Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010

Kazalo

5163. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar–marec 2011, stran 15648.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09) in 102. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je župan Občine Cerkno dne 1. 12. 2010 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Cerkno (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2010 (Uradni list RS, št. 77/10; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+-----+---------------------------------+-----------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |         |
|   |                 |         |
+---------------------------------------+-----------------+
|Skupina/podskupina kontov       |     Proračun|
|                    |     januar–|
|                    |    marec 2010|
|                    |     (v EUR)|
|                    |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |         |
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI        |    1.582.138|
|   |(70+71+72+73+74+78)       |         |
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)    |    1.188.070|
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI         |    1.021.104|
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček |     944.918|
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |703 Davki na premoženje     |      57.533|
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |704 Domači davki na blago in   |      18.653|
|   |storitve             |         |
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI        |     166.966|
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in    |     114.880|
|   |dohodki             |         |
|   |od premoženja          |         |
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |711 Takse in pristojbine     |       847|
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni |       716|
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in |      43.205|
|   |storitev             |         |
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki   |      7.318|
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI       |      13.798|
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih |      6.981|
|   |sredstev             |         |
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč |      6.817|
|   |in neopredmetenih sredstev    |         |
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI       |     380.270|
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih|     380.270|
|   |javnofinančnih inštitucij    |         |
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI        |    1.581.306|
|   |(40+41+42+43+44)         |         |
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI          |     379.682|
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki    |      63.080|
|   |zaposlenim            |         |
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za  |      10.836|
|   |socialno             |         |
|   |varnost             |         |
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve |     275.249|
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |403 Plačila domačih obresti   |      6.045|
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |409 Rezerve           |      24.472|
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI         |     379.396|
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |410 Subvencije          |      2.908|
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |411 Transferi posameznikom    |     238.958|
|   |in gospodinjstvom        |         |
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim    |      27.493|
|   |organizacijam          |         |
|   |in ustanovam           |         |
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi|     110.037|
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI      |     808.329|
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih  |     808.329|
|   |sredstev             |         |
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |      13.899|
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |431 Investicijski transferi   |       830|
|   |pravnim             |         |
|   |in fizičnim osebam, ki niso   |         |
|   |proračunski uporabniki      |         |
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |432 Investicijski transferi   |      13.069|
|   |proračunskim           |         |
|   |uporabnikom           |         |
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK    |       832|
|   |(PRIMANKLJAJ) I.-II.       |         |
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV     |         |
|   |IN NALOŽB            |         |
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL|      5.394|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  |         |
|   |(750 +751 +752)         |         |
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |         |
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil|      5.394|
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA |      5.394|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH     |         |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)         |         |
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA        |         |
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)     |         |
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE           |         |
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |500 Domače zadolževanje     |         |
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)   |      11.799|
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA         |         |
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga   |      11.799|
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  |      –5.573|
|   |NA RAČUNIH            |         |
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE       |     –11.799|
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE      |       –832|
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE  |     311.920|
|   |31. 12. 2009           |         |
|   |                 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.
Št. 410-0043/2010-1
Cerkno, dne 1. decembra 2010
Župan
Občine Cerkno
Miran Ciglič l.r.

AAA Zlata odličnost