Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010

Kazalo

5187. Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Majšperk, stran 15673.

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09) ter 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/09 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 3. redni seji dne 2. 12. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Majšperk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za plače, sejnine in druge prejemke funkcionarjev Občine Majšperk (v nadaljevanju: občina), članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov občine.
2. člen
(1) Za opravljanje funkcije imajo funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
(2) Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
(3) Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(4) Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
(5) V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
(6) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta, oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
(7) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom drugih organov občine za njihovo delo pripada plačilo za opravljeno delo, ki ga določa ta pravilnik.
3. člen
(1) Župan občine, je v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, uvrščen v 49. plačni razred.
(2) Županu pripada dodatek za delovno dobo, če funkcijo opravlja poklicno. Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
(3) Sklep o določitvi plače, oziroma plačilu za opravljanje funkcije, izda županu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
4. člen
(1) Plačni razred podžupana v razponu od 34. do 41. plačnega razreda določi župan, ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil, s sklepom.
(2) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada največ 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
(3) Podžupanu kot članu občinskega sveta ali članu delovnega telesa ne pripada sejnina, ki pripada drugim članom občinskega sveta oziroma članom delovnih teles.
(4) Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
5. člen
Osnova za obračunavanje plačila za opravljanje funkcije, oziroma plačila za opravljeno delo, članov občinskega sveta, članov delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članov drugih organov občine, imenovanih s sklepom občinskega sveta, je plača župana, določena v prvem odstavku 3. člena tega pravilnika (v nadaljevanju: plača župana).
6. člen
(1) Letni znesek plačil za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, vključno s plačili za opravljanje funkcije za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 14% plače župana.
(2) Osnova za izplačilo sejnin članom občinskega sveta je mesečna plača župana za poklicno opravljanje funkcije, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta, če sejo vodi zaradi odsotnosti župana ali podžupana v višini 6%,
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 5,2%,
– udeležba na izredni seji občinskega sveta 3,9%,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 2%,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 1,3% od plače župana.
(3) Kolikor član občinskega sveta zamudi na sejo oziroma jo predčasno zapusti in je bil na seji prisoten manj kot polovico časa seje, ni upravičen do plačila za opravljanje funkcije po postavkah za delo na seji.
(4) Navedeno določilo iz prejšnjega odstavka ne velja v primeru napovedane obstrukcije.
(5) Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo v občinski upravi vodi javni uslužbenec, zadolžen za organizacijsko tehnične naloge za občinski svet in delovna telesa.
(6) Za svečane in dopisne seje občinskega sveta ter nadaljevanje seje se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje.
(7) Sklep o plačilu za opravljanje funkcije izda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
7. člen
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek sejnine posameznega funkcionarja ter zagotovi, da ta mesečno in letno ne preseže najvišjega možnega, to je 14% plače župana.
III. NAGRADE NADZORNEGA ODBORA
8. člen
(1) Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v višini največ 14% plače župana. Nagrade ne smejo letno preseči najvišjega možnega zneska.
(2) Nagrada predsednika ali člana nadzornega odbora vključuje tudi prisotnost na seji občinskega sveta, če je vabljen kot poročevalec.
(3) Člani nadzornega odbora so upravičeni do nagrade za izvedbo posameznega nadzora na podlagi letnega programa dela ali po sklepu nadzornega odbora, in sicer:
– predsednik nadzornega odbora v višini 5% plače župana,
– član nadzornega odbora v višini 4,5% plače župana.
Za izvedbo plačila na podlagi opravljenega nadzora, predsednik nadzornega odbora županu predloži končno poročilo o opravljenem nadzoru.
(4) Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju, v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo v občinski upravi vodi javni uslužbenec, zadolžen za organizacijsko tehnične naloge za občinski svet in delovna telesa.
IV. NAGRADE ZA DRUGE ORGANE
9. člen
(1) Članom delovnih teles občinskega sveta in drugim organom, ki jih imenuje občinski svet in župan pripada nagrada v obliki sejnine za udeležbo na sejah organov.
Osnova za izplačilo sejnin je mesečna plača župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka na delovno dobo. Merila za izplačilo pa so naslednja:
– predsedovanje oziroma vodenje seje organa 2% plače župana.
– udeležba na seji organa 1,3% plače župana.
(2) Nagrade članom delovnih teles se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju, v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo v občinski upravi vodi javni uslužbenec, zadolžen za organizacijsko tehnične naloge za občinski svet in delovna telesa.
10. člen
Volilni organi imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih volitev in referendumov pravico do nadomestila v skladu z zakonom o lokalnih volitvah.
V. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
11. člen
(1) Funkcionar ima pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
(2) Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.
(3) Pravico do povračila potnih stroškov lahko funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Majšperk. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
(4) Funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
(5) Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
12. člen
(1) Pravice iz 12. člena tega pravilnika uveljavlja funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
(2) Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
VI. NAČIN IZPLAČEVANJA
13. člen
Sredstva za izplačevanje plač, sejnin, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
14. člen
(1) Plače, sejnine in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec, najkasneje do 10. delovnega dne v tekočem mesecu.
(2) Prejemki, določeni v 11. členu tega pravilnika, se izplačajo v osmih dneh po končanem službenem potovanju.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 38/99 in 76/99).
16. člen
V pravilniku uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/2010-2
Majšperk, dne 2. decembra 2010
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost