Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010

Kazalo

5184. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN 33 Center Gameljne – del (del enote urejanja prostora ŠG-20 in del enote urejanja prostora ŠG-207), stran 15671.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN 33 Center Gameljne – del (del enote urejanja prostora ŠG-20 in del enote urejanja prostora ŠG-207)
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN 33 Center Gameljne – del (del enote urejanja prostora ŠG-20 in del enote urejanja prostora ŠG-207) (v nadaljevanju: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Osrednje obstoječe stavbe v območju so ostanek nekdanjega industrijskega – proizvodnega podjetja Rašica. V obstoječih stavbah je skupaj nekaj več kot 5000 m2 poslovno skladiščnih površin ter 850 m2 skladiščnih površin v dveh šotorih. Priprava OPPN sledi možnostim in zahtevam Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10), ki v tem območju predvideva ureditev lokalnega središča naselja Gameljne.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN je prostor v severnem delu Mestne občine Ljubljana, v četrtni skupnosti Šmarna gora, v katastrski občini Gameljne, v osredju naselja Zgornje Gameljne, na prostoru nekdanjega proizvodnega kompleksa. Na jugozahodnem delu območja stoji hiša, ki ima status kulturne dediščine (Zgornje Gameljne – Hiša Zgornje Gameljne 18; EŠD 18722), obenem pa gre za del območja kulturne dediščine (Zgornje Gameljne – Vaško jedro Zgornje Gameljne; EŠD 18787). Ob južnem robu območja teče vodotok Gameljnščica, ki je naravna vrednota. Na zahodni, južni strani in deloma severni strani območje obdaja tudi stanovanjska pozidava. Skupna površina predlaganega območja meri okoli 35.650 m2.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
8. Javna razsvetljava d.d.
9. Snaga Javno podjetje d.o.o.
10. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
11. T2 d.o.o.
12. UPC Telemach d.o.o.
13. Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo
14. Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
15. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
16. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
17. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
18. Geoplin plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovno rešitev, ki bo podlaga za pripravo OPPN, se bo pridobilo z izdelavo najmanj dveh variantnih rešitev različnih avtorjev. Izhodišča za pripravo posameznih variantnih rešitev bodo pripravljena v dogovoru z Mestno občino Ljubljana. Variantne rešitve bodo pripravljene v fazi pred pripravo osnutka OPPN.
Na podlagi primerjave s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika Mestna občina Ljubljana izbere rešitev, ki bo podlaga za izdelavo OPPN.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava osnutka OPPN je predvidena mesec dni po začetku veljavnosti tega sklepa, dopolnjenega osnutka pa en mesec po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana – www.ljubljana.si.
Št. 3505-17/2010-8
Ljubljana, dne 3. decembra 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost