Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010

Kazalo

5172. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 15656.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB 13, 13/10, 59/10, 85/10) in 13., 15., 23., 28., 33. in 37. člena Statuta Občine Horjul, Uradni list RS, št. 63/10) je občinski svet na 2. redni seji dne 2. 12. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, Naš časopis, št. 336/2007.
2. člen
3. člen se spremeni in se na novo glasi:
»Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju se župan Občine Horjul, uvrsti v 49. plačni razred. Županu za poklicno opravljanje funkcije pripada tudi dodatek za delovno dobo v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo.«
3. člen
4. člen se spremeni in se na novo glasi:
»Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju se podžupan Občine Horjul lahko uvrsti med 34. do 41. plačni razred. Plačni razred podžupana znotraj določenega razpona določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Podžupanu za poklicno opravljanje funkcije pripada dodatek za delovno dobo v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo.«
4. člen
5. člen se spremeni in se na novo glasi:
»Sejnina za opravljanje funkcije člana občinskega sveta na rednih in izrednih sejah občinskega sveta znaša 80,00 EUR neto. Upravičenost občinskega svetnika do izplačila sejnine se ugotavlja na podlagi dejanske prisotnosti na rednih in izrednih sejah občinskega sveta. Izplačilo se opravi na podlagi evidence o prisotnosti. Podžupan ni upravičen do izplačila sejnin ker prejema nadomestilo za opravljanje funkcije podžupana.
Poleg navedenega pripada članom občinskega sveta tudi sejnina za udeležbo na sejah delovnega telesa, ki znaša 15 EUR neto, če je član delovnega telesa, oziroma 21 EUR neto, če je predsednik delovnega telesa. Navedeni del sejnine se izplačuje na podlagi ugotovljene udeležbe na sejah, ki jo vodi predsednik delovnega telesa.«
5. člen
8. člen se spremeni in se na novo glasi:
»Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju.
Sejnina za posamezno sejo znaša 15 EUR neto.
Sejnina za predsednika delovnega telesa pa znaša 21 EUR neto.
Evidenco o prisotnosti na sejah delovnega telesa vodi predsednik delovnega telesa.«
6. člen
9. člen se spremeni in se na novo glasi:
»Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do sejnine za delo v odboru, ki znaša za predsednika in člane 62 EUR neto za posamezno sejo.
Evidenco o prisotnosti na sejah delovnega telesa vodi predsednik nadzornega odbora.«
7. člen
12. člen se spremeni in se na novo glasi:
»Sredstva za izplačevanje nadomestil za opravljanje funkcije, sejnin in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji in člani delovnih teles se zagotovijo iz sredstev proračuna.
Zahtevek za izplačilo, razen sejnin za občinski svet, mora biti v izplačilo predložen najkasneje do konca tekočega leta, v nasprotnem primeru izplačilo ne pripada.«
8. člen
13. člen se briše v celoti.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 0392-0001/2007-2
Horjul, dne 3. decembra 2010
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost