Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010

Kazalo

5213. Sklep o dopolnitvi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tabor, stran 15697.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 6. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je župan Občine Tabor dne 1. 12. 2010 sprejel
S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tabor
1. člen
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP
Ocena stanja
Občina Tabor je pričela s spremembami in dopolnitvami prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Tabor (Uradni list RS, št. 118/03; v nadaljevanju: PUP) dne 17. 8. 2010 s sprejetjem sklepa o pripravi prostorskega akta, ki ga je objavila v Uradnem listu RS, št. 69/10 (dne 27. 8. 2010) in v svetovnem spletu.
Po pričetku postopka priprave sprememb in dopolnitev PUP so se pojavile dodatne pobude takega obsega, da jih ni mogoče obravnavati kot minimalne uskladitve drugih določil PUP ali minimalne razširitve območja sprememb in dopolnitev PUP, zato se sprejme ta dopolnitev sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev PUP.
Razlogi
S to dopolnitvijo sklepa se dopolni drugi odstavek točke I. v poglavju Razlogi z naslednjo vsebino:
7. uredila pogoje za gradnjo stanovanjskih hiš v širšem naselju Pondor, južno od Bolske,
8. uredila pogoje za gradnjo novega stanovanjskega objekta v sklopu kmetije Miklaužič zahodno od naselja Tabor v enoti K6 / Z3 (poleg sedaj dopuščene nadomestne gradnje stanovanjskega objekta),
9. skladno z dopisom Ministrstva za okolje in prostor, številka 35001-246/2010/2, datum 18. 10. 2010, zagotovila možnosti za ureditev šotorišča ter možnosti za ureditev spremljajoče infrastrukture na turistični kmetiji Weiss v širšem območju naselja Miklavž pri Taboru,
10. uskladila določila PUP tako, da bo v enoti 2A/1, Tabor dovoljena tudi sprememba namembnosti objektov s poslovno dejavnostjo v stanovanjske objekte (poleg sedaj dopuščene spremembe namembnosti stanovanjskih in gospodarskih objektov v turistične ter gospodarskih v stanovanjske objekte).
2. člen
II. Okvirno območje sprememb in dopolnitev PUP
S to dopolnitvijo sklepa se dopolni 1. odstavek točke II. z naslednjo vsebino:
7. območje stanovanjskih hiš v širšem naselju Pondor, južno od Bolske, v pribl. velikosti 2.298 m2, obsega stavbna zemljišča na okvirno naslednjih parcelah: parc. št. 1596/6, 1596/45 in 1596/46 vse v k.o. Ojstriška vas,
8. spremembe in dopolnitve določil za enoto K6/Z3 obsegajo stavbna zemljišča na okvirno naslednjih parcelah v k.o. Ojstriška vas: 1201/1 – del, 1201/2 in 1201/3,
9. območje zagotovitve možnosti za ureditev šotorišča obsega kmetijska zemljišča na okvirno naslednjih parcelah v k.o. Miklavž: 664, 665, 673; območje turistične kmetije Weiss, ob kateri se predvideva ureditev spremljajoče infrastrukture, pa obsega stavbna zemljišča kmetije na okvirno naslednjih parcelah v k.o. Miklavž: *184/1, *185, *187, 664 – del, 669 – del,
10. spremembe in dopolnitve določil za enoto 2A/1, Tabor obsegajo stavbna zemljišča v osrednjem delu naselja Tabor (večji del območja se nahaja vzhodno in severno od regionalne ceste Pondor–Tabor, manjši del pa južno od regionalne ceste Pondor–Tabor, vzhodno od cerkve ter zahodno od lokalne ceste Tabor–Miklavž).
3. člen
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
S to dopolnitvijo sklepa se dopolni prvi odstavek točke III. z naslednjo vsebino:
Za 7. območje iz točke II. se predvideva izdelava geodetskega načrta.
Za 7. območje iz točke II. se predvideva izdelava geološko geomehanskega mnenja.
Kot strokovna podlaga za 9. območje iz točke II. se poleg tega upošteva še:
– dopis Ministrstva za okolje in prostor, številka 35001-246/2010/2, datum 18. 10. 2010,
– projektna dokumentacija, projekt za izvedbo – PZI, investitor: Roman in Maja Weiss, Tabor, objekt: kamp, sestavil: S. Vute, udia, kraj in datum: Ljubljana, avgust 2007.
4. člen
IV. Nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditve iz njihove pristojnosti
Zaradi naravne ohranjenosti 7. območja iz točke II. ter bližine gozdnih površin se kot dodatna nosilca v prvem odstavku točke V. opredelita:
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje in
– Zavod za gozdove, OE Celje, Ljubljanska cesta 13, 3000 Celje.
5. člen
V. Objava sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev PUP
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave.
Št. 35005-1/2010
Tabor, dne 1. decembra 2010
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

AAA Zlata odličnost