Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010

Kazalo

5168. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko – turistično območje DT7-OPPN (del območja) v Dolenjskih Toplicah, stran 15650.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP) in 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07) je župan Občine Dolenjske Toplice sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko – turistično območje DT7-OPPN (del območja) v Dolenjskih Toplicah
1. člen
(Splošno)
(1) S tem sklepom določa župan Občine Dolenjske Toplice začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko – turistično območje DT7-OPPN (del območja) v Dolenjskih Toplicah (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) Na območju OPPN je v veljavi Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 90/09, 22/10). Lokacija je v skladu z namensko rabo prostora namenjena centralnim dejavnostim z oznako DT7-OPPN – OPPN »Apartmajsko naselje 2« oziroma oblikovanju stanovanjsko – turističnega območja.
(3) OPPN se pripravi v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP), Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) ter ostalimi podzakonskimi predpisi.
2. člen
(Ocena stanja na področju priprave OPPN)
(1) Območje nove predvidene pozidave je locirano ob južnem robu ureditvenega območja naselja Dolenjske Toplice. Razprostira se v obcestnem pasu lokalne ceste v smeri proti Dolenjim Sušicam. Lokacija do danes ni bila pozidana in v naravi predstavlja travniške površine.
Območje predvidene pozidave na delu območja DT7 s severne in vzhodne strani meji na preostali del območja centralnih dejavnosti DT7, na jugu se dotika območja veljavnega Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjsko naselje Cviblje v Dolenjskih Toplicah (Uradni list RS, št. 90/09), na zahodni strani pa meji na lokalno cesto LC 293040 Dolenjske Toplice–Dolenje Sušice–Uršna sela, odsek 293041.
(2) Območje deloma leži v vplivnem območju enote kulturne dediščine, in sicer Brodnikove kapelice (EDŠ 14096), ki se nahaja južno od območja OPPN ob lokalni cesti LC 293040 Dolenjske Toplice–Dolenje Sušice–Uršna sela, odsek 293041.
Pri urejanju območja bo potrebno upoštevati varstvene usmeritve za varovanje te enote kulturne dediščine.
(3) Območje OPPN zajema zemljišče, v velikosti približno 105 arov, s parcelnimi številkami 689/4, 688/1, 688/2 vse k.o. Toplice, ki predstavlja del območja DT7, medtem ko se strokovne podlage pripravijo za celotno območje DT7.
V postopku priprave OPPN je potrebno okvirno mejo smiselno in vsebinsko preveriti, zlasti pri načrtovanju omrežij gospodarske javne infrastrukture z izrazitim linijskim potekom, ter jo po potrebi razširiti oziroma zmanjšati.
(4) Na območju OPPN je predvidena gradnja apartmajskega naselja, ki se bo, ko bo v celoti zgrajeno, navezovalo na območje obstoječega apartmajskega naselja ob Ulici Maksa Henigmana in predstavlja nadaljevanje strnjene gradnje s stanovanjsko-turističnimi objekti s spremljajočimi programi. Pri urejanju območja je potrebno predvideti tako gostoto pozidave, velikost objektov ter zunanjo ureditev, da se prilagodi turistično-stanovanjskim ureditvam obstoječega apartmajskega naselja.
(5) Območje se prometno navezuje na lokalno cesto 293040 Dolenjske Toplice–Dolenje Sušice–Uršna sela, odsek 293041, ki se v tem območju ureja kot mestna cesta z obojestranskimi pločniki, ulično razsvetljavo in obojestranskim drevoredom. Območje komunalno ni urejeno, se pa v neposredni bližini nahajajo elektroenergetski in telekomunikacijski vodi ter vodovodno omrežje. Priključitev na kanalizacijsko omrežje oziroma na čistilno napravo se ureja v povezavi s sosednjim območjem »Na Kamenju«.
(6) V OPPN se poleg urbanistično-arhitektonskih in prometnih ureditev predvidi tudi ustrezne rešitve komunalno-energetske infrastrukture, urejanje zelenih površin ter varovanje okolja, kar bo omogočilo kvalitetno pripravo prostorskih in gradbenih pogojev za ureditev obravnavanega območja.
3. člen
(Vsebina in oblika OPPN ter način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) OPPN vsebuje grafični in tekstualni del, izdela se v digitalni in analogni obliki v skladu z ZPNačrt.
(2) Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi analiz prostora ter na osnovi programskih izhodišč oziroma urbanističnih, prostorskih in okoljskih zahtev, pridobljenih smernic in analize le-teh ter v skladu z veljavno zakonodajo.
(3) Izdelovalec OPPN izdela eno strokovno rešitev razen v primeru, da se potreba po izdelavi dodatnih variantnih rešitev pokaže v postopku priprave OPPN, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz prostora.
4. člen
(Postopek in roki za pripravo OPPN)
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. Sklep župana
– sklep župana o začetku priprave OPPN (december 2010)
– objava sklepa v uradnem glasilu in v svetovnem spletu (15 dni).
2. Strokovne podlage.
3. Osnutek OPPN, smernice nosilcev urejanja prostora
– priprava osnutka OPPN (30 dni)
– občina pregleda osnutek OPPN ter ga pošlje (15 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca) nosilcem urejanja prostora, vključno z ministrstvom pristojnim za izdelavo celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: CPVO), in jih pozove, da v roku 30 dni dajo smernice ter odločbo glede izdelave CPVO
– Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni pisno sporoči ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO (celovita presoja vplivov na okolje).
4. Dopolnjen osnutek OPPN
– priprava dopolnjenega osnutka OPPN (15 dni po prejetju smernic nosilcev urejanja prostora oziroma 45 dni, če bo potrebno okoljsko poročilo)
– za posamezne prostorske ureditve se lahko (če bo potrebno) pripravijo variantne rešitve, ki se jih ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika (15 dni)
– priprava okoljskega poročila, če je za OPPN potrebno izvesti CPVO (30 dni)
– okoljsko poročilo in dopolnjen osnutek OPPN se pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, ki preveri kakovost izdelanega okoljskega poročila (15 dni).
5. Sodelovanje javnosti
– občina pregleda dopolnjen osnutek OPPN (10 koledarskih dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca) in najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve pripravi obvestilo javnosti o javni razgrnitvi in javni obravnavi
– javna razgrnitev OPPN traja najmanj 30 dni
– v času javne razgrnitve je potrebna tudi prva obravnava na odborih, na občinskem svetu ter javna obravnava.
6. Predlog OPPN
– preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek OPPN ter priprava stališč (15 dni po dostavi pripomb in predlogov s strani pripravljavca)
– župan podpiše stališča do pripomb in predlogov, občina pisno seznani lastnice in lastnike zemljišč s svojimi stališči
– priprava predloga OPPN (15 dni po potrditvi stališč s strani župana).
7. Mnenja nosilcev urejanja prostora
– občina pregleda predlog OPPN (15 dni) ter ga pošlje nosilcem urejanja prostora in jih pozove, da v roku 30 dni dajo mnenje.
8. Usklajen predlog OPPN
– priprava usklajenega predloga OPPN (15 dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora)
– občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog OPPN za sprejem
– pred drugo obravnavo na občinskem svetu se usklajen predlog obravnava tudi na odborih
– sprejem OPPN na Občinskem svetu Občine Dolenjske Toplice.
9. Sprejet dokument
– posredovanje OPPN v objavo na Uradni list Republike Slovenije (10 dni po sprejetju na občinskem svetu)
– priprava končnega elaborata OPPN (15 dni po objavi v Uradnem listu RS).
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 in 108/09) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen
(Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci:
– Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, Dolenjske Toplice;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, Novo mesto;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega ulica 1, Novo mesto;
– Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto;
– Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto;
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje TK omrežja, Novi trg 7a, Novo mesto;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v tem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo naknadno v postopku.
(2) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
6. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Izdelavo OPPN financira Luzar Mihael, Podturn pri Dolenjskih Toplicah 18, 8350 Dolenjske Toplice.
7. člen
(Začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Občine Dolenjske Toplice in v vednost posreduje Ministrstvu za okolje in prostor RS.
Št. 3505-1/2010
Dolenjske Toplice, dne 6. decembra 2010
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost