Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010

Kazalo

5160. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Jeseničnik), stran 15644.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je župan Občine Braslovče dne 30. 11. 2010 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Jeseničnik)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN)
Ocena stanja
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta zajema dve parceli znotraj vikend naselja Letuš na levem bregu Savinje. V preteklosti so bili na tem območju v veljavi prostorsko ureditveni pogoji, ki pa so bili s sprejetjem Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08) razveljavljeni. S sprejetjem novih prostorskih aktov je zaradi neurejene prometne in komunalne infrastrukture za to območje predpisan sanacijski občinski lokacijski načrt (po novem občinski podrobni prostorski načrt). Z njim je potrebno vzpostaviti boljšo kvaliteto bivanja ter ustrezno prometno in komunalno opremljenost celotnega naselja.
Hkrati s tem pa je investitor Zoran Jeseničnik, Koželjskega ulica 7, 3320 Velenje dal pobudo za izdelavo OPPN za njegovi parceli, in sicer parc. št. 470/148 in 470/276 k.o. Letuš. Ker občina oziroma lastniki preostalih zemljišč v tem naselju trenutno ne načrtujejo sanacijskega OPPN za celotno območje je občina predlagala, da prične s postopkom priprave OPPN samo za navedeno parcelo.
Razlogi
Območje OPPN je v lastništvu fizične osebe in predstavlja dve zemljiški parceli znotraj že zgrajenega območja individualnih stanovanjskih ter počitniških stavb. Te počitniške stavbe se postopoma transformirajo v stanovanjske. Do območja OPPN je že speljana prometna povezava, ki pa jo je v bodoče potrebno rekonstruirati. Tudi ostala gospodarska infrastruktura je v večji meri že izvedena. Tako predvidena gradnja na obravnavanem območju predstavlja logično morfološko zapolnitev ter delno sanacijo tega dela naselja.
Del območja OPPN, parcela št. 470/276 k.o. Letuš in SV del parcele št. 470/148 k.o. Letuš, v naravi predstavlja že zgrajen stanovanjski objekt s pomožnimi objekti; za rekonstrukcijo prvotnega vikenda v stanovanjski objekt ter za postavitev pomožnih objektov ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Z namenom legalizacije tega stanovanjskega objekta s pomožnimi objekti bo potrebno v OPPN opredeliti možnost gradnje stanovanjskega objekta, možnosti postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov ter pogoje priključevanja na infrastrukturo, ki je v večji meri že izvedena.
Del območja OPPN, preostali osrednji ter JZ del parcele št. 470/148 k.o. Letuš, predstavlja prosto, nezazidano površino, na kateri je predvidena gradnja ene enostanovanjske stavbe ter postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov. Stavba se bo prometno napajala preko že obstoječe dovozne ceste, ki pa jo je potrebno rekonstruirati. Ostala gospodarska infrastruktura je v večji meri že izvedena.
Pravna podlaga
OPPN se izdela na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09).
2. Območje OPPN
Okvirno območje OPPN zajema zemljišča s parc. št. 470/148 in 470/276 k.o. Letuš. Okvirno območje OPPN je veliko cca 1127 m².
Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelam glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora, vendar le, če bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa. V nasprotnem primeru je potrebno ta sklep dopolniti.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom in geološko-geomehanskim poročilom za izdelavo OPPN pridobi in financira investitor sam.
Strokovno rešitev izdela izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora. Izdelana mora biti v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Pri izdelavi OPPN je potrebno upoštevati oziroma preučiti:
– Odlok o Prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA1 – vikend naselje Letuš – levi breg (Feldin) (Uradni list RS, št. 58/09)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) sanacija t.i. vikend naselja v Letušu – levi breg Savinje II. faza (Uradni list RS, št. 53/10)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA1 – vikend naselje Letuš – levi breg (Maglica) (Uradni list RS, št. 31/10)
Usmeritve za projektiranje in gradnjo naj smiselno izhajajo iz že sprejetih prostorskih aktov, navedenih v prejšnjem odstavku, z namenom zagotavljanja enotne podobe naselja.
Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo (gradbenih parcel) ne sme presegati faktorjev izkoriščenosti, kot so predpisani v Uredbi o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 99/07).
4. Roki za pripravo OPPN
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN / 30 dni
2. faza: pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje – v nadaljevanju: CPVO / 45 dni
3. faza: dopolnitev osnutka OPPN / 30 dni
4. faza: javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni
5. faza: priprava predloga OPPN / 20 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov
6. faza: pridobitev mnenj / 45 dni
7. faza: potrditev predloga OPPN / 30 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice in mnenja, so:
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje
– Simbio d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, območna pisarna Celje, Lava 11, Celje
– Zavod RS za varstvo narave, območna enota Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO. Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja prostora mnenja ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo OPPN.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, izdelava geološko-geomehanskega poročila, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna, ter hidrološko hidravlično študijo, kolikor bo potrebna, zagotovi investitor sam.
7. Določitev objave
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).
Braslovče, dne 30. novembra 2010
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

AAA Zlata odličnost