Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2

Odloki

2. Odlok o ustanovitvi in nalogah Protokola Vlade Republike Slovenije
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti

Drugi akti

4. Odločba o imenovanju Tanje Tošič Benigar za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
5. Odločba o imenovanju Petre Lavrič za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
6. Odločba o imenovanju Petre Vugrinec za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
7. Odločba o imenovanju Boštjana Lamešiča za pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
8. Odločba o imenovanju Jake Brezigarja za pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
9. Odločba o imenovanju Tatjane Verbič Šulgaj za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
10. Odločba o imenovanju Slavka Ožbolta na mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru
11. Odločba o imenovanju Roberta Renierja na mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem

MINISTRSTVA

12. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2009
13. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
14. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
49. Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev
50. Pravilnik o službeni oceni

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

15. Statut Univerze v Mariboru (uradno prečiščeno besedilo) (Statut UM-UPB8)
16. Spremembe Slovenskih računovodskih standardov (2006)

OBČINE

Celje

17. Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zgornja Hudinja (Topličanec)

Črenšovci

18. Sklep o začasnem financiranju Občine Črenšovci v obdobju januar–marec 2010

Grosuplje

19. Statut Občine Grosuplje
20. Poslovnik Občinskega sveta Občine Grosuplje

Miren-Kostanjevica

21. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2009
22. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Miren - Kostanjevica

Murska Sobota

23. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Novo mesto

24. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu
25. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji
26. Sklep o članstvu v Združenju mestnih občin Slovenije

Oplotnica

27. Pravilnik o podeljevanju priznanja »Športnik leta« v Občini Oplotnica
28. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Oplotnica
29. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Oplotnica (prečiščeno besedilo)
30. Sklep o cenah programov vrtcev na območju Občine Oplotnica
31. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu

Pivka

32. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Pivka
33. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka

Rečica ob Savinji

34. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Mozirje

Ribnica

35. Sklep o začasnem financiranju Občine Ribnica v obdobju januar–marec 2010

Sežana

36. Javno naznanilo o javni razgrnitvi Dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Za območje »C-20 in C-21 – ob avtobusni postaji«
37. Javno naznanilo o javni razgrnitvi Dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje ZS 11 – »Lehte« v Sežani

Škofljica

38. Statut Občine Škofljica
39. Poslovnik občinskega sveta

Tržič

40. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo Centralne čistilne naprave Tržič v delu ureditvenega območja z oznako 16IP1 – Retnje – komunalno proizvodna cona – CČN

Zagorje ob Savi

41. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Zagorje ob Savi (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1)
42. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Zagorje ob Savi (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1)
43. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Slavka Gruma (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1)
44. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Kavčiča (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1)
45. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Skvarče (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1)
46. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Okrogarja (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1)

Zreče

47. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Zreče
48. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu

POPRAVKI

51. Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2B)
52. Popravek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacijski sistem Petelinjek«
53. Popravek Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenske Konjice

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti