Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010

Kazalo

Ob-8576/09 , Stran 6
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na področju tehnične kulture iz proračuna Mestne občine Nova Gorica, ki omogočajo zlasti: – mladinsko raziskovalno delo, poletne šole in delavnice, mladinske raziskovalne tabore, tekmovanja iz znanj, srečanja mladih tehnikov, – tehnično vzgojo usmerjeno v dvig tehničnega znanja in kulture, – širjenje in popularizacijo znanstvenega in raziskovalnega dela med mladimi in dvig tehnične kulture med prebivalstvom nasploh, – načrtno vzpodbujanje in skrb za ohranjanje tehnične dediščine, – organizacije in udeležbe na prireditvah in tekmovanjih iz področij tehnične kulture. Sredstva za investicije v prostore in nakup ter vzdrževanje osnovnih sredstev niso predmet tega odloka. Javni razpis ni namenjen šolskim krožkom, ki delujejo na področju tehnične kulture in predstavljajo redni šolski program. Program predstavlja dejavnost izvajalca, ki se izvaja kontinuirano, tekom celega leta in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno zaporedje aktivnosti. 2. Na razpis za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture se lahko prijavijo društva in zveze društev s področja tehnične kulture, katerih delovanje ni financirano iz proračuna mestne občine v okviru posebnih oziroma drugih proračunskih postavk. 3. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis izpolnjevati naslednje pogoje: – so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, – glavno dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, – imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica in pretežno delujejo na njenem območju, – imajo najmanj 70% članov iz Mestne občine Nova Gorica, – izvajajo program, ki mora ustrezati predmetu javnega razpisa, – bodo prijavljeni program izvedli v letu javnega razpisa, – imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 50% vrednosti prijavljenega programa (med lastna sredstva se šteje tudi prostovoljno delo, ki je opredeljeno v razpisni dokumentaciji), – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje izvajanja načrtovanih aktivnosti, – imajo najmanj eno leto registrirano dejavnost, – imajo urejeno evidenco članstva oziroma evidenco o udeležencih programa, – so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali. 4. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa, je 60.000 €. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 5. Prijavite se lahko samo na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo dobite od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure in ob sredah od 8. do 16. ure v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica (soba 27/III) ter na spletni strani http://www.nova-gorica.si. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 6. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ali osebno oddajte v glavni pisarni št. 38/I Mestne občine Nova Gorica, v zaprti kuverti s pripisom »Javni razpis TK 2010 – Ne odpiraj«. 7. Rok za prijavo na razpis je do 9. 2. 2010, do 11. ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka (9. 2. 2010, do 11. ure) prispe na naslov Mestne občine Nova Gorica oziroma je vložena v sprejemni pisarni (soba 38/I). Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno ime in naslov prijavitelja. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo zavržene. 8. Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v zakonsko določenem roku po zaključku razpisa. 9. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica na tel. 05/33-50-353 (Robert Cencič).

AAA Zlata odličnost