Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010

Kazalo

5189. Sklep o začasnem financiranju Občine Mirna Peč v obdobju januar–marec 2011, stran 15675.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN) in 97. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je župan Občine Mirna Peč dne 9. decembra 2010 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Mirna Peč v obdobju januar–marec 2011
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Mirna Peč (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2010 (Uradni list RS, št. 24/09, 98/09, 40/10 in 73/10; v nadaljevanju: Odlok o proračunu).
3. člen
(struktura in višina proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki določijo v višini porabljenih sredstev v enakem obdobju lani, torej od 1. januarja do 31. marca lanskega leta.
Namenski prejemki in izdatki opredeljeni v 43. členu ZJF oziroma v odloku o proračunu se v obdobju začasnega financiranja lahko povečajo ali zmanjšajo.
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo določbe ZJF, določbe Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09, 29/10, 56/10, 96/10), določbe Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) in Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2010.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, realiziranega v enakem obdobju lani.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje do uveljavitve proračuna Občine Mirna Peč za leto 2011, oziroma do 31. marca 2011.
Št. 410-06/2010-2
Mirna Peč, dne 8. decembra 2010
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.

AAA Zlata odličnost