Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2010 z dne 17. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2010 z dne 17. 12. 2010, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

5222. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
5223. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
5224. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
5225. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
5226. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Pozivi

5227. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto sodnika ustavnega sodišča

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5228. Uredba o državnem prostorskem načrtu za priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika
5229. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Republiki Gvineji in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 1284/2009 z dne 22. decembra 2009 o uvedbi nekaterih posebnih omejevalnih ukrepov v zvezi z Republiko Gvinejo
5285. Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva
5286. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja
5287. Uredba o dopolnitvah Uredbe o koncesiji za odvzem naplavin iz reke Save in Završnice iz zadrževalnikov proda na vplivnem območju HE Moste, HE Završnica in HE Mavčiče
5288. Uredba o dopolnitvah Uredbe o koncesiji za odvzem naplavin iz reke Save na območju Občine Litija na odvzemnih mestih, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
5289. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za odvzem naplavin iz lovilnih jam na reki Soči, Tolminki in Bači
5290. Uredba o spremembah Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje naplavin iz struge reke Soče
5291. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima

MINISTRSTVA

5230. Pravilnik o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja
5231. Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini
5232. Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah
5233. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
5234. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
5235. Soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Fundacija Metulj«
5236. Soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon«
5237. Soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Humanitarna ustanova H.O.P.E«
5238. Soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Alkemist, ustanova«
5239. Soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Fundacija Alojzija Šuštarja«
5240. Soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Gradimo prihodnost, ustanova«
5241. Soglasje k Aktu o spremembah Akta o ustanovitvi ustanove »Ustanova Rdeča žoga«
5292. Pravilnik o uniformi uslužbencev Uprave Republike Slovenije za pomorstvo
5293. Pravilnik o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti zdravil
5294. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vodenju seznama upraviteljev in o vsebini ter načinu obveščanja

BANKA SLOVENIJE

5242. Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5243. Register biocidnih proizvodov

OBČINE

Ajdovščina

5244. Sklep o začasnem financiranju Občine Ajdovščina v obdobju januar–marec 2011

Beltinci

5245. Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2011

Bistrica ob Sotli

5246. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli v obdobju januar–marec 2011

Bled

5247. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2011

Brežice

5248. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Brežice

Dobrna

5249. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2010

Ig

5250. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2011
5251. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Ig za leto 2011

Komen

5252. Sklep o začasnem financiranju Občine Komen v obdobju januar–marec 2011

Krško

5253. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2010

Kuzma

5254. Sklep k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2011
5255. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu pri Osnovni šoli Kuzma za leto 2011
5256. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in uporabi mrliške vežice na območju Občine Kuzma za leto 2011
5257. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kuzma za leto 2011

Lenart

5258. Cenik daljinskega ogrevanja

Lendava

5259. Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava za obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011

Metlika

5260. Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika za leto 2011

Mežica

5261. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2010
5262. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v obdobju januar–marec 2011

Miren-Kostanjevica

5263. Statut Krajevne skupnosti Orehovlje

Novo mesto

5264. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Novo mesto v obdobju januar–marec 2011

Poljčane

5265. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju športa v Občini Poljčane

Semič

5266. Sklep o začasnem financiranju Občine Semič v obdobju januar–marec 2011

Straža

5267. Sklep o začasnem financiranju Občine Straža v obdobju januar–marec 2011

Sveta Ana

5268. Sklep o sprejetju poslovnega načrta izvajanja obvezne občinske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2010

Šentjur

5269. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta na naslednjega kandidata

Šmarje pri Jelšah

5270. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2011
5271. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2011
5272. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
5273. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Štore

5274. Spremembe Statuta Občine Štore
5275. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Štore
5276. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Štore za leto 2010
5277. Sklep o določitvi nepremičnin, ki sestavljajo javno cestno infrastrukturo v Občini Štore
5278. Sklep o povečanju vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

Tišina

5279. Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za obdobje januar–marec 2011

Tolmin

5280. Sklep o začasnem financiranju Občine Tolmin v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011

Trebnje

5281. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
5282. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2011
5283. Sklep o soglasju k Statutu Krajevne skupnosti Račje selo

Zagorje ob Savi

5284. Sklep o začasnem financiranju Občine Zagorje ob Savi v obdobju januar–marec 2011

POPRAVKI

5295. Popravek Poročila o izidu glasovanja in o izidu volitev enega člana Občinskega sveta Občine Grosuplje – predstavnika romske skupnosti v Občini Grosuplje
5296. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka
5297. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Škofja Loka
5298. Popravek Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Majšperk

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti