Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010

Kazalo

5182. Sklep o začasnem financiranju MO Kranj v obdobju januar–marec 2011, stran 15660.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 96. člena Statuta MO Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je župan MO Kranj dne 7. 12. 2010 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju MO Kranj v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje MO Kranj (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu MO Kranj za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu MO Kranj za leto 2010 (Uradni list RS, št. 106/09; v nadaljevanju: Odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|   |   |                    |   v EVR|
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|KONTO |   |OPIS                  |  januar–|
|   |   |                    |marec 2011|
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|   |I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |11.013.974|
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|   |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        | 9.576.104|
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|70  |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)   | 8.315.120|
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|700  |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      | 6.867.800|
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|703  |   |DAVKI NA PREMOŽENJE          | 1.236.500|
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|704  |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE   |  210.820|
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|706  |   |DRUGI DAVKI              |     |
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|71  |   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)| 1.260.984|
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|710  |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD   |  990.467|
|   |   |PREMOŽENJA               |     |
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|711  |   |TAKSE IN PRISTOJBINE          |   4.500|
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|712  |   |DENARNE KAZNI             |  101.000|
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|713  |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |  51.492|
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|714  |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        |  113.525|
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|72  |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)   |     0|
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|720  |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |     |
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|721  |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG       |     |
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|722  |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN    |     |
|   |   |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA       |     |
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|73  |   |PREJETE DONACIJE (730+731)       |     0|
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|730  |   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   |     |
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|731  |   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE       |     |
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|74  |   |TRANSFERNI PRIHODKI          | 1.437.870|
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|740  |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH     |  161.960|
|   |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ       |     |
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|741  |   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA| 1.275.910|
|   |   |IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE  |     |
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|78  |   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |     0|
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|786  |   |OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA  |     |
|   |   |EVROPSKE UNIJE             |     |
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|   |II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |10.696.189|
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|40  |   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  | 3.083.778|
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|400  |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   |  686.670|
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|401  |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO   |  112.390|
|   |   |VARNOST                |     |
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|402  |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE      | 2.064.718|
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|403  |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI        |  60.000|
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|409  |   |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE      |  160.000|
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|41  |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   | 4.754.275|
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|410  |   |SUBVENCIJE               |  204.000|
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|411  |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN       | 2.382.066|
|   |   |GOSPODINJSTVOM             |     |
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|412  |   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN  |  104.325|
|   |   |USTANOVAM               |     |
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|413  |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     | 2.063.884|
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|42  |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      | 2.788.491|
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|420  |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   | 2.788.491|
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|43  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)     |  69.645|
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|430  |   |INVESTICIJSKI TRANSFER         |     |
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|431  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN   |  18.000|
|   |   |FIZ.OSEBAM               |     |
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|432  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM  |  51.645|
|   |   |UPORABNIKOM              |     |
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|   |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.|  317.785|
|   |   |- II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS     |     |
|   |   |SKUPAJ ODHODKI)            |     |
+----------------------------------------------------+----------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB        |     |
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|75  |IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |  48.365|
|   |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |     |
|   |   |(750+751+752)             |     |
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|750  |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |  30.200|
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|751  |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |     |
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|752  |   |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE    |  18.165|
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|44  |V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |     0|
|   |   |DELEŽEV (440+441)           |     |
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|440  |   |DANA POSOJILA             |     |
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|441  |   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |     |
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|   |VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |  48.365|
|   |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. -  |     |
|   |   |V.)                  |     |
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|   |VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI|  366.150|
|   |   |MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN  |     |
|   |   |DANIH POSOJIL (I. + IV.) - (II. + V.) |     |
+----------------------------------------------------+----------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                |     |
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|50  |VIII.|ZADOLŽEVANJE (500)           |     0|
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|500  |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE          |     |
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|55  |IX. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |     0|
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|550  |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA        |     |
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|   |X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)     |     0|
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|   |XI. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |  366.150|
|   |   |RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) -|     |
|   |   |(II.+V.+IX.)              |     |
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|   |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU  |     |
|   |   |PRETEKLEGA LETA            |     |
+------+-----+---------------------------------------+----------+
|   |   |- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE |     |
|   |   |IZ PRETEKLEGA LETA           |     |
+------+-----+---------------------------------------+----------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma z odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine (varianta: na oglasni deski občine).
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.
Št. 410-5/2010-8-(45/01)
Kranj, dne 7. decembra 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost