Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010

Kazalo

5157. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material v mednarodnem prometu, stran 15639.

Na podlagi prvega odstavka 20. člena, četrtega odstavka 42. člena, tretjega odstavka 43.a člena, tretjega odstavka 68. člena in drugega odstavka 95. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/10) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material v mednarodnem prometu
1. člen
V Pravilniku o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 108/04 in 21/07) se v 2. členu v 1. točki črta besedilo »za lesen pakirni material se ne štejejo proizvodi iz papirja in leseni proizvodi, tanjši od 6 mm;«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. drug pakirni material je pakirni material, ki se uporablja v mednarodnem prometu za zaščito, pritrjevanje, podpiranje ali prevažanje blaga in se ne šteje kot lesen pakirni material. Drug pakirni material so zlasti:
– proizvodi iz papirja,
– leseni proizvodi, tanjši od 6 mm,
– sodi za vino in žganje, ki so bili med proizvodnjo izpostavljeni segrevanju,
– darilne škatle za vino, cigare in drugo blago, izdelane iz lesa, ki je obdelan na način, ki ga ohranja nenapadenega s škodljivimi organizmi,
– žagovina, lesni skobljenci in lesna volna,
– leseni sestavni deli, ki so trajno pritrjeni na tovorna vozila ali kontejnerje,
– pakirni material, ki je v celoti izdelan iz predelanega lesa (npr. vezan les, iverne plošče, plošče iz štren ali furnir) ali izdelan s pomočjo lepila, toplote ali pritiska oziroma tretiran v skladu z uradno odobrenimi postopki za uničevanje, odstranitev ali sterilizacijo škodljivih organizmov;«.
V 6. točki se za besedilom »kemičnim sredstvom« doda beseda »(fumigantom)«.
2. člen
Naslov 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(posebna obdelava lesa in zahteve glede beljenega lesa)«.
V prvem odstavku se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– zaplinjen s fumigantom, katerega uporaba je v Evropski uniji dovoljena ter katerega uporaba in oznaka sta določeni s standardom ISPM-15.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Za izdelavo lesenega pakirnega materiala se lahko uporabi le beljen les. Dopustni so majhni, med seboj ločeni koščki lubja, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da niso širši od 3 cm, ne glede na dolžino,
– če so širši od 3 cm, površina posameznega koščka lubja ne sme presegati 50 cm2.
(4) Pri zaplinjevanju je treba lubje odstraniti pred zaplinjevanjem, pri toplotni obdelavi pa se lahko lubje odstrani pred ali po obdelavi.«.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(posebno označevanje lesa)
»(1) Lesen pakirni material mora biti pred uporabo označen z uradno oznako iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika. Na uradni oznaki ne sme biti nobene dodatne ali drugačne oznake. Komercialne oznake obrata in druge mednarodne oznake, kot sta na primer DB za beljen les in KD za sušen les, se lahko navajajo le izven uradne oznake, če niso zavajajoče.
(2) Uradna oznaka mora biti čitljiva, obstojna in neprenosljiva. Nameščena mora biti na vidnem mestu, po možnosti na dveh nasprotnih si straneh lesenega pakirnega materiala. Za uradno oznako uporaba rdeče ali oranžne barve ni dovoljena. Uradna oznaka ne sme biti narisana z roko.
(3) Uradno oznako je treba namestiti po izvedeni posebni obdelavi lesa. Izjemoma se jo lahko namesti prej, če se zagotovi, da je v procesu proizvodnje in označevanja še neobdelanega lesenega pakirnega materiala zagotovljena in dokumentirana njegova sledljivost.«.
4. člen
V 6. členu se za piko na koncu stavka doda besedilo »Vse predhodne oznake je treba trajno izbrisati (obrusiti ali prekriti z barvo).«.
5. člen
V prvem odstavku 7. člena se beseda »upravi« nadomesti z besedilom »Fitosanitarni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uprava)«.
V drugem odstavku se črta besedilo »z metilbromidom« in besedilo »ter ima za tako rabo metilbromida pridobljeno dovoljenje pristojnega organa v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s snovmi, ki tanjšajo ozonski plašč«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se pravnim in fizičnim osebam iz drugih držav članic Evropske unije, ki nameravajo opravljati dejavnost posebne dodelave lesenega pakirnega materiala v skladu s standardom ISPM-15 na ozemlju Republike Slovenije, ni treba registrirati pri upravi, če so za posebno dodelavo lesenega pakirnega materiala v skladu s standardom ISPM-15 registrirane v državi članici Evropske unije. Te pravne in fizične osebe morajo pred začetkom opravljanja dejavnosti o tem obvestiti upravo.«.
6. člen
V 13. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– uporabljati uradno oznako le za lesen pakirni material, ki je bil izdelan iz beljenega lesa in obdelan v skladu s tem pravilnikom,«.
7. člen
V prvem odstavku 21. člena se črta besedilo »z metilbromidom«.
8. člen
Priloga 1 se črta.
9. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
10. člen
V Prilogi 4 se 2. točka pod B spremeni tako, da se glasi:
»2) Predviden način posebne obdelave (ustrezno obkrožiti):
– HT – toplotna obdelava lesa
– zaplinjevanje z/s _____________«.
11. člen
V Prilogi 5 se III. točka obrazca spremeni tako, da se glasi:
»III. NAČIN – METODA DODELAVE LESENEGA PAKIRNEGA MATERIALA:
o TOPLOTNA OBDELAVA – HT
o ZAPLINJEVANJE Z/S ____________________«.
12. člen
(1) Lesenega pakirnega materiala, ki je bil obdelan in označen pred uveljavitvijo tega pravilnika, ni treba ponovno obdelati in označiti v skladu s tem pravilnikom.
(2) Zahteve glede označevanja iz spremenjenega 5. člena in spremenjene Priloge 2 pravilnika se začnejo uporabljati najpozneje 1. aprila 2011.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-401/2010
Ljubljana, dne 29. novembra 2010
EVA 2010-2311-0199
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost