Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010

Kazalo

28. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Oplotnica, stran 95.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2) ter 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02 in 38/03) je Občinski svet Občine Oplotnica na 15. redni seji dne 22. 12. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Oplotnica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Zaradi odprave pomanjkljivosti in uskladitve Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Oplotnica z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji se sprejemajo spremembe in dopolnitve tega pravilnika (v nadaljevanju: pravilnik).
II. VSEBINSKE SPREMEMBE
2. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Lokalna skupnost lahko financira: propagandno gradivo, organizacijo, uporabo športnega objekta za 80 urne programe, izpeljavo in udeležbe na občinskih, regijskih in državnih šolskih prvenstvih, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja za skupino z največ 10 otroki in 80-urnih programov za skupino z največ 20 otroki.«
3. člen
V 11. členu se doda nov odstavek, ki glasi:
»Objekt se financira za:
- 240 do 400 ur v primeru, da gre za programe mlajših dečkov in deklic,
- 300 do 800 ur v primeru, da gre za programe starejših dečkov in deklic«.
4. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Na ravni lokalne skupnosti se financira: strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 mladimi ter uporaba športnega objekta za 80-urne programe.«
5. člen
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Na ravni lokalne skupnosti se financira: objekt, strokovni kader, oboje za 400 do 1100-urne programe. (Izvzeta je dolžnost lokalne skupnosti, financiranje tekmovanj v tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez, saj to ni omenjeno v nacionalnem programu športa.) Dodatno se financira vključevanje oseb s posebnimi potrebami.«
6. člen
V 15. členu se doda zadnji stavek, ki glasi: »Prav tako se financira objekt za 80-urne programe.«
7. člen
19. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»4. Vrhunski šport
V vrhunski šport sodijo priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta za 1200 ur programa tako pri individualnih kot tudi pri kolektivnih športnih panogah. Dodajo pa se bonusne točke za kategorizirane športnike.«
8. člen
21. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje volunterskih strokovnih kadrov ter njihovo štipendiranje. Kandidata predlaga in prijavi osnovna športna organizacija ter z njim sklene pogodbo, s katero se kandidat zaveže, da bo po končanem usposabljanju ali izpopolnjevanju najmanj 2 leti deloval v enem od programov društva. Po uspešno končanem programu ter predložitvi dokazil, se društvu povrne ustrezni del stroškov.«
9. člen
V 22. členu se doda nov zadnji stavek, ki glasi: »Iz javnih financ lokalne skupnosti se sofinancirajo raziskave, ki zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso.«
10. člen
V 26. členu se doda nov odstavek, ki glasi:
»Na ravni lokalne skupnosti se financirajo materialni stroški, ki nastanejo zaradi delovanja društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov, ki delujejo na lokalni ravni.
Šteje se, da društvo deluje v primeru, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter registriranih tekmovalcih ter v primeru, da imajo organizirano športno dejavnost najmanj 36 tednov v letu.«
III. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV
11. člen
V tretjem in četrtem odstavku 28. člena se dodata novi alineji, ki glasita:
»- nastopanje v tekmovalnem sistemu nacionalne panožne športne zveze.
- velikost vadbene skupine,«.
IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE TER IZBIRO PROGRAMOV ŠPORTA
12. člen
30. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Predlog letnega programa športa Občine Oplotnica za posamezno proračunsko leto pripravi občinska uprava, sprejme pa ga občinski svet.
V letni program športa morajo biti uvrščene tiste vsebine nacionalnega programa, ki so pomembne za lokalno skupnost. Prav tako pa je potrebno upoštevat tudi tradicijo in posebnosti športa v lokalni skupnosti.
V letnem programu športa se določi:
- športne vsebine in naloge, ki se v proračunskem letu sofinancirajo iz proračuna Občine Oplotnica,
- delež finančnih sredstev za posamezne športne vsebine in naloge.
Delež finančnih sredstev za posamezne športne vsebine in naloge je odvisen od razpoložljivih sredstev proračuna Občine Oplotnica.«
13. člen
V celoti se spremeni tabelarni del pravilnika »TOČKOVNI SISTEM«, ki odslej glasi, kot je navedeno v prilogi teh sprememb in dopolnitev pravilnika.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15.11.1/2009
Oplotnica, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti