+----------+
|431 Investicijski transferi      |   198.567|  198.567|
+---------------------------------------+------------+----------+
|432 Investicijski transferi proračunski|   91.960|  91.960|
+---------------------------------------+------------+----------+
|III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK /      | –2,605.106|–2,605.106|
|PRIMANJKLJAJ (I. – II.)        |      |     |
+---------------------------------------+------------+----------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |      |     |
+---------------------------------------+------------+----------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |      0|     0|
|PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |     |
|(750+751+752)             |      |     |
+---------------------------------------+------------+----------+
|75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |      0|     0|
+---------------------------------------+------------+----------+
|750 Prejeta vračila danih posojil   |      0|     0|
+---------------------------------------+------------+----------+
|751 Prodaja kapitalskih deležev    |      0|     0|
+---------------------------------------+------------+----------+
|752 Kupnine iz naslova privatizacije  |      0|     0|
+---------------------------------------+------------+----------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |      0|     0|
|KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)   |      |     |
+---------------------------------------+------------+----------+
|44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |      0|     0|
|KAPITALSKIH DELEŽEV          |      |     |
+---------------------------------------+------------+----------+
|440 Dana posojila           |      0|     0|
+---------------------------------------+------------+----------+
|441 Povečanje kapitalskih deležev in  |      0|     0|
|naložb                 |      |     |
+---------------------------------------+------------+----------+
|442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |      0|     0|
|privatizacije             |      |     |
+---------------------------------------+------------+----------+
|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |      0|     0|
|SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. -  |      |     |
|V.)                  |      |     |
+---------------------------------------+------------+----------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA         |      |     |
+---------------------------------------+------------+----------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500)        |  2,000.000| 2,000.000|
+---------------------------------------+------------+----------+
|50 ZADOLŽEVANJE            |  2,000.000| 2,000.000|
+---------------------------------------+------------+----------+
|500 Domače zadolževanje        |  2,000.000| 2,000.000|
+---------------------------------------+------------+----------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)      |      0|     0|
+---------------------------------------+------------+----------+
|55 ODPLAČILA DOLGA           |      0|     0|
+---------------------------------------+------------+----------+
|550 Odplačila domačega dolga      |      0|     0|
+---------------------------------------+------------+----------+
|IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA    |  –605.106| –605.106|
|RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - |      |     |
|VIII.)                 |      |     |
+---------------------------------------+------------+----------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE ( VII. - VIII.)  |  2,000.000| 2,000.000|
+---------------------------------------+------------+----------+
|XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. +  |  2,605.106| 2,605.106|
|VIII. - IX.)              |      |     |
+---------------------------------------+------------+----------+
|XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN |   605.106|  605.106|
|31. 12. PRETEKLEGA LETA        |      |     |
+---------------------------------------+------------+----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim planom in se objavi na spletni strani Občine Brezovica.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01/2010/GŠ
Brezovica, dne 8. decembra 2010
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost