Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010

Kazalo

5171. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2011, stran 15654.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, 63/10) je Občinski svet Občine Horjul na 2. seji dne 2. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Horjul za leto 2011
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Horjul za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČINA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin – kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              |   v eurih|
|   |                            |       |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov                   |Proračun leta|
|                               |     2011|
|                               |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            |  3,204.125|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 |  2,729.155|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI                     |  1,827.449|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček             |  1,622.149|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje                 |   142.400|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve          |    62.900|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki                     |      0|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI                    |   901.706|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki           |   695.656|
|   |od premoženja                      |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine                |    1.000|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni                    |    30.000|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        |      50|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki               |   175.000|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|72  | KAPITALSKI PRIHODKI                  |    24.400|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih            |      0|
|   |sredstev                        |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog              |      0|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|722 |Prihodki od prodaje zemljišč              |    24.400|
|   |in neopred. dolg. sredstev               |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE                    |      0|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov          |      0|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine             |      0|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI                   |   450.570|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih            |   195.570|
|   |javnofinančnih institucij                |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega            |   255.000|
|   |proračuna iz sredstev proračuna             |       |
|   |Evropske unije                     |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            |  4,704.723|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                     |   926.497|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          |   172.562|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost     |    28.435|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve            |   685.500|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti               |      0|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                       |    40.000|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI                    |   868.945|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije                     |    26.000|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom               |   643.575|
|   |in gospodinjstvom                    |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam         |    45.220|
|   |in ustanovam                      |       |
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi            |   154.150|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino              |      0|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|42  |INVETICIJSKI ODHODKI                  |  2,535.121|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         |  2.535.121|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI                 |   374.160|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi drugim osebam, ki niso   |   254.160|
|   |pror. upor.                       |       |
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi prorač.           |   120.000|
|   |uporabnikom                       |       |
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)              |  –1.500.598|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)               |       |
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV                |       |
|   |IN NALOŽB                        |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)      |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              |      0|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil            |      0|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev             |      0|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije          |      0|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |      0|
|   |(440+441+442)                      |       |
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE               |      0|
|   |KAPITAL. DELEŽEV                    |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila                    |      0|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev            |      0|
|   |in naložb                        |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije   |      0|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in |      0|
|   |drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v   |       |
|   |svoji lasti                       |       |
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA               |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH                |       |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)                    |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA                   |       |
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)                   |      0|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                      |      0|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje                 |      0|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA                     |      0|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA                     |      0|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|550 |Odplačila domačega dolga                |      0|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)                 |  –1.500.598|
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH                   |       |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)                |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)             |      0|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE                    |  1.500.598|
|   |(VI.+VII.-VIII. –IX.)                  |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH               |       |
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA               |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo               |  1.500.598|
|   |                            |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrt neposrednega uporabnika, ki je razdeljen na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Horjul.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Horjul. Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko pismeno pooblasti tudi druge osebe.
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti;
– samostojno razpolaga s proračunskimi sredstvi.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so prihodki določeni v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov postavke v proračunu.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe in med konti v okviru proračunske postavke v posebnem delu proračuna samostojno in brez omejitev odloča župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju oziroma avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe na proračunski postavki v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2012 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe vseh tekočih odhodkov in transferov v sprejetem proračunu.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednega uporabnika.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Investicijske programe, novelacije investicijskih programov in predinvesticijske zasnove sprejema Občinski svet Občine Horjul. Dokument identifikacije investicijskih projektov in ostalo dokumentacijo pa sprejema župan.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 40.000 €.
Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene in drugega odstavka 49. člena ZJF neomejeno župan in o tem s pisnim poročilom pri zaključnem računu obvesti občinski svet.
Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine in za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O porabi sredstev neomejeno odloča župan.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za proračun leta 2011 zadolževanje ni predvideno.
10. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občine ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča občinski svet.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Horjul v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2011.
Št. 410-0009/2010-2
Horjul, dne 3. decembra 2010
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost