Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010

Kazalo

5162. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« – območje stanovanjske gradnje, stran 15647.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« – območje stanovanjske gradnje
1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta
Prostorski akt Zazidalni načrt rekreacijskega centra »Na Golovcu« določa pogoje prostorskega urejanja širšega območja od športno rekreacijskega centra in sejmišča Golovec, območja novih športnih objektov – nogometnega igrišča in rokometne dvorane, trgovsko poslovnega centra Mercator in hotela do območja starejše stanovanjske gradnje na Golovcu, katerega del predstavlja tudi novo območje stanovanjske gradnje na pobočju nad obstoječimi športnimi objekti. Za to območje je bil sprejet prostorski akt kot Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta rekreacijskega centra »Na Golovcu« po proj. št. 431/02 načrtovalca Urbana d.o.o. Velenje z odlokom, objavljenim v Uradni listu RS, št. 69/02.
S tem prostorskim načrtom načrtovano stanovanjsko območje predstavlja sanacijo obstoječe razpršene gradnje na tem delu pobočja Golovca in podaja pogoje gradnje – umestitve objektov in pogojev oblikovanja, ki glede na konfiguracijo obstoječega terena in racionalnost gradnje ne ustrezajo za vse lokacije. Zato so bile že kmalu po sprejetju potrebne spremembe in dopolnitve tega odloka, s katerimi pa vseeno niso bili podani pogoji gradnje predvsem na strmejšem terenu v ustrezni meri. Poleg tega je odlok z vrsto sprememb postal tudi nečitljiv. Z novimi spremembami in dopolnitvami odloka je zato potrebno rešiti pogoje gradnje na celotnem območju, predvsem pa na strmem terenu (objekti 1–10) in odpraviti nedorečenost glede posameznih določil.
2. člen
predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskega akta je določitev novih pogojev oblikovanja in toleranc glede podrobnejših meril in pogojev za oblikovanje objektov pri čemer se je ozirati na obstoječo konfiguracijo terena in upoštevati pogoje racionalne rabe terena in gradnje ter robne pogoje, ki so postavljeni z že izgrajenimi sosednjimi objekti. Pri pripravi sprememb in dopolnitev odloka je potrebno smiselno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
3. člen
ureditveno območje
Spremembe in dopolnitve (novi pogoji oblikovanja) zadevajo prvenstveno zemljišča s parc. št. 1002/5, 1002/9, 1002/10, 1004/4, 1004/5, 1004/7, 1004/6, 1002/2 in 1002/4, vse k.o. Sp. Hudinja, sicer pa se smiselno uporabijo tudi za gradnjo na drugih zemljiščih znotraj območja Sprememb in dopolnitev ZN rekreacijskega centra »Na Golovcu« – območje stanovanjske gradnje.
4. člen
način pridobitve strokovnih rešitev
Pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskega akta je Mestna občina Celje.
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati oziroma preučiti:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« – območje stanovanjske gradnje (Uradni list RS, št. 69/02, 88/04 in 31/10 ter tehnični popravek Uradni list RS, št. 55/10).
5. člen
roki za postopek
Postopek priprave in sprejemanja PA poteka skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi do maja 2011.
6. člen
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Postopek priprave in sprejemanja Spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« – območje stanovanjske gradnje vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
Iz 2. člena tega sklepa izhaja, da gre v tem postopku za spremembe besedilnega dela, ki nimajo vpliva na grafični del, ki je sestavni del veljavnega zazidalnega načrta. Poleg tega predlagane spremembe ne vplivajo na okolje ter ne posegajo v varovalne pasove in varovalne režime, katerih varovanje in upravljanje je v pristojnosti posameznih nosilcev urejanja prostora. Zaradi naštetih razlogov se v tem postopku ne pridobiva smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora.
7. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor sprememb in dopolnitev PA je Mestna občina Celje.
8. člen
končne določbe
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-26/2010
Celje, dne 25. novembra 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost