Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010

Kazalo

2. Odlok o ustanovitvi in nalogah Protokola Vlade Republike Slovenije, stran 1.

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena in prvega odstavka 25. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o ustanovitvi in nalogah Protokola Vlade Republike Slovenije
1. člen
S tem odlokom se ustanovi Protokol Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Protokol) kot vladna služba z delovnimi nalogami, določenimi s tem odlokom in drugimi predpisi.
2. člen
(1) Protokol izvaja strokovna, organizacijska in tehnična opravila pri organizaciji in izvedbi protokolarnih dogodkov za upravičence do protokolarnih storitev iz 3. člena tega odloka.
(2) Protokol izvršuje naslednje naloge:
1. protokolarne naloge, opredeljene v predpisu, ki določa protokolarna pravila, so zlasti:
- protokolarno organizacijsko delo ob obiskih visokih predstavnikov tujih držav v Republiki Sloveniji,
- protokolarno organizacijsko delo ob obiskih visokih predstavnikov Republike Slovenije v tujini,
- protokolarno organizacijsko delo pri predajah poverilnih pisem,
- protokolarno organizacijsko delo ob predstavitvenih in poslovilnih obiskih vodij diplomatskih predstavništev in predstavništev mednarodnih organizacij,
- protokolarno organizacijsko delo pri slovesnostih ob vročanju odlikovanj Republike Slovenije,
- protokolarno organizacijsko delo pri podpisih meddržavnih in drugih uradnih listin, pomembnih za Republiko Slovenijo,
- protokolarno organizacijsko delo pri slovesnostih ob izrekanju priseg,
- protokolarno organizacijsko delo ob državnih žalnih slovesnostih, državnih pogrebih in ob polaganjih vencev,
- protokolarno organizacijsko delo ob sprejemih, ki jih prirejajo visoki predstavniki Republike Slovenije,
- protokolarno organizacijsko delo pri državnih proslavah in drugih prireditvah državnega pomena in
2. druge naloge v skladu s tem odlokom, drugimi predpisi in sklepi Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
3. člen
Protokol izvršuje protokolarne naloge za predstavnike Republike Slovenije, določene v predpisih, ki določajo protokolarna pravila, in sicer:
- predsednika Republike Slovenije,
- zakonca ali partnerja predsednika Republike Slovenije,
- predsednika Državnega zbora Republike Slovenije,
- zakonca ali partnerja predsednika Državnega zbora Republike Slovenije,
- predsednika Vlade Republike Slovenije,
- zakonca ali partnerja predsednika Vlade Republike Slovenije,
- predsednika Državnega sveta Republike Slovenije,
- predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
- predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
- varuha človekovih pravic Republike Slovenije,
- predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije,
- ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije in
- nekdanjega predsednika Republike Slovenije.
4. člen
Protokol pri izvrševanju svojih nalog sodeluje s službami za protokol v drugih državnih organih, z vladnimi službami, s Slovensko vojsko, Policijo in z Ministrstvom za zunanje zadeve, z drugimi organi in osebami javnega prava v Republiki Sloveniji ter s predstavništvi mednarodnih organizacij, z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi drugih držav v Republiki Sloveniji in s predstavništvi Republike Slovenije v tujini ter s protokolarnimi službami v drugih državah.
5. člen
(1) Protokol vodi šef ali šefinja Protokola Vlade Republike Slovenije v statusu direktorja vladne službe (v nadaljnjem besedilu: šef Protokola).
(2) Šef Protokola je za svoje delo in delo Protokola odgovoren generalnemu sekretarju vlade.
6. člen
Šef Protokola lahko pooblasti javnega uslužbenca, da ga nadomešča pri posamezni nalogi v času odsotnosti ali zadržanosti.
7. člen
(1) Protokol opravlja svoje naloge v organizacijskih enotah v skladu z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
(2) Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Protokolu določi na predlog šefa Protokola generalni sekretar vlade s soglasjem vlade.
PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI
8. člen
(1) Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest iz prejšnjega člena se določi v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka.
(2) Javni uslužbenci, zaposleni v Protokolu na dan uveljavitve tega odloka, nadaljujejo delo v vladni službi.
(3) Do uveljavitve novega akta iz prvega odstavka tega člena Protokol nadaljuje z delom v organizacijskih enotah v skladu z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, veljavnim na dan uveljavitve tega odloka.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Protokola (Uradni list SRS, št. 29/88).
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-14/2009/10
Ljubljana, dne 30. decembra 2009
EVA 2009-1512-0002
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti