Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010

Kazalo

5211. Dopolnitve Poslovnika občinskega sveta, stran 15695.

Na podlagi 1. točke 7. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 2. redni seji dne 25. 11. 2010 sprejel
D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
občinskega sveta
1. člen
V 60. členu poslovnika občinskega sveta se za navedbo vseh stalnih delovnih teles občinskega sveta, doda nova alinea, ki glasi:
»– komisija za obravnavo predlogov občanov in razvoj občine.«
2. člen
Za besedilom 64. člena, se doda nov 64.a člen, ki glasi:
»Komisija za obravnavo predlogov občanov in razvoj občine ima pet članov.
Komisija obravnava predloge, pobude in pritožbe občanov, ki jih ti naslovijo na občinski svet in so v njegovi pristojnosti ter občinskemu svetu in županu daje pobude oziroma predloge rešitev predmetne problematike. Komisija nadzira izvajanje strategije dolgoročnega razvoja občine in predlaga njene spremembe in dopolnitve.
Komisija obravnava predloge aktov dolgoročnega razvoja občine, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je komisija dolžna opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora komisija predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.«
3. člen
Te dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2010
Škofljica, dne 25. novembra 2010
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost