Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010

Kazalo

5217. Sklep o začasnem financiranju Občine Žužemberk v obdobju januar–marec 2011, stran 15700.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 77. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je župan Občine Žužemberk dne 8. 12. 2010 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Žužemberk v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Žužemberk (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja) oziroma do sprejetja proračuna Občine Žužemberk za leto 2011, kolikor bo ta sprejet pred iztekom tega obdobja.
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Žužemberk za leto 2010 (Uradni list RS, št. 126/08, 29/10 in 73/10; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+-----+--------------------------+----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN   |   v EUR|
|   |ODHODKOV         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |Skupina/Podskupina    | Proračun|
|   |kontov/Konto/Podkonto   | januar –|
|   |             |marec 2011|
+-----+--------------------------+----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      | 1.153.761|
|   |(70+71+72+73+74)     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |  910.455|
+-----+--------------------------+----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      |  866.855|
+-----+--------------------------+----------+
|   |700 Davki na dohodek in  |  851.357|
|   |dobiček          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |703 Davki na premoženje  |  11.080|
+-----+--------------------------+----------+
|   |704 Domači davki na blago |   4.418|
|   |in storitve        |     |
+-----+--------------------------+----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     |  43.600|
+-----+--------------------------+----------+
|   |710 Udeležba na dobičku  |  21.996|
|   |in dohodki od premoženja |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |711 Takse in pristojbine |    266|
+-----+--------------------------+----------+
|   |712 Globe in druge    |   1.295|
|   |denarne kazni       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |713 Prihodki od prodaje  |    800|
|   |blaga in storitev     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |714 Drugi nedavčni    |  19.243|
|   |prihodki         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    |  53.013|
+-----+--------------------------+----------+
|   |720 Prihodki od prodaje  |    438|
|   |osnovnih sredstev     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |722 Prihodki od prodaje  |  52.575|
|   |zemljišč in        |     |
|   |neopredmetenih      |     |
|   |dolgoročnih sredstev   |     |
+-----+--------------------------+----------+
|73  |PREJETE DONACIJE     |   1.600|
+-----+--------------------------+----------+
|   |730 Prejete donacije iz  |   1.600|
|   |domačih virov       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    |  188.693|
+-----+--------------------------+----------+
|   |740 Transferni prihodki  |  55.531|
|   |iz drugih javnofinančnih |     |
|   |institucij        |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz  |  133.162|
|   |državnega proračuna iz  |     |
|   |sredstev proračuna    |     |
|   |Evropske unije      |     |
+-----+--------------------------+----------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI      |  983.440|
|   |(40+41+42+43)       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI      |  247.178|
+-----+--------------------------+----------+
|   |400 Plače in drugi    |  41.468|
|   |izdatki zaposlenim    |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |401 Prispevki       |   7.053|
|   |delodajalcev za socialno |     |
|   |varnost          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |402 Izdatki za blago in  |  198.395|
|   |storitve         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |403 Plačila domačih    |    262|
|   |obresti          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |409 Rezerve        |     0|
+-----+--------------------------+----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI     |  496.585|
+-----+--------------------------+----------+
|   |410 Subvencije      |  105.000|
+-----+--------------------------+----------+
|411 |Transferi posameznikom in |  297.366|
|   |gospodinjstvom      |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |412 Transferi neprofitnim |     0|
|   |organizacijam in     |     |
|   |ustanovam         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |413 Drugi tekoči domači  |  94.219|
|   |transferi         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   |  239.677|
+-----+--------------------------+----------+
|   |420 Nakup in gradnja   |  239.677|
|   |osnovnih sredstev     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |     0|
+-----+--------------------------+----------+
|   |431 Investicijski     |     0|
|   |transferi pravnim in   |     |
|   |fizičnim osebam, ki niso |     |
|   |proračunski uporabniki  |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |432 Investicijski     |     0|
|   |transferi proračunskim  |     |
|   |uporabnikom        |     |
+-----+--------------------------+----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- |  170.321|
|   |II.) (PRORAČUNSKI     |     |
|   |PRIMANJKLJAJ)       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV |     |
|   |IN NALOŽB         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH   |     0|
|   |POSOJIL IN PRODAJA    |     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
|   |(750+751+752)       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH   |     0|
|   |POSOJIL          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |750 Prejeta vračila danih |     0|
|   |posojil          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih  |     0|
|   |deležev          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |752 Kupnine iz naslova  |     0|
|   |privatizacije       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN     |     0|
|   |POVEČANJE KAPITALSKIH   |     |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443) |     |
+-----+--------------------------+----------+
|44  |DANA POSOJILA IN     |     0|
|   |POVEČANJE KAPITALSKIH   |     |
|   |DELEŽEV          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |440 Dana posojila     |     0|
+-----+--------------------------+----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih |     0|
|   |deležev in naložb     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |442 Poraba sredstev    |     0|
|   |kupnin iz naslova     |     |
|   |privatizacije       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |443 Povečanje namenskega |     0|
|   |premoženja v javnih    |     |
|   |skladih in drugih osebah |     |
|   |javnega prava, ki imajo  |     |
|   |premoženje v svoji lasti |     |
+-----+--------------------------+----------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA    |     0|
|   |POSOJILA IN SPREMEMBE   |     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |     |
|   |V.)            |     |
+-----+--------------------------+----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA    |     |
+-----+--------------------------+----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)    |     0|
+-----+--------------------------+----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE       |     0|
+-----+--------------------------+----------+
|   |500 Domače zadolževanje  |     0|
+-----+--------------------------+----------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)   |     0|
+-----+--------------------------+----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA      |     0|
+-----+--------------------------+----------+
|   |550 Odplačila domačega  |     0|
|   |dolga           |     |
+-----+--------------------------+----------+
|IX. |SPREMEBA STANJA SREDSTEV |  170.321|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-  |     |
|   |II.-V.-VIII.)       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- |     0|
|   |VIII.)          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE     | –170.321|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)   |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA    |  437.442|
|   |RAČUNIH DNE 31. 12.    |     |
|   |PRETEKLEGA LETA      |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |9009 Splošni sklad za   |     |
|   |drugo           |     |
+-----+--------------------------+----------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se Občina Žužemberk ne bo zadolžila.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.
Št. 410-95/2010-1
Žužemberk, dne 8. decembra 2010
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost